Kompetencie lídra v edukačnom prostredí v kontexte jeho osobnostných predispozícií a efektivity

Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA 1/0152/21
Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:PaedDr. Lucia Pašková, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. zástupkyňa vedúcej projektu
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
Zahraničný projekt:nie