Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Psychológia

Profil absolventa/absolventky - uplatnenie
Absolvent prvého stupňa štúdia v študijnom programe psychológia (Bc.) je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent je osobnosť, pripravená kompetentne vykonávať suportívne psychologické činnosti asistenta zaradeného na rôznych pracovno-funkčných miestach v oblasti vedecko-výskumnej, pracovnej, klinickej, poradenskej, edukačnej, forenznej a iných. Indikované povolanie: asistent psychológa. Absolvent disponuje poznatkami z oblasti všeobecnej orientácie v odbore (z histórie, aktuálnej situácii, prehľad v psychologických špecializáciách). Jadro vedomostí je zamerané na základné poznatky z teoretických (základné a špeciálne disciplíny) a aplikovaných psychologických disciplín, ktoré primárne smerujú k poznaniu jednotlivca v kontexte jeho správania a prežívania v rámci skupín, z oblasti psychologickej diagnostiky vrátane psychometrie a metodológie (základy kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu v psychologickom výskume) a o etických princípoch pri vykonávaní psychologickej a výskumnej činnosti. Disponuje základnými poznatkami z vybraných oblastí humanitných, sociálnych a behaviorálnych vied (filozofia, pedagogika, právo, sociálna práca). Absolvent disponuje zručnosťami v oblasti používania psychologických metód, najmä vedenie rozhovorov, fokusových skupín a pozorovanie, má osvojené základné princípy diagnostiky a hodnotenia v základných špecializáciách (klinická psychológia, pedagogická a školská psychológia, poradenská psychológia, pracovná a organizačná psychológia). Absolvent vie navrhnúť dizajn jednoduchého výskumného plánu (vrátane experimentu), zrealizovať ho a vyhodnotiť za použitia kvantitatívnej a/alebo kvalitatívnej analýzy. Absolvent sa orientuje v aktuálnych odborných zdrojoch a vie vyhľadávať, použiť a prezentovať výsledky/zistenia z relevantnej literatúry a interpretovať výsledky štúdií. Je schopný písať odborné texty. Všetky uvedené zručnosti je schopný využiť aj v práci s anglosaskými zdrojmi. Absolvent disponuje transverzálnymi kompetenciami ako schopnosťou kriticky myslieť, schopnosťou prispôsobiť sa zmeneným špecifickým pracovným podmienkam, digitálnymi, komunikačnými (aj v cudzom jazyku), občianskymi, sociálnymi a personálnymi i učebnými kompetenciami, pracovnými a podnikateľskými kompetenciami a kompetenciami pre riešenie problémov. V bakalárskej práci uplatňuje všetky nadobudnuté kompetencie na realizáciu výskumu pomocou kvantitatívnych a kvalitatívnych postupov. Dokáže zaujať postoj k individuálnym aj spoločenským problémom a prijať rozhodnutia v kontexte znalostí hodnotových perspektív.

Originalita programu
Bakalársky študijný program Psychológia je orientovaný na prípravu asistenta psychológa. Štúdium umožňuje absolventovi pokračovať v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe Psychológia a následne vykonávať profesiu psychológa. Príprava asistenta psychológa je tak nevyhnutným základom pre vzdelávanie odborníkov, ktorí budú pripravení skúmať, objasňovať, ovplyvňovať a prognosticky hodnotiť prežívanie a správanie jednotlivca ako i skupiny ľudí v oblastiach pracovnej a organizačnej psychológie, klinickej a poradenskej psychológie, pedagogickej a školskej psychológie. Obsah vzdelávania v študijnom programe je zároveň nezameniteľný s príbuznými študijnými programami v skupine odborov Sociálne, ekonomické a právne vedy a vytvára predpoklad pre zastávanie pozícií odborného zamestnanca v súlade s platnou legislatívou (v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych veci, atď.).

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia
Pre tento študijný program sú podmienky stanovené nasledovne: spôsob výberu uchádzačov sa uskutočňuje na základe písomného testu vedomostnej orientácie (z predmetu Psychológia a Biológia) v rozsahu stredoškolského učiva, posúdenia znalosti práce s textom v anglickom jazyku na B1 úrovni, posúdenia všeobecných rozumových schopností, t. j. riešenie úloh verbálnych, numerických, logických a abstraktných a analýzy predpokladov osobnostného profilu. Štandardnou formou prijímacích skúšok sú písomné testy. Považujú sa za objektívne, pričom sú zabezpečené rovnaké podmienky na ich vykonanie pre každého uchádzača. Obsah prijímacích testov rešpektuje spravodlivý prístup ku vzdelaniu a v obsahu a rozsahu písomné testy nepresahujú rámec stredoškolského vzdelania. Spôsob realizovania písomných testov, ako aj ich vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov je zabezpečený dôsledne anonymne, s použitím kódu uchádzača a utajením jeho mena. Až po vyhodnotení prostredníctvom počítačového programu a vytvorením nezávislého a objektívneho poradia sa ku kódom priradia mená uchádzačov. Kladené požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú zábezpekou selektivity uchádzačov s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.

Garantujúce pracovisko
Katedra psychológie PF UMB

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

Opis študijného programu denné štúdium
Odporúčaný študijný plán denné štúdium
Informačné listy predmetov