Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Edukačné vedy

Profil absolventa/absolventky - uplatnenie
Absolvent je pripravený samostatne pracovať ako odborný asistent - zamestnanec vysokej školy, výskumný pracovník v oblasti výchovy a vzdelávania, analytik v oblasti výchovy a vzdelávania a riadiaci pracovník v oblasti výchovy a vzdelávania. Počas štúdia rozvíja kompetencie v týchto kľúčových odborných oblastiach: všeobecné poznanie odboru a pracovných oblastí; biodromálne a širšie socializačné činitele na úrovni jednotlivca a skupín; inkluzívne a individualizované prístupy; diagnostika, intervencia, korekcia a prevencia; didaktické kompetencie; poradenské, manažérske a líderské kompetencie; záujmová a občianska edukácia; vedecko-výskumné kompetencie; legislatívne, ekonomické a etické kontexty profesií; komunikácia a prezentácia; profesijná reflexia, angažovanosť.Zameriava sa taktiež na rozvoj nasledovných prenositeľných kompetencií: kritické myslenie, digitálna gramotnosť, odborný anglický jazyk, soft-skills, morálne a etické hodnoty. Absolvent študijného programu sa môže uplatniť v terciárnom vzdelávaní (vysoká škola, univerzita); v organizáciách vládneho a mimovládneho sektora v oblasti výchovy a vzdelávania (napr. Štátny pedagogický ústav, Inštitút vzdelávacej politiky, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy); v súkromných vzdelávacích a analytických organizáciách a spoločnostiach; ale tiež ako samostatne zárobkovo činná osoba v sektore vzdelávacích služieb.

Originalita programu 

Študijný program Edukačné vedy rešpektuje základnú paradigmu teórie a praxe výchovy a vzdelávania, resp. edukačného poradenstva, ktorou je v súčasnosti koncept celoživotného (lifelong) a širokoživotného (lifewide) učenia. Uvedená paradigma posúva predmetné pole vedeckého skúmania nielen na všetky ontogenetické kategórie (deti, mládež, dospelí a seniori), ale aj do rôznych kontextov edukačnej reality. V podmienkach v SR doposiaľ neexistuje takto koncipované doktorandské štúdium v odbore 7605 Učiteľstvo a pedagogické vedy.

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia
Prijatie na doktorandské štúdium v študijnom programe Edukačné vedy je založené na splnení dvoch podmienok, pričom Fakulta môže určiť pre doktorandské štúdium v jednotlivých študijných programoch aj ďalšie podmienky prijatia na toto štúdium schválené akademickým senátom fakulty:
a) absolvovanie študijného programu druhého stupňa v študijných programoch skupiny odborov vedy a techniky – Spoločenské vedy na Slovensku alebo porovnateľných programov bakalárskeho stupňa štúdia v zahraničí;
b) úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Pre štúdium doktorandského študijného programu Edukačné vedy vo výchove a vzdelávaní sú požadované rozvíjajúce sa schopnosti súvisiace s výkonom jeho profesie. Ide o osobnostné schopnosti a osobné postoje: zodpovednosť, dôslednosť, schopnosť spolupracovať, schopnosť prijímať kritiku a konštruktívnu kritiku poskytovať, emocionálna stabilita, empatia komunikatívnosť, angažovanosť, flexibilita a tvorivosť a kooperácia v riešení problémov, ďalej schopnosti riadiace a organizačné (vrátane technických, digitálnych), analytické a koncepčné myslenie. Ďalej ide o študijné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti uchádzača, ktorými bude pripravený zvládnuť požiadavky tretieho stupňa vysokoškolského štúdia: systematizované komprehenzívne poznatky z edukačných vied, spôsobilosť zodpovedne a samostatne využívať osvojené poznatky v pracovných a študijných situáciách a odbornom a osobnom rozvoji, ďalej digitálne spôsobilosti na úrovni ovládania MS Word, MS Excel, MS Outlook a MS PowerPoint. Štúdium v 3. stupni štúdia sa realizuje v slovenskom jazyku, preto je požadované písomné a ústne ovládanie slovenského alebo českého jazyka. V študijnom pláne doktorandského študijného programu Edukačné vedy je povinný predmet Vedecký diskurz v anglickom jazyku a zároveň časť študijnej literatúry v ďalších predmetoch je v anglickom jazyku, preto je nevyhnutná vstupná znalosť anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni. K študijným schopnostiam náleží aj schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať a profesijne a osobnostne sa rozvíjať.

Garantujúce pracovisko
Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
prof. PaedDr. Dana Hanesová, CSc.

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

Opis študijného programu denné štúdium
Odporúčaný študijný plán denné štúdium
Odporúčaný študijný plán externé štúdium
Informačné listy predmetov