Acta Universitatis - Zborník vedecko-výskumných prác PF UMB 2019

Milé kolegyne, milí kolegovia,
propagujte a zviditeľnite výsledky vedecko-výskumnej činnosti formou publikovania vedecko-výskumnej práce v pripravovanom zborníku. Každá štúdia bude recenzovaná. Príspevky budú zaevidované v knižnici v kategórii AEC/AED (vedecké práce v recenzovaných zborníkoch).

Požiadavky na štúdiu

Rozsah: 7-20 normostrán* vrátane bibliografických odkazov*
Forma: viď priložený dokument acta_struktura_prispevku_2019
Štruktúra:

  1. Názov, meno a priezvisko autora, abstrakt aj kľúčové slová (v anglickom jazyku)
  2. Text príspevku – úvod, teoretické východiská (resp. iné podnety pre spracovanie štúdie), výsledky výskumu, závery a odporúčania pre prax (pozn.: pri spracovaní štúdie odporúčame využívať len primárne zdroje, vrátane relevantných publikácií v cudzom jazyku, výsledky výskumu je potrebné spracovať do tabuliek alebo do grafov s vhodným popisom, príspevok by mal prinášať len originálne výsledky výskumu
  3. Zoznam úplných bibliografických odkazov v zmysle platnej normy APA[1]
  4. Kontaktné údaje na meno autora: meno a priezvisko autora (s titulmi), adresa školiaceho pracoviska, tel. a e-mailový kontakt, meno a priezvisko školiteľa (s titulmi)
  5. V prípade doktorandov a doktorandiek: Recenzia štúdie so stanoviskom školiteľa autora príspevku k jeho uverejneniu v zborníku

Bližšie informácie o štruktúre príspevku nájdete v priloženom dokumente (Vzor štruktúry príspevku).

Kontakt na zaslanie príspevkov v elektronickej podobe (vo formáte priezvisko_acta_2019.doc/docx) a poskytnutie bližších informácií: stefan.petrik@umb.sk

Termín uzávierky prijímania príspevkov: 31.5.2019