Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Predškolská a elementárna pedagogika

Profil absolventa/absolventky - uplatnenie
Študijný program Predškolská a elementárna pedagogika v procese zosúlaďovania reaguje na aktuálne potreby vzdelávacej praxe (podľa stanovísk absolventov, potenciálnych zamestnávateľov, odberateľov – zástupcov štátnych, verejných i súkromných subjektov), ako aj na medzinárodné požiadavky na kvalitný výskum a potenciálny rozvoj jednotlivých vedných odborov. Svojou ponukou vytvára predpoklad kontinuálneho zabezpečovania zvyšovania kvality pripravenosti novej generácie tvorivých, internacionálne a interdisciplinárne pripravených vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov, výskumných pracovníkov (najmä požiadavka na prípravu ‘young researchers’), schopných kvalitného výskumu v oblasti výchovy a vzdelávania na medzinárodnej úrovni, v tímovej spolupráci s inými odborníkmi, prispievajúcich k rozvoju edukačných vied, a zároveň riadiacich pracovníkov a odborníkov kompetentných uskutočňovať analýzy v oblasti výchovy a vzdelávania. Jeho originalita spočíva v tom, že budúci zamestnávatelia môžu využiť potenciál vysokoškolsky vzdelaných absolventov, ktorí budú náležite teoreticky a prakticky pripravení na výkon samostatných pracovných činností – výskum, výučba na vysokých školách, riadenie inštitúcie, analýza edukačných javov - v súlade s trendmi vzdelávacích politík v Európskej únii. Zásadná zmena v porovnaní s doterajšími programami doktorandského štúdia spočíva v jeho dôraze nainterdisciplinaritu a internacionálny presah, na vedeckú precíznosť, etiku výskumnej a publikačnej činnosti. Rozdiel je v jeho orientácii na prípravu špičkových, medzinárodne akceptovateľných, tvorivých mladých vedcov pre oblasť edukačných vied, ale zároveň aj na potreby praxe zameraním na ranú edukáciu, na tvorbu a overovanie edukačných programov, vzdelávacích politík, na kontexty profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov; a zároveň na rozvoj prierezových kompetencií (v súlade s požiadavkami Dublinských deskriptorov a medzinárodných a národných kvalifikačných rámcov).

Originalita štúdia
Študijný program rešpektuje základnú paradigmu teórie a praxe predprimárneho a primárneho vzdelávania, ktorou je v súčasnosti koncept systémových prístupov k poznávaniu, skúmaniu a rozvíjaniu edukačnej reality na týchto stupňoch vzdelávania. Uvedená paradigma posúva predmetné pole vedeckého skúmania nielen na ontogenetické kategórie detí predškolského a mladšieho školského veku, ako aj do rôznych predmetných kontextov edukačnej reality. I napriek tomu, že v podmienkach SR doposiaľ existujú PhD. študijné programy podobného zamerania, orientácia študijného programu rozšírená o rozvoj prierezových kompetencií výskumníka ho robí originálnym. 

Prijímacie skúšky -  podmienky prijatia
Na štúdium sa môžu prihlásiť absolventi 2. stupňa štúdia týchto študijných programov: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a predškolská pedagogika, výnimočne v študijných programoch: pedagogika, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, pedagogika voľného času, pokiaľ uchádzač bude interdisciplinárne rozvíjať problematiku edukácie detí predškolského, alebo mladšieho školského veku, resp. interdisciplinárne relevantnú problematiku. Od uchádzača sa požadujú odborné znalosti príslušného odboru, resp. jeho subdisciplín, do ktorých patrí téma práce a znalosť metodológie ich výskumu na úrovni magisterského štúdia; schopnosť odborne a terminologicky správne prezentovať problematiku; schopnosť porozumenia kontextovým alebo interdisciplinárnym súvislostiam problematiky; schopnosť vytvoriť projekt navrhovaného výskumu s logickou štruktúrou, dobrou štylizáciou textu a s relevantnými výskumnými nástrojmi; schopnosť porozumenia odbornému textu a bežnej komunikácie v cudzom jazyku; preukázaný aktívny prístup k osobnému rozvoju; preukázateľný záujem o vedecké aktivity.

Garantujúce pracovisko
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

Opis študijného programu denné štúdium
Opis študijného programu externé štúdium
Odporúčaný študijný plán denné štúdium
Odporúčaný študijný plán externé štúdium
Informačné listy predmetov