The New Educational Review

New Educational Review je uznávaný medzinárodný vedecký časopis, medzinárodné fórum výmeny teoretických i emprirických poznatkov z odborov pedagogika a psychológia. Vydávajú ho v spolupráci tri stredoeurópske pedagogické fakulty - Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity v Ostrave, Fakulta pedagogiky a psychológie Sliezskej univerzity v Katowiciach a Pedagogická fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v poľskom vydavateľstve Wydawnictwo Adam Marszalek Toruň. Časopis je registrovaný v desiatich medzinárodných databázach - Thomson Reuters Master Journal List, Scopus, ERIH PLUS, EBSCO, Copernicus, Ulrichsweb a ďalšie.

Vychádza v tlačenej podobe, plné texty sú dostupné na medzinárodnej stránke časopisu https://tner.polsl.pl/