Multidimenzionálne sebapoňatie digitálnej adolescentnej generácie na Slovensku a jeho súvislosti

Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA 1/0765/21
Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD. zástupkyňa vedúcej projektu
PaedDr. Lucia Pašková, PhD.
Mgr. Vladimír Poliach, PhD.
Zahraničný projekt:nie