Emocionálno-sociálne aspekty agresie v mladšom školskom veku v kontexte modernej školy

Informácie o projekte

Násilie a agresiu na školách možno považovať za závažný celospoločenský, psychologický, pedagogický, právny a mravný problém, ktorý sa dotýka jednak žiakov ale aj celého edukačného prostredia. Cieľom projektu je exaktné vedecké skúmanie prevalencie agresie u žiakov mladšieho školského veku na primárnom stupni vzdelávania. Zameriame sa na skúmanie emocionálnych a sociálnych aspektov agresie u žiakov mladšieho školského veku, pričom očakávame možnosti využitia týchto zistení v prevencii agresie na primárnom stupni vzdelávania. Vedecký výskum v spolupráci s Akadémiou vied ČR a Pedagogickou akadémiou v Lodzi bude zároveň obsahovať transkulturálny aspekt v podobe porovnania získaných dát. Komplexný výskum zameriame na zisťovanie výskytu agresie na primárnom stupni vzdelávania a tiež na hodnotenie príčin a dôsledkov násilného správania žiakov ich rodičmi a učiteľmi.

Číslo projektu:VEGA 1/0099/15
Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
Spoluriešitelia:PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.
PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
Mgr. Janka Lajčiaková, PhD.
Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD. (PdF TVU)
PhDr. Gabriela Herényiová, CSc. (FF UK)
Zahraničný projekt:nie