Overenie efektívnosti alternatívnych foriem praxí zameraných na rozvoj profesijných kompetencií v pregraduálnej príprave pomáhajúcich profesionálov

Informácie o projekte

Číslo projektu:KEGA 039UMB-4/2021
Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. zástupkyňa vedúcej projektu
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová PhD.
prof. PhDr. Eva Sollárová, PhD.
Zahraničný projekt:nie