Teoretická a empirická analýza komplementarity modelov emocionálnej inteligencie v kognitívnom, biologickom a socio-kultúrnom kontexte

Informácie o projekte

Projekt pokračuje v analýze konštruktu emocionálnej inteligencie (EI), pričom nadväzuje na úspešne riešené projekty VEGA (2010-2011, 2012-2015). Zameriava sa na teoretickú i empirickú analýzu komplementarity troch modelov EI, kde EI ako kognitívno-emocionálna schopnosť bude operacionalizovaná testom MSCEIT (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000), EI v zmiešaných modeloch inventárom EQ-i (bar-On, 1997) a črtová EI overenou slovenskou verziou dotazníka TEIQue (Petrides, 2001), škálami SEIS (Schutteová, 1998) a TMMS (Salovey, 1995). Okrem posúdenia komplementarity týchto modelov EI ašpiruje projekt aj na overenie ich vzťahu k tzv. kognitívnej inteligencii a novým druhom inteligencie (mnohoraká, sociálna, morálna, triarchická, personálna), ako aj na preskúmanie biologickej a socio-kultúrnej podmienenosti EI vo variabilite jej modelov.

Číslo projektu:VEGA 1/0654/17
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Ing. Eva Vírostková Nábělková, PhD.
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc.
Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.
Zahraničný projekt:nie