Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika

Členkou Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je od roku 2000. Do roku 2003 pôsobila na Katedre psychológie ako interná doktorandka. Od roku 2003 pôsobí na tej istej katedre ako odborná asistentka. Dlhé roky zastávala na katedre funkciu katedrovej koordinátorky pre AIS. V súčasnosti je členkou Asociácie školskej psychológie. Zároveň od roku 2015 zastáva funkciu predsedníčky Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Na katedre zabezpečuje výučbu v rámci povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v odbore psychológia, v odbore učiteľstvo psychológie, ako aj v spoločensko-vednom základe pre učiteľov a v učiteľstve pre primárne a predprimárne vzdelávanie. Vo svojej pedagogickej činnosti sa orientuje najmä na históriu psychológie a sociálnu psychológiu, ale aj aplikované disciplíny ako aplikovaná sociálna psychológia, zvládanie interpersonálnych konfliktov, mediácia, základy koučingu a zároveň vedie sociálno – psychologické tréningy a základy tanečnej terapie.

Od roku 2013 je členkou tímu, ktorý na UMB implementuje stratégiu service learning. V roku 2015 ako členka autorského tímu získala Cenu rektora UMB za vysokoškolskú učebnicu Service learning. Inovatívna stratégia učenia (sa). Je členkou International Association for Research on Service-Learning and Community Engagement (od 2016). Na katedre implementuje túto stratégiu v predmetoch service learning v psychológii 1 a 2 a úvod do praxe formou service learningu 1 a 2.

V minulosti bola spoluriešiteľkou 2 úspešných projektov VEGA (v jednom bola zástupkyňou vedúcej projektu), spoluriešiteľkou 2 medzinárodných projektov a aktuálne je členkou riešiteľského tímu APVV (viď sekcia Projekty). Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje dlhodobo overovaniu konštruktu črtovej emocionálnej inteligencie, problematike osobnej a sociálnej zodpovednosti, organizačnej kultúre pracoviska a problematike transformačného lídra v edukácii.

Je spoluautorkou 3 vedeckých monografií, 5 vysokoškolských učebníc a učebných textov, viac ako 40 vedeckých štúdií publikovaných v zahraničných  a domácich časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch a ďalších odborných publikačných výstupov. Na tieto výstupy eviduje 34 ohlasov, z toho 3 registrovaných v citačných indexoch a 20 v zahraničí. Aktuálne jej vyšla kapitola v rámci kolektívnej monografie v zahraničnom renomovanom vydavateľstve Routledge Francis & Taylor Group.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
14:00 - 15:00
Streda
-
Štvrtok
13:00 - 14:00
Piatok
-
Odporúčam dohodnúť si konzultáciu vopred telefonicky alebo mailom

Kontaktný formulár

=