Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
SR

Profesijná charakteristika

Profesijná charakteristika

Petra Fridrichová pôsobí ako výskumníčka a vysokoškolská učiteľka Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Medzi výskumné témy, ktorým sa venuje, patria otázky zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania v slovenskom školstve, ale aj inovácie edukačnej praxe prostredníctvom profesijného rozvoja učiteľov. Vysokoškolské a doktorandské vzdelanie získala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobila ako riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu, kde o.i. zodpovedala za koordináciu a didaktické riadenie pilotnej fázy zavádzania Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Podieľala sa ako členka pracovnej skupiny na tvorbe deskriptorov Slovenského kvalifikačného rámca. Bola analytičkou projektu To dá rozum, v ktorom zodpovedala za oblasť obsahu a formy vzdelávania. V súčasnosti o.i. pracuje v tíme Štátneho pedagogického ústavu a podieľa sa na návrhu opatrení na zmiernenie dopadov krízy spojenej s pandémiou korona vírusu (najmä v blasti usmernení k organizácii a obsahu vzdelávania a k hodnoteniu) a tiež participuje na manažovaní tvorby nového kurikula pre základné vzdelávanie. V oblasti pedagogickej činnosti sa zameriava na didaktiku, didaktiku etickej výchovy, špecificky sa venuje aplikácii metód a techník dramatickej výchovy do výučby etickej výchovy a v súčasnosti aj možnostiam aplikácie aktivizujúcich metód v dištančnom vzdelávaní budúcich učiteľov. 

VUPCH

 

 

 

Professional profile 

Petra Fridrichová works as a researcher and university teacher at the Faculty of Education of Matej Bel University in Banská Bystrica. Her current research interests are reforms of primary education in Slovakia and options for increasing the success of these reforms, innovations in the educational practice through the professional development of teachers. She earned her tertiary and doctoral degrees at the Matej Bel University in Banská Bystrica.  She worked as the director of the State Pedagogical Institute, where o.i. was responsible for the coordination and didactic management of the pilot phase of the implementation of the State educational program for pre-primary education. She participated as a member of the working group in the creation of descriptors of the Slovak Qualifications Framework. She was an analyst at the Learning make sense  project, in which she was responsible for the content and form of education. At present, o.i. works in the team of the State Pedagogical Institute and participates in the design of measures to mitigate the effects of the crisis associated with the coronary virus pandemic (especially in the field of guidelines for the organization and content of education and evaluation) and also participates in managing the creation of new curricula for primary schools. In the field of pedagogical activities, it focuses on the didactics, didactics of ethical education, and specifically deals with the application of methods and techniques of drama education in the teaching of ethical education and currently also the possibilities of activating methods in distance teaching.

VUPCH

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
11:30 - 12:30
Štvrtok
09:00 - 10:00
Piatok
-
Na konzultácie je potrebné sa vopred ohlásiť mailom kvôli koordinácii termínov. Konzultácie sú možné aj v inom termíne na základe individuálnej dohody na petra.fridrichova@umb.sk

Registračný formulár

=