doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Od 1. januára 2003 pôsobí ako pedagóg na Katedre teológie a katechetiky PF UMB, kde od 1. septembra 2003 pôsobí ako odborný asistent na plný úväzok. Učí predmety z odboru Misiológia a Biblistika. Vo svojej práci využíva svoje predchádzajúce skúsenosti z misijnej práce v rómskych komunitách na východnom Slovensku. 

Habilitácia (doc.), PF UMB: habilitačná práca na tému "Múdroslovné výroky v Ježišovom učení".

Doktorandské štúdium (PhD.), PF UMB: dizertačná práca na tému „Participácia katechézy na ovplyvňovaní hodnotových orientácií rómskych detí“ .

Rigorózne pokračovanie (PaedDr.), PF UMB: rigorózna práca v oblasti ekumeniky a katechetiky.

Členstvo v medzinárodných organizáciách: členka medzinárodnej asociácie The Central and Eastern European Association for Mission Studies (CEEAMS), členka medzinárodného fóra Středoeuropského Centra misijních studií so sídlom v Prahe, členka správnej rady občianskeho združenia Wycliffe Slovakia, dobrovoľná spolupracovníčka organizácie The Word for the World Bible Translators (dokončený preklad Novej zmluvy do rómskeho jazyka), členka redakčnej rady časopisu Misiologické fórum

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
11:00 - 13:00

Kontaktný formulár

=