Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rigorózne konanie

Podávanie žiadosti 
Informácia aktualizovaná 23.1.2023
Postup uchádzača/čky o rigorózne konanie na PF UMB v Banskej Bystrici 

Uchádzač/ka o rigorózne konanie na PF UMB:

 • oslovíte garanta/tku študijného programu  na príslušnej katedre ktorý/á Vám  určí konzultanta/tku rigoróznej práce. S konzultantom/tkou rigoróznej práce si dohodnete tému rigoróznej práce,
 • potom vypíšete protokol o zadaní témy rigoróznej práce (3x),takisto vypíšete prihlášku na vykonanie rigoróznej skúšky (1x), ktorú následne pošlete prípadne donesiete osobne na študijné oddelenie spolu so všetkými prílohami. Na podpis dekanke fakulty prihlášku a protokoly predkladá študijné oddelenie. Prihlášku, ktorá spĺňa všetky náležitosti, dekanka fakulty posúdi do 30 dní a od dňa vyjadrenia dekanky fakulty študijné oddelenie písomne informuje uchádzača o svojom stanovisku, či prihlášku na rigorózne konanie schvaľuje.
 • Protokoly a prihláška na vykonanie rigoróznej skúšky sa zadávajú  v dvoch termínoch: 1. 4. - 30. 4. v príslušnom akademickom roku a 1. 9. - 30. 9. v príslušnom akademickom roku.
 • Uchádzač/ka o rigorózne konanie musí priložiť k uvedeným dokladom potvrdenie o uhradení poplatku za rigorózne konanie.
 • Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce (§ 92 ods. 13 zákona) je za rigorózne konanie 540 € a za vydanie diplomu je 50€ (poplatok za vydanie diplomu uhradí do 10 dní po úspešnom vykonaní rigoróznej práce) v zmysle aktuálnej Smernice o výške poplatkov spojených so štúdium na UMB v Banskej Bystrici.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu: IBAN  SK7581800000007000095590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Variabilný symbol: za úkony rigorózneho konania 7042
Variabilný symbol:  za úkony rigorózneho konania – vydanie diplomu 7052
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomítka a medzery
Konštantný symbol:  0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko rigorozanta

K prihláške doložiť:

 • overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu, aj absolventi PF UMB         
 • overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu o jeho nostrifikácii (absolventi zahraničnej VŠ)
 • overenú fotokópiu vysvedčenia o štátnej skúške, aj absolventi PF UMB 
 • overenú fotokópiu dodatku k diplomu, aj absolventi PF UMB
 • osobné údaje rigorozanta
 • životopis podpísaný
 • ak je vydaný diplom na rodné meno, tak aj fotokópiu sobášneho listu
 • doklad o uhradení poplatku 

Rigorózne konanie sa začína dňom schválenia prihlášky. Od tohto dátumu plynie uchádzačovi lehota na ukončenie rigorózneho konania, ktorá je 3 roky – tento termín je posledným dňom na odovzdanie rigoróznej práce podľa určeného postupu.

Na PF UMB máte možnosť vykonať aj rigorózne konanie.
Rigorózne skúšky a obhajobu rigoróznej práce upravuje legislatíva https://kniznica.umb.sk/sluzby-a-fondy/kniznicny-fond/zaverecne-prace/legislativa.html . Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister/magisterka“, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom programe, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v študijnom programe študijného odboru, ktorý je príbuzným k študijnému odboru ich ukončeného študijného programu (§ 53, ods. 8). 
Rigorózne konanie na PF UMB upravuje Smernica č. 1/2022.

Poplatok  - rigorózne konanie

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce (§ 92 ods. 13 zákona)  je za rigorózne konanie 540 € v zmysle aktuálnej Smernice o výške poplatkov spojených so štúdium na UMB v Banskej Bystrici, viď.

Tézy na rigoróznu skúšku

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
Sociálna práca
Psychológia
Učiteľstvo psychológie
Teológia