prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Profesijná charakteristika

Prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD. je pôsobí na Katedre teológie a katechetiky KTK (predchádzajúci názov Katedra evanjelikálnej teológie a misie) na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od jej založenia v roku 1993. Teológiu (magisterská úroveň) ukončil v r. 1982 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte (EBF) UK v Bratislave. Tu v. r. 2002 úspešne ukončil aj svoje doktorandské štúdium prácou na tému „Vzťah soteriológie a sociálnej otázky v teológii revivalizmu“. V rokoch 2002-2003 bol aktívnym členom prekladateľskej komisie Slovenskej biblickej spoločnosti, pripravujúcej ekumenický preklad slovenskej Biblie, konkrétne knihy Jób, spolupracoval na tvorbe krížových odkazov v tomto preklade Biblie. V roku 2009 habilitoval na EBF UK na docenta. V r. 2019 bol prezidentom SR menovaný za profesora teológie. V súčasnosti je prof. Hanes garantom filozofie pre teológov, apologetiky a starozmluvných predmetov, vyučovaných v rámci Bc a Mgr. študijných programov študijného odboru č. 2.1.12 teológia. Vedie a oponuje záverečné práce všetkých vysokoškolských stupňov. Popri svojej bohatej domácej prednáškovej aktivite káže a prednáša aj v zahraničí na základe pozvania viacerých zahraničných teologických inštitúcií, a to napr. pre East-West Center for Missions, Soul, Južná Kórea (august 1993); počas zahraničného prednáškového turné v teologických inštitútoch a cirkevných zboroch USA (február 2003); v Nemecku na Dortmund Universität (2010) v rámci teologických predmetov pre študentov Religionspädagogik a v International Baptist Theological Seminary, Praha ČR – (november 2011) na tému Poverty in the Old Testament. Od roku 2011 absolvoval ďalšie zahraničné mobility v Poľsku, Holandsku (niekoľkokrát), v Cambridge (Tyndale House) vo Veľkej Británii, ako aj v USA.         

 


 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 12:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie aj v iné dni po dohode.

Kontaktný formulár

=