Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Odborová komisia doktorandského štúdia

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore sociálna práca:

Interné členky a členovia:
prof. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. - predseda komisie
prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD. - podpredseda komisie
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. - tajomníčka komisie
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
doc. PhDr. Zlata Vašašová, PhD.
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. (funkčné miesto: docentka)

Externé členky a členovia:
prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. (FF PU v Prešove)
prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD. (FF UMB v Banskej Bystrici)
prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. – Katedra sociálnej práce FZaSP TU v Trnave
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. – Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd, Fakulta zdravotně sociální, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (ČR)
doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. – Katedra aplikovaných sociálních věd, Fakulta humanitních studií, Karlova univerzita v Praze (ČR)
doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD. – Katedra sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach