Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

e-TESTIMONIUM FIDEI

Testimonium fidei - časopis pre teológiu a katechetiku

ISSN 2729-8191 (online)    EV 4820/13

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Testimonium fidei 2/2020 (celé číslo)

Jednotlivé články:

 

Obálka   
Tiráž    2
Obsah / Contents  3-6
Pavel Hanes  Na úvod  7-9
Štúdie   
Józef Stala  Človek na konci života a pohľad nádeje  10-21
Noemi Bravená  Náboženská výchova v rodině z pohledu současné náboženské pedagogiky  22-36
Elźbieta Osewska  Boží plán rodiny ako spoločenstva chrániaceho dôstojnosť človeka  37-48
Noema Bradňanská Ondrášek  „Spolu na ceste“: základné aspekty vzťahu učiteľa a dieťaťa v cirkevnom prostredí  49-61
Dana Hanesová  Všenáprava ľudskosti: Antropologické východiská Komenského Pampaedie  62-83
Albín Masarik  Komunitná podpora domáceho násilia – pastorálna perspektíva  84-102
Pavla Žůrková  Využití důrazů V. E. Frankla a C. R. Rogerse v pastorační práci  103-118
Libny H. Debreuze, Sr  Zo slepého žobráka nasledovník Ježiša (Hermeneutické poznámky)  119-128
Výročia
Pavel Procházka  K počiatkom práce metodistov na území bývalého Československa pred sto rokmi  129-133
Jan Hábl  Lidskost není docela ztracena: Komenský v r. 2020  134-137
Úvahy
Pavol Tománek  Nie sedem, ale sedemdesiatsedem…  138-141
Recenzie
Imrich Peres  Cirkevná architektúra  142-145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Testimonium fidei 1/2021 (celé číslo)

Jednotlivé články:

Obálka

Tiráž / Obsah / Contents

1-4

Pavel Procházka

Na úvod

5

Štúdie

Imrich Peres

Epidemické rany a súženia

6-24

Anton Tyrol

Pandémia v optike znamení čias

25-32

Pavel Hanes

Pandémia, monizmus a teológia

33-42

Monika Zaviš a Ján Holonič

Akcenty environmentálnej teológie v kontexte skúsenosti s pandémiou COVID-19

43-52

Viktória Šoltésová

Misijné poslanie cirkvi a jeho napĺňanie v období pandémie Covid-19

53-58

Michal Šalaga

Kde sa maximálne šesť osôb zhromaždilo v mojom mene

59-69

Marek Harastej

Konfesijní spiritualita a možnosti jejího zkoumání

70-83

Anna Masariková

Potreba prevencie sexuálneho zneužívania detí v dôsledku izolácie rodín v pandemickom období

84-95

Ioan Dinu Lakatos

Pastorácia v čase pandémie

96-99

Miloš Masarik

Reflexia pandémie vo vybraných evanjelikálnych dôrazoch zvestovania

100-109

Aleš Zástěra

Pandemie a její praktické důsledky

110-115

Daniela Masariková

Teologické zhodnotenie podpory kresťanského spoločenstva prostredníctvom online nástrojov a možnosti ich hybridného využitia v štandardných situáciách

116-124

Pavel Procházka

Čo odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vedúcim náboženským činiteľom v súvislosti s COVID-19

125-128

Zo študentských prác

Davir Kogut

Odpuštění

129-142

Výročia

Pavol Tománek

Nasledovanie Krista – čas, kedy nás mýtnici a neviestky predbiehajú...

143-146

Rezenzie

Dana Hanesová

Teologický slovník pre učiteľov, katechétov a zborových pracovníkov

147-149

Imrich Peres

Metodizmus na Slovensku

150-151

Marian Bodolló

Nepopsaný list

152-154