prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

D. Hanesová svoje doktorandské štúdium ukončila v r. 2003 v odbore Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania cudzích jazykov na Univerzite Komenského v r. 2003, v r. 2005 na Univerzite Mateja Bela získala docentúru v odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a v r. 2017 bola menovaná za profesorku pedagogiky.

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 1993, spočiatku na katedre teológie a katechetiky, kde pôsobila aj v pozícii vedúcej katedry.  Od roku 2019 je na katedre pedagogiky na pozícii garantky magisterského študijného programu Sociálna pedagogika a doktorandského programu Pedagogika, je tiež garantkou habilitačných a inauguračných konaní v odbore Pedagogika. V r. 2019 a 2020 sa začala viac venovať problematike service-learningovej stratégie učenia a učenia sa na vysokej škole.

Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje primárne problematike teórie a praxi prípravy učiteľov (v ZŠ a VŠ), ale aj ďalším pedeutologickým a didaktickým témam - komparácii edukačných systémov a pedagogiky voľného času vo svete, morálnemu a duchovnému rozvoju detí a mládeže, komparatívnym témam v sociálnej pedagogike, rozvoju plurilingválnej a multikultúrnej kompetencie študentov a vyskoškolských pedagógov. Týmto a ďalším témam sa venovala v rámci 27 výskumných úloh a projekov. Ako autorka a spoluautorka publikovala 16 vedeckých monografií, 7 vysokoškolských učebných textov a vyše 140 vedeckých príspevok a štúdií publikovaných v zahraničných a domácich vedeckých časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch - z toho 17 výstupov evidovaných vo WoS a Scopus, ako aj cca 150 odborných príspevkov. Na tieto výstupy eviduje takmer 400 ohlasov, z toho 37 registrovaných v citačných ohlasoch a ďalších 181 ohlasov v zahraničí. Prednášala na vyše 100 vedeckých a odborných konferenciách, z toho 53 v zahraničí. Absolvovala 16 výskumných a prednáškových pobytov (v Británii, USA, Nemecku, Holandsku,  ČR).  Sama sa podieľala na organizovaní 17 konferencií, odborných seminárov a podujatí, v rámci mala možnosť rozvíjať aj svoje organizačné schopnosti, schopnosť spolupracovať so zástupcami školskej praxe, mimovládnych organizácií.

Podieľala sa na príprave viacerých akreditačných spisov študijných programov. V praxi  pôsobí aj ako lektorka a mentorka v SR aj v zahraničí (Holandsko). Od r. 2000 pôsobila vyše 10 rokov zároveň aj ako učiteľka základnej školy, z toho 2 roky v pozícii riaditeľky. Za svoju činnosť získala niekoľko ocenení, napr. Európska značka kvality za iniciatívy v jazykovom vzdelávaní (2004) za odborné jazykové vzdelávanie učiteľov materských a základných škôl v praxi; Strieborná medaila UMB za úspešné vedenie medzinárodných vedecko-výskumných a mobilitných projektov a za aktívne rozvíjanie medzinárodnej spolupráce univerzity a jej pedagogickej fakulty (2014); Pamätná plaketa za dlhoročný významný prínos k rozvoju fakulty, pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť (2014). Jej publikácie sa využívajú v rámci vysokoškolských predmetov na iných vysokoškolských pracoviskách (v zahraničí: Gouda – Holandsko; Brno, Ostrava, České Budějovice – ČR; v SR: PF PU v Prešove, FPV ŽU v Žiline). V r. 2021 bola prizvaná podieľať sa na príprave celosvetovej aliancie sociálnych pedagógov.

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:30 - 12:30
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie aj v iné dni po dohode.

Kontaktný formulár

=