Kde ma nájdete

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Charakteristika:

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 1993. V r. 2003 získala PhD. titul v odbore Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania cudzích jazykov, v r. 2005 docentúru v odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a v r. 2017 bola menovaná za profesorku pedagogiky.

Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje primárne problematike prípravy pedagogických zamestnancov, pedeutologickým  a didaktickým témam, komparácii edukačných systémov a pedagogiky voľného času vo svete, morálnemu a duchovnému rozvoju detí a mládeže, plurilingválnej a multikultúrnej kompetencii pedagogických zamestnancov. Týmto a ďalším témam sa venovala v rámci 25 výskumov. Ako autorka a spoluautorka publikovala 11 vedeckých monografií, 5 vysokoškolských učebných textov a vyše 65 vedeckých štúdií publikovaných v zahraničných a domácich vedeckých časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch - z toho 15 výstupov evidovaných vo WoS a Scopus, ako aj viac než 200 odborných štúdií. Na tieto výstupy eviduje vyše 300 ohlasov, z toho 25 registrovaných v citačných ohlasoch a ďalších 138 v zahraničí. Prednášala na vyše 100 vedeckých a odborných konferenciách, z toho 50 v zahraničí. Absolvovala 15 výskumných a prednáškových pobytov (v Británii, USA, Nemecku, Holandsku,  ČR).  Sama sa podieľala na organizovaní vyše 16 konferencií, odborných seminárov a podujatí, v rámci mala možnosť rozvíjať aj svoje organizačné schopnosti, schopnosť spolupracovať so zástupcami školskej praxe, mimovládnych organizácií.

Podieľala sa na príprave viacerých akreditačných spisoch študijných programov. V praxi  pôsobí aj ako lektorka a mentorka v SR aj v zahraničí (Holandsko). Za svoju činnosť získala niekoľko ocenení, napr. Európska značka kvality za iniciatívy v jazykovom vzdelávaní (2004) za odborné jazykové vzdelávanie učiteľov materských a základných škôl v praxi; Strieborná medaila UMB za úspešné vedenie medzinárodných vedecko-výskumných a mobilitných projektov a za aktívne rozvíjanie medzinárodnej spolupráce univerzity a jej pedagogickej fakulty – 2014; Pamätná plaketa za dlhoročný významný prínos k rozvoju fakulty, pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť – 2014. Jej publikácie sa využívajú v rámci vysokoškolských predmetov na iných vysokoškolských pracoviskách: zahraničí: Gouda – Holandsko; Brno, Ostrava, České Budějovice – ČR, v SR: PF PU v Prešove, FPV ŽU v Žiline.

 

Projekty riešené v posledných 6 rokoch:

- 2016-18: Medzinárodný projekt Erasmus Plus 574076-EPP-1-2016-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP "Implementácia kurikula založeného na rozvoji profesijných kompetencií učiteľa v Bosne a Hercegovine "Teacher"

- 2015-17: Náboženská tolerancia č. 1/0598/15. Zodp. riešiteľ: Driestar Educatief, Holandsko & North-West Universtiy, JAR, zodpovedná za slov. výskum

- 2013-15: Vzdelávací projekt "Mobility - podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB", ITMS kód 261110230082 v rámci OP vzdelávanie, ESF

- 2017-18: MEdzinárodný projekt Višegrad Fund č. 21720008 High school teacher competence in change

- 2015-17: Vedecko-výskumný projekt VEGA "Dieťa na prahu vzdelávania a jeho svet" č. 1/0598/15

- 2017-19: Transatlantický výskumný projekt č. 21/2017/0PS-51 "Human Flourishing in the Post-COmmunist SOciety"

- 2017-19: KEGA 006UMB-4/2017 "Tvorba modelu doktorandskej školy"

- 2018-19: Zahraničný výskumný projekt č. 27/2017OPS-58 "Transformatívna teológia"

- 2019-21: KEGA 004UMB-4/2019 Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie internacionalizácie univerzity.

 

Výber z publikačnej činnosti

 

Vedecké monografie:

Teachers under the microscope : a review of research on teachers in a post-communist region / Dana Hanesová ; rec. Alena Seberová, Bronislava Kasáčová, Charl Wolhuter. - 1. vyd. - Bloomington : AuthorHouse, 2016. - 220 s. [10,23 AH]. - ISBN 978-1-5246-3388-2

Náboženská výchova v školách / Dana Hanesová ; rec. Libuša Gajdošová, Pavel Procházka. - 1. a 2. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2001 a 2005. - 211 s. - ISBN 80-8055-494-3, ISBN 80-8083-121-1

Odborná angličtina na pedagogických fakultách / Dana Hanesová ; rec. Štefan Švec, Daniela Breveníková, Zdenka Gadušová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Trian, 2003. - 247 s. [12,30 AH]. - ISBN 80-88945-67-4

Sociálna a misijná práca s rómskou komunitou [elektronický zdroj] : čiastková výskumná úloha v rámci Štátnej objednávky vlády SR (č. 912/2002) / Dana Hanesová ; rec. Imre Peres, Pavel Procházka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : KETM UMB, 2006. - CD-ROM, 82 s. [4,11 AH]. - ISBN 80-8083-268-4

Náboženská výchova v Európskej únii / Dana Hanesová ; rec. Ján Liguš, Rudolf Smahel, Emil Komárik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 125 s. [6,25 AH]. - ISBN 80-8083-304-4

Koncepcie etickej výchovy v dynamických premenách / Vojtech Korim ... [et al.] ; rec. Soňa Kariková, Erich Petlák. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. - 189 s. [9,45 AH]. - ISBN 978-80-557-0007-6

Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie = Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania : profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume / Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Mariana Cabanová, Ewa Filipiak, Alena Seberová ... [et al.] ; rec. Gabriela Porubská, Ivan Pavlov. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. - 416 s. [30,59 AH]. - názov na obale: Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania. - ISBN 978-80-557-0162-2

Pre-primary and primary teachers in theory and job-analysis / Bronislava Kasáčová, Simoneta Babiaková, Mariana Cabanová et al. ; rec. Iveta Kovalčíková, Alica Petrasová, Frances Bathgate. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 196 s. [13,80 AH]. - ISBN 978-80-557-0192-9

Deti na prahu vzdelávania : výskumné zistenia a pedagogické inšpirácie / Bronislava Kasáčová ... [et al.] ; rec. Eva Šmelová, Jana Duchovičová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 302 s. [19,25 AH]. - ISBN 978-80-557-1292-5

Doktorandská škola - cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku / Beata Kosová ... [et al.] ; rec. Alexandra Bitušíková, Tomáš Janík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019. - 270 s. [20,29 AH]. - ISBN 978-80-557-1588-9

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách:

Slovakia: educational goals and methods in religious education in a post-communist country = Slovensko: vzdelávacie ciele a metódy náboženskej výchovy v post-komunistickej krajine / Dana Hanesová. In How teachers in Europe teach religion : an international empirical study in 16 countries. International practical theology. - Berlin : LIT Verlag, 2009. - ISBN 978-3-643-10043-6. - S. 199-209 [1,16 AH].

Matej Bel - pedagóg / Dana Hanesová, Pavel Hanes. In Odkaz Mateja Bela generáciám 21. storočia : monografia / rec. Valéria Chromeková, Vladimír Ira. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999. - ISBN 80-88945-06-2. - S. 13-37 [1,19 AH].

Etická výchova v holandskom školskom systéme / Dana Hanesová. In Premeny etickej výchovy v európskom kontexte / Vojtech Korim a kol.; ed. Ján Kaliský ; rec. Beata Kosová, Martin Žilínek, Soňa Kariková, Viera Ľuptáková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008. - ISBN 978-80-8083-661-0. - S. 133-167 [1,58 AH].

Výskumy o učiteľoch a profesionalizácii učiteľského povolania: bibliografia / Dana Hanesová. In Učiteľ v preprimárnej a primárnej edukácii : teória, výskum, vývoj / eds. Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová ; rec. Beata Kosová, Ivan Pavlov. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-814-0. - S. 219-250 [1,53 AH].

Svet morálky súčasnej generácie detí mladšieho školského veku a možnosti jeho skúmania / Dana Hanesová. 4. In Deti na prahu vzdelávania : dôvody a možnosti ich skúmania / ed. Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová ; rec. Hana Lukášová, Jana Duchovičová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1153-9. - S. 73-92 [1,24 AH].

 

Vysokoškolské učebnice a učebné texty:

Vybrané katechetické metódy / Noema Brádňanská, Dana Hanesová ... [et al.] ; rec. Pavel Procházka, Rudolf Smahel. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - 157 s. [7,85 AH]. - ISBN 80-8083-080-0

Prosociální a preventivní aspekty pastorace dětí : studijní texty pro pastory a pastorační pracovníky / Pavel Hanes, Dana Hanesová, Noema Brádňanská. - Český Těšín : Martin Pietak, 2008. - 85 s. [4,26 AH]. - ISBN 978-80-254-3798-8

From learning facts to learning to think / Dana Hanesová ; rec. Eva Homolová, Lada Kaliská. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Pedagóg, 2014. - 95 s. [4,75 AH]. - ISBN 978-80-557-0655-9
[HANESOVÁ, Dana (100%) - HOMOLOVÁ, Eva (rec.) - KALISKÁ, Lada (rec.)]

Výskum - edukácia - evalvácia : výstupy z projektu / Dana Hanesová, Seppo Saari ; rec. Štefan Porubský, Zuzana Straková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2015. - 136 s. [7,08 AH]. - ISBN 978-80-557-1051-8

Teaching English to young learners / Judit Kovács, Dana Hanesová ; rec. Eva Homolová, Zuzana Straková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2015. - 108 s. [3,50 AH]. - ISBN 978-80-557-1022-8

Svet morálky súčasnej generácie detí mladšieho školského veku a možnosti jeho skúmania / Dana Hanesová. 4. In Deti na prahu vzdelávania : dôvody a možnosti ich skúmania / ed. Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová ; rec. Hana Lukášová, Jana Duchovičová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : UMB,2016. - ISBN 978-80-557-1153-9. - S. 73-92

 

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS:

New challenges in the religious education of generation Z : (the youngest children) / Dana Hanesová. In Christian family and contemporary society : ecclesiological investigations. - 1. vyd. - London : T&T Clark, 2015. - ISBN 978-0-5676-5696-4. - Vol. 21 (2015), pp. 225-240.

Plurilingual and intercultural awareness of future teachers / Dana Hanesová. In The New educational review. - Katowice ; Ostrava ; Banská Bystrica : Uniwersytet Silesia, Instytut Pedagogiki i Psychologii : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2015. - ISSN 1732-6729. - Vol. 42, no. 4 (2015), pp. 79-90.

Understanding and nourishing Christian vocation to higher education in a postcommunist society / Dana Hanesová, Pavel Hanes. In Christian higher education. - Philadelphia : Routledge, 2017. - ISSN 1536-3759. - Vol. 16, no. 1-2 (2017), pp. 67-78.

A move toward learner-centred foreign language pedagogy: focusing on factors fostering language intake / Dana Hanesová. In XLinguae : european scientific language journal. - Nitra : Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia, 2012-. - ISSN 1337-8384. - online, vol. 8, no. 4 (October 2015), pp. 46-59. (2015).

Educators in search of the fine line between use and misuse of new technologies / Dana Hanesova, Andrea Nelson, Ken Badley. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - ISSN 1335-4205. - Vol. 19, no. 1 (2017), pp. 44-48.

Using mathematical statistics ethically in research in the social sciences and humanities / Pavel Hanes, Dana Hanesová.
In Communications : scientific letters of the University of Zilina. - Žilina : Univerzita v Žiline, 2018. - ISSN 1335-4205. - Vol. 20, 1PartA (2018), pp. 80-88.

Evaluation of education and research at universities / Dana Hanesová. In The New educational review. - Katowice ; Ostrava ; Banská Bystrica : Uniwersytet Silesia, Instytut Pedagogiki i Psychologii : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2015. - ISSN 1732-6729. - Vol. 42, no. 4 (2015), pp. 278-281.

Developing religious thinking using C. S. Lewis’s Chronicles of Narnia / Dana Hanesová, Pavel Hanes, Daniela Masariková. In The Person and the Challenges : the journal of theology, education, canon law and social studies inspired by Pope John Paul II. - Tarnów : Wydawnictwo Naukowe, 2019. - ISSN 2083-8018. - Vol. 9, no. 2 (2019), pp. 207-230.

Intercultural competence of university teachers: a challenge of internationalization / Anna Zelenková, Dana Hanesová. In Journal of language and cultural education. - Nitra : SlovakEdu, 2019. - ISSN 1339-4584. - Vol. 7, no. 1 (2019), pp. 1-18

 

Vedecké práce v časopisoch:

Slovak churches and education after the fall of communism = Slovenské cirkvi a ich vzdelávanie po páde komunizmu / Dana Hanesová. In Religion in Eastern Europe : occasional papers on religion in Eastern Europe. - Elkhart : Christians Associated for Relations With Eastern Europe, 2008. - ISSN 1069-4781. - Vol. 28, no. 2 (May 2008), pp. 28-47.

The role of character education and its eqivalent subjects in the school curriculum in Slovakia and selected European countries = Etická výchova a jej ekvivalentné predmety v školskom kurikulu v SR a vo vybraných európskych krajinách / Vojtech Korim, Dana Hanesová.
In The New educational review. - Katowice ; Ostrava ; Banská Bystrica : Uniwersytet Slaski, Instytut Pedagogiki i Psychologii : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. - ISSN 1732-6729. - Vol. 21, no. 2 (2010), pp. 81-96. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

Kognitívny vývin v rámci náboženskej pedagogiky / Dana Hanesová. In Kognitywistyka i media w edukacji. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - ISSN 1643-6938. - Č. 2 (2012), s. 22-38.

Religiosity and its current educational context in Slovakia and in the Czech Republic / Dana Hanesová. In HERJ mission : Hungarian educational research journal. - Budapest : Hungarian educational research association, 2013. - ISSN 2064-2199. - Roč. 4, č. 3 (2013), s. 1-17.

The impact of observing good teaching practice on early CLIL teachers: a European project / Dana Hanesová. In Neveléstudomány : oktatás – kutatás – innováció. - Budapešť : Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 2015. - ISSN 2063-9546. - Roč. 1, č. 2 (2015), s. 5-15.

Diachronic and synchronous view at research studies about teaching profession / Dana Hanesová. In Norma : časopis za teoriju i praksu vaspitaňja i obrazovaňa. - Sombor : Pedagoški fakuľtet u Somboru, 2016. - ISSN 0353-7129. - Roč. 20, č. 2 (2015), s. 171-187.

Ways of qualitative research on children moral world and young children / Dana Hanesová, Bronislava Kasáčová. In Pedagogika : badania, dyskusje, otwarcia : między wolnością a standaryzacją - pytania o wczesną edukację dziecka. - Kielce : Oficyna Wydawnicza StSW, 2015. - ISSN 2299-9299.

Aktivizujúce metódy v kresťanskom vzdelávaní / Dana Hanesová. In Evanjelikálny teologický časopis : vychádza na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici / zodp. red. Jaroslav Maďar. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra evanjelikálnej teológie a misie, 2002. - ISSN 1336-1783. - Roč. 1, č. 2 (2002), s. 33-38.

Metódy v kontexte kresťanského vzdelávania / Dana Hanesová. In Evanjelikálny teologický časopis. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002. - ISSN 1336-1783. - Roč. 1, č. 1 (2002), s. 25-31.Práva a povinnosti štúdia cudzích jazykov : (filozofická a pragmatická reflexia) / Dana Hanesová. In Pedagogická revue : časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2000. - ISSN 1335-1982. - Roč. 52, č. 3 (2000), s. 101-208.

Komplexný prístup k cieľom kresťanskej výchovy a vzdelávania / Dana Hanesová. In Evanjelikálny teologický časopis. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2001. - ISSN 1336-1783. - Č. 1 (2001), s. 51-57.

Náboženská výchova na 1. stupni ZŠ: spoločné prvky s etickou výchovou / Dana Hanesová.
In Pedagogická revue : časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2006. - ISSN 1335-1982. - Roč. 58, č. 3 (máj-jún 2006), s. 227-237.

Komparácia didaktických prístupov k formovaniu mravnej osobnosti prostredníctvom náboženskej výchovy = Comparison of teaching approaches to the formation of moral personality via religious education / Dana Hanesová. In Evanjelikálny teologický časopis / zodp. red. Jaroslav Maďar. Roč. 8, č. 2 (2009). - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra evanjelikálnej teológie a misie, 2009. - ISSN 1336-1783. - Roč. 8, č. 2 (2009), s. 45-65.

Vybrané aspekty prieniku religiozity a edukácie v SR a ČR = Overlapping religiosity and education in the Slovak and Czech Republics. Selected aspects / Dana Hanesová. In Testimonium fidei : časopis pre teológiu a katechetiku / zodp. red. Pavel Procházka ; rec. Pavel Hanes ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2014. - ISSN 1339-3685. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 93-108.

Development of critical and creative thinking skills in CLIL / Dana Hanesová.
In Journal of language and cultural education. - Nitra : SlovakEdu, 2013-. - ISSN 1339-4045. - Vol. 2, no. 2 (May 2014), pp. 33-51.

Pedagogická koncepcia Mateja Bela (1684–1749) = Teaching conception of Matej Bel (1684–1749) / Dana Hanesová. In Pedagogika.sk : slovenský časopis pre pedagogické vedy [elektronický zdroj]. - [Trnava] : Slovenská pedagogická spoločnosť, 2014. - ISSN 1338-0982. - online, roč. 5, č. 4 (2014), s. 273-289.

Plurilingualism - an educational challenge: the case of Slovakia / Dana Hanesová. In JoLaCE : journal of language and cultural education. - Nitra : SlovakEdu, 2015. - ISSN 1339-4045. - Vol. 3, no. 2 (2015), pp. 111-131.

Searching of ways of effective plurilingual teacher trainees preparation = Hľadanie ciest k efektívnej plurilingválnej príprave budúcich učiteľov / Dana Hanesová. In Slavonic pedagogical studies journal [elektronický zdroj] : the scientific educational journal. - Nitra : Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia, 2015. - ISSN 1339-8660. - online, roč. 4, č. 2 (2015), s. 220-240.

Rozvíjanie teologického myslenia detí v kontexte súčasnej vizuálnej kultúry / Dana Hanesová, Pavel Hanes. In Testimonium fidei : časopis pre teológiu a katechetiku / rec. Pavel Hanes, Slavomír Krupa ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a katechetiky, 2017. - ISSN 1339-3685. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 67-80.

Uvažovanie detí o Bohu a viere / Dana Hanesová.In Testimonium fidei : časopis pre teológiu a katechetiku / rec. Pavel Hanes, Slavomír Krupa ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a katechetiky, 2017. - ISSN 1339-3685. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 187-210.

Implementing a user-friendly approach in LSP courses = Implementácia ústretového prístupu v kurzoch odborného cudzieho jazyka / Dana Hanesová. In Languages for specific purposes : searching for Common Solutions / ed. Dita Gálová. - New Castle : Cambridge Scholars Publishing, 2007. - ISBN 1-84718-300-X. - S. 135-145.

Religious education in Slovakia = Náboženská výchova v SR / Dana Hanesová. In Religious education in Europe : situation and current trends in schools. - Oslo : IKO - Publishing House, 2007. - ISBN 978-82-7112-793-0. - S. 173-178.

Slovak churches and education after collapse of communism / Dana Hanesová. In Dynamizing evangelical witness in post-communist era : increasing effectiveness of the evangelical churches in the Slovak Republic by making the best of critical theology / ed. Pavel Procházka ; rec. Imrich Peres, Marek Pribula. - Praha : ECM, 2008. - ISBN 978-80-7356-019-5. - S. 15-34.

The educational role of church-maintained education in Slovakia after 1989 = Vzdelávacia úloha cirkevného spoločenstva v SR po 1989 / Dana Hanesová. In Education and church in Central - and Eastern Europe at first glance. Region and Education 3. - 1. vyd. - Debrecen : University of Debrecen, 2008. - ISBN 978-96-3473-102-3. - S. 54-71.

Vybrané špecifiká profesie učiteľa NV v SR a vo svete / Dana Hanesová. In Nauczyciel - wartości - świat = The teacher - values - the world = Učitel - hodnoty - svět / scient. ed. Andrzej Murzyn, rev. Józef Kiedos. - Krakov : Impuls, 2011. - ISBN 978-83-7308-350-9. - S. 220-232.

Rozvíjanie interkultúrnych kompetencií učiteľov prostredníctvom metodiky CLIL / Dana Hanesová. In Pedagogika międzykulturova wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego / rec. Zenon Jasiński, Stefan Mieszalski. - Toruń : Wydawnictvo Adam Marszałek, 2011. - ISBN 978-83-7780-058-4. - S. 161-170.

Teacher recruitment in Slovakia / Dana Hanesová. In Teacher education case studies in comparative perspective / rec. Ankica Marinović, Barbara Di Blasio ... [et al.]. - 1. vyd. - Debrecen : Center for Higher Education Research and Development, 2014. - ISBN 978-963-473-705-6. - S. 107-130.

What should TE students know about the reality of the teaching profession? / Dana Hanesová. In Professional calling in higher education : challenges of teacher education in the Carpathian Basin / rec. Zsuzsanna Veroszta. - 1. vyd. - Budapešť : Partium Press, 2015. - ISBN 978-963-12-3401-5. - S. 19-32 [1,12 AH].

Predominance of female teachers in Central European schools / Dana Hanesová. In Development of teacher calling in higher education / rec. Silvia Matúšová, Zsuzsanna Veroszta. - 1. vyd. - Budapest : Partium Press, 2015. - ISBN 978-963-1233-99-5. - S. 160-178.

Výsledky prieskumu súčasného stavu výučby náboženskej výchovy na základných a stredných školách / Dana Hanesová. In Zborník príspevkov z riešenia integrovanej grantovej úlohy / zost. Pavol Ferko; ed. Fedor Lepiš, Ján Pavlovkin ; rec. Július Alberty, Ľudovít Višňovský, Katarína Navrátilová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 1997. - ISBN 80-8055-102-2. - 126-131.

Niektoré výsledky výskumu súčasného stavu vyučovania anglického jazyka na 1. stupni základných škôl / Dana Hanesová. In Acta Universitatis Matthiae Belii : Pedagogická fakulta č. 4 : zborník vedeckovýskumných prác / vedec. red. Jolana Hroncová; výk. red. Eva Balážová ; rec. Július Alberty, Ondrej Baláž ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997. - ISBN 80-8055-098-0. - S. 159-165.

Individualizácia v cudzojazyčnej príprave študentov PF / Dana Hanesová. In Inovácie v edukácii a v príprave učiteľov : zborník výstupov z vedecko-výskumnej úlohy VEGA 1/6315/99 / ved. red. Beata Kosová, Bronislava Kasáčová ; rec. Vladislav Kačáni, Belo Felix. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2001. - ISBN 80-8055-604-0. - S. 61-66.

Cudzí jazyk ako prostriedok rozvíjania tvorivého myslenia študentov PF UMB / Dana Hanesová. In Acta Universitatis Matthiae Belii : Pedagogická fakulta č. 6 : venované 10. výročiu vzniku UMB / vedec. red. Jolana Hroncová; výk. red. Ingrid Emmerová ; rec. Ivan Bajo, Zlatica Bakošová [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002. - ISBN 80-8055-733-0. - S. 118-124.

Potreba kurzov odbornej angličtiny na PF / Dana Hanesová. In Pedagogická fakulta : zborník vedeckovýskumných prác / ved. redaktor Jolana Hroncová, výk. red. Ingrid Emmerová ; rec. Ivan Bajo, Ondrej Baláž. č. 7. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003. - ISBN 80-8055-873-6. - S. 79-86.

Modely školskej náboženskej výchovy v štátoch EÚ / Dana Hanesová. In Pedagogická fakulta : zborník vedeckovýskumných prác / vedec. red. Soňa Kariková, výk. red. Ingrid Emmerová, rec. Ondrej Baláž, Mária Bratská ... [et al.]. č. 9. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - ISBN 80-8083-161-0. - S. 88-94.

Analýza a komparácia vzdelávacích programov zameraných na socializáciu rómskych komunít / Dana Hanesová. In Edukácia rómskych žiakov : teória - výskum - prax : zborník vedeckovýskumných prác z riešenia úloh štátnej objednávky "Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa" schválenej uznesením vlády SR č. 912/2002 / ed. Beata Kosová, Zlatica Huľová ; rec. Jozef Liba, Ľudovít Višňovský. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - ISBN 80-8083-231-5. - S. 68-78.

Komparatívny pohľad na výskum učiteľa a jeho profesijných činností / Dana Hanesová. In Profesia učiteľa v preprimárnej a primárnej edukácii v teórii a výskumoch / ed. Bronislava Kasáčová, Mariana Cabanová ; rec. Beata Kosová, Ivan Pavlov. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, 2009. - ISBN 978-80-8083-902-4. - S. 157-165.

Možnosti skvalitňovania vyučovania náboženskej výchovy v SR / Dana Hanesová. In Tempus clausum : ad honorem Pavel Procházka / ed. Imre Peres ; rec. Albín Masarik, Ján Liguš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a katechetiky, 2012. - ISBN 978-80-557-0364-0. - S. 187-209.

Prvky konštruktivizmu v náboženskej pedagogike / Dana Hanesová. In Pedagogická fakulta : zborník vedeckovýskumných prác / zost. Soňa Kariková ; rec. Alena Doušková, Anna Hudecová ... [et al.]. Č. 14. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-557-0534-7. - S. 85-98.

History of CLIL : [1. kapitola] / Dana Hanesová. In CLIL in foreign language education [elektronický zdroj] : e-textbook for foreign language teachers / rec. Ivana Cimermanová, Zdena Kráľová. - 1. vyd. - Nitra : Constantine the Philosopher University, 2015. - ISBN 978-80-558-0889-5. - online, pp. 7-16.

 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Religious education in Slovakia = Náboženská výchova v SR / Dana Hanesová. In ICCS : conference 2006, Otepää (Estonia), 5.- 9. júla 2006 [CD-ROM]. - Otepää : Europe, democratic Citizenship and Education, 2006. - S. [1-5].

A dilemma of the intersection of theology and education : (challenges in university education) / Dana Hanesov