doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2013. V roku 2019 bol habilitovaný v odbore Pedagogika.  V rámci publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti venuje pozornosť sociálnej pedagogike v teoretickej, empirickej a praktickej rovine, taktiež aj problematike online rizikového správania u detí a mládeže - možnostiam jeho prevencie z aspektu pedagogických a odborných zamestnancov v školách. V intenciách vedecko-výskumnej činnosti participoval na riešení 6 výskumných úloh (VEGA, KEGA, Vysegrad Fund a iné).  Je autorom 2 vedeckých monografií a 1 odbornej monografie. V autorskom kolektíve participoval na spracovaní 4 učebníc a 1 vedeckej monografie. Publikoval vyše 40 vedeckých štúdií (z toho 4 v databázach WoS a Scopus) a 12 odborných článkov. Na svoje výstupy eviduje vyše 120 ohlasov doma i v zahraničí, z toho 8 v registrovaných databázach. Aktívne sa zúčastňuje národných aj medzinárodných konferencií.  Počas svojho pôsobenia sa podieľal na organizovaní viacerých medzinárodných vedeckých konferencií, odborných seminárov a workshopov. Je recenzentom vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a štúdii doma i v zahraničí. Participuje na posudzovaní vedecko-výskumných projektov. Je členom Sekcie sociálnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV, tiež členom Asociácie sociálnych pedagógov o.z.

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 11:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=