Kde ma nájdete

doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.


Profesijná charakteristika

Vzdelanie

Habilitačné konanie v študijnom odbore "Pedagogika" (2019)

Katedra pedagogiky,  Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – doktorandské štúdium v študijnom odbore „1.1.4 Pedagogika“ špecializácia „Sociálna pedagogika“ (2010 - 2013)

Katedra pedagogikyPedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Rigorózna skúška v študijnom odbore „1.1.4 Pedagogika“ špecializácia „Sociálna pedagogika“ (2011)

Katedra pedagogiky,  Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela -  magisterské štúdium v študijnom odbore „1.1.4 Pedagogika“ študijný program „Sociálna pedagogika“ (2008 - 2010)

Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – bakalárske štúdium v študijnom odbore „Sociálna práca“ – (2005-2008)

Vedecko-výskumná činnosť

  • Zástupca zodpovedného riešiteľa vedeckého projektu VEGA 1/0446/19 "Stredoškolská mládež a jej potreby a ohrozenia vo voľnom čase v 21. storočí" 2019/2021
  • Spoluriešiteľ vedeckého projektu KEGA č. 027UMB-4/2019 "Aktualizačné vzdelávanie pre sociálnych pedagógov základných a stredných škôl" 2019/2020
  • Spoluriešiteľ  medzinárodného projektu "The risks of the virtual environment in the V4" Visegrat Grant No.  21720278   - 2017/2018 
  • Spoluriešiteľ vedeckého projektu VEGA č. 1-0168-12 „Profesionalizácia prevencie sociálnopatologických javov v školskom prostredí v SR z aspektu profesie sociálneho pedagóga – súčasný stav, problémy a komparácia so zahraničím.“
  • Hlavný riešiteľ vedeckého projektu UGA č. 1-12-007-03 Riziko vzniku mediálnych závislostí u detí a mládeže a možnosti ich prevencie so zreteľom na profesiu sociálneho pedagóga

 

Pedagogická činnosť

Vedenie seminárov z predmetov: Sociálna pedagogika 1Sociálna pedagogika 2; Dejiny sociálnej pedagogiky; Sociológia výchovySociálno-výchovné poradenstvo; Sociológia výchovy a sociálna patológia;Preventívna práca s deťmi a mládežou. 

Prednášky / semináre: Informačné technológie a mediálna výchova.

Prednášky : Sociálno-výchovné poradenstvo; Sociológia výchovy a sociálna patológia; Preventívna práca s deťmi a mládežou. 

 

Zahraničné pobyty 

  • 2017 - Česká republika, Univerzita Hradec Králové