prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 1987. Do roku 2008 pôsobil na Katedre pedagogiky PF UMB. Po vzniku katedry andragogiky (2008) sa stal jej vedúcim a na tejto pozícii pôsobí doposiaľ. V roku 2013 bol inaugurovaný za profesora v odbore Pedagogika. Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa primárne orientuje na oblasť neformálneho učenia a vzdelávania, v ostatnom období najmä so zameraním na dospelú a seniorskú populáciu. V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti doposiaľ participoval na 13 domácich a medzinárodných výskumných a rozvojových projektoch, z toho 4 krát ako vedúci, resp. národný koordinátor projektu. Je autorom a spoluautorom 7 vedeckých a odborných monografií, 3 vysokoškolských učebníc a učebných textov, 59 vedeckých prác publikovaných v zahraničných a domácich časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch a monografiách, vrátane výstupov evidovaných v databázach WoS a SCOPUS. Na svoje výstupy eviduje viac ako 300 ohlasov, z toho viac ako 100 zahraničných, vrátane 12 evidovaných v citačných indexoch WoS a SCOPUS. Pod jeho vedením bolo úspešne obhájených 10 dizertačných prác doktorandov v odboroch Pedagogika a Andragogika, v súčasnosti vedie 3 študentov doktorandského štúdia. Je členom vedeckých rád a odborových komisií doktorandského štúdia na univerzitách na Slovensku i v zahraničí (Praha, Prešov, Nitra, Banská Bystrica). Je členom rezortných posudzovateľských a hodnotiacich komisií: Kultúrna a edukačná agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (KEGA), Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVS). Ako člen komisií, resp. ako oponent sa zúčastňuje na habilitačných a inauguračných konaniach na univerzitách v SR a Českej republike (Banská Bystrica, Nitra, Olomouc). Je členom redakčných rád domácich a zahraničných vedeckých periodík a zborníkov. Je hlavným editorom zborníkov vedeckých prác ANDRAGOGICKÉ ŠTÚDIE (od roku 2018) a hlavným odborným garantom medzinárodných vedeckých konferencií EDUKÁCIA DOSPELÝCH (od roku 2011). Je viceprezidentom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR. Je predsedom Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

 

 

ORCID ID

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
09:00 - 11:00
Piatok
-
Konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky na čísle: 048/446 4616, alebo e-mailom.

Kontaktný formulár

=