Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2005. Na Katedre pedagogiky pôsobila najskôr ako interná doktorandka potom ako odborná asistentka, od roku 2014 ako vysokoškolská docentka. Od roku 2018 bola zástupkyňou vedúcej katedry a od 1.9. 2020 je poverená vedením Katedry pedagogiky. Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje najmä sociálnej pedagogike, školskej sociálno-pedagogickej práci, sociálnej patológii a jej prevencii so zreteľom na online rizikové správanie. Bola a je hlavnou riešiteľkou i spoluriešiteľkou domácich i zahraničných výskumných projektov APVV, VEGA, KEGA, Vysegrad Fund a i. V roku 2013 sa habilitovala na docentku v odbore Pedagogika. V rámci ďalšieho vzdelávania  absolvovala viacero kurzov a školení so zreteľom na prevenciu šikanovania, komunikačné zručnosti, tréning facilitácie, inkluzívny prístup k vzdelávaniu. Je autorkou a spoluautorkou 9 vedeckých monografií, 12 vysokoškolských učebníc a učebných textov, viac ako 50 vedeckých štúdií publikovaných v zahraničných  i domácich časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch a viac ako 60 ďalších odborných publikačných výstupov. Na tieto výstupy eviduje 484 ohlasov, z toho 13 registrovaných v citačných indexoch WoS a Scopus a 130 ohlasov v zahraničí. Je uznávanou odborníčkou na akademickej pôde, ale aj v praxi. Participovala na vzdelávaní a príprave metodických materiálov a podkladov pre sociálnych pedagógov v rámci implementácie národných projektov podporujúcich inkluzívne prostredie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách, participovala na vytváraní a spracovaní profesijného štandardu Sociálny pedagóg. Od roku 1999 do 2001 pracovala na Detskej linke záchrany ako konzultantka, neskôr ako supervízorka. Od roku 2018 je podpredsedníčkou občianskeho združenia Asociácia sociálnych pedagógov. Od roku 2005 bola členkou Sekcie sociálnej pedagogiky SAV. Je v redakčných radách medzinárodných časopisov Sociální pedagogika (v ČR), Pedagogika spoleczna  (v Poľsku), Empowerment (v Poľsku), je členka recenznej komisie časopisu Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika (v Poľsku), členka redakčnej rady časopisu Edukácia. Je tiež členka Asociace vzdělavatelův sociální pedagogice (v ČR) a členka o.z. Preventista. Je aktívnou posudzovateľkou vedeckých monografií, odborných publikácií a vedeckých a odborných štúdií na Slovensku aj v zahraničí. Počas svojej praxe sa podieľala na organizovaní viacerých medzinárodných konferencií, odborných seminárov a podujatí, zároveň bola aj vo vedeckom výbore vedeckých konferencií. V rámci NP Profesijný rozvoj učiteľov na pozícií konzultantka obsahu programu vzdelávania a učebných zdrojov poskytla odborné expertné poradenstvo, konzultovala pri tvorbe vzdelávacích programov a učebných zdrojov podľa rámcového opisu v projekte. Lektorovala workshopu pre učiteľov základných škôl pre MPC, ale aj sociálnych pedagógov v rámci ASPg.

 

Professional profile of Miriam Niklová

She has been working at the Faculty of Education of the Matej Bel University in Banská Bystrica since 2005. At the Department of Pedagogy she worked first as an internal doctoral student then as an assistant professor, and since 2014 as a university associate professor. Since 2018 she has been the Deputy Head of the Department and since 1.9. 2020 is entrusted with the management of the Department of Pedagogy. In her scientific-research, pedagogical and publishing activities, she focuses mainly on social pedagogy, school socio-pedagogical work, social pathology and its prevention with regard to online risk behavior. She has been the main researcher and co-researcher of domestic and foreign research projects APVV, VEGA, KEGA, Vysegrad Fund and others. In 2013, she obtained a habilitation as an associate professor in the field of Pedagogy. As part of her further education, she completed several courses and trainings with regard to bullying prevention, communication skills, facilitation training, and an inclusive approach to education. She is the author and co-author of 9 scientific monographs, 12 university textbooks and textbooks, more than 50 scientific studies published in foreign and domestic journals, scientific and conference proceedings and more than 60 other professional publications. There are 484 responses to these publications, of which 13 are registered in the WoS and Scopus citation indices and 130 responses abroad. She is a recognized expert in academia, but also in practice. She participated in the education and preparation of methodological materials and materials for social educators in the implementation of national projects supporting the inclusive environment of students from socially disadvantaged backgrounds in primary schools, participated in the creation and processing of professional standard of Social pedagogue. From 1999 to 2001 she worked at the Children's Rescue Line as a consultant, later as a supervisor. Since 2018, she has been the vice-president of the civic association Association of Social Pedagogues. Since 2005 she has been a member of the Section of Social Pedagogy of the Slovak Academy of Sciences. She is on the editorial boards of the international journals Social Pedagogy (in the Czech Republic), Pedagogika spoleczna (in Poland), Empowerment (in Poland). She is a member of the review committee of Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika (in Poland), member of the editorial board of Edukácia. She is also a member of the Association of Educators of Social Pedagogy (in the Czech Republic) and a member of o.z. Preventista. She is an active assessor of scientific monographs, professional publications and scientific and professional studies in Slovakia and abroad. During her practice, she participated in the organization of several international conferences, professional seminars and events, and was also on the scientific committee of scientific conferences. Within the NP Professional Development of Teachers in the position of consultant for the content of the education program and teaching resources, she provided professional expert advice and consulted on the creation of educational programs and teaching resources according to the framework description in the project. She lectured at workshops for primary school teachers for the Methodological and Pedagogical Center, as well as for social educators within the ASPg.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:00   14:00 - 15:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=