Členstvo v organizáciách, radách

- členka Vedeckej rady PF UMB v Banskej Bystrici (od roku 2020)

- členka odborovej komisie v odbore Pedagogika (PhD)

- podpredsedníčka Asociácie sociálnych pedagógov (od roku 2018)

- členka Sekcie sociálnej pedagogiky SAV (do roku 2017)

- členka o.z. Preventista (od roku 2020)

- členka redakčnej rady časopisu Edukácia

- členka Asociace vzdělavatelův sociální pedagogice (v ČR)

- členka redakčnej rady medzinárodného periodika Sociální pedagogika (v ČR)

- členka redakčnej rady medzinárodného periodika Pedagogika spoleczna  (v Poľsku)

- členka recenznej komisie časopisu Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika (Poľsku)

- členka redakčnej rady medzinárodného časopisu s názvom Empowerment (od roku 2018 v Poľsku)

- recenzentka medzinárodného periodika The New Educational Review

- recenzentka zborníka vedecko-výskumných prác ACTA

- členka redakčnej rady zborníka vedeckovýskumných prác katedry pedagogiky (2016)

- členka redakčnej rady medzinárodného časopisu Zeszyty Naukowe Wyzszej szkoly Humanitas. Pedagogika. Sosnowiec : Wyzsza szkola Humanitas (2018)

- členka redakčnej rady medzinárodného časopisu s názvom Empowerment (od roku 2018) (vydávané v Poľsku)

- posudzovateľská a expertízna činnosť v rôznych grantových schémach

- redakčná a editorská činnosť v zborníkoch.

- v rámci NP Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) na pozícií Konzultantka obsahu programu vzdelávania (PV) a učebných zdrojov (UZ) - poskytuje odborné expertné poradenstvo, konzultuje, pripomienkuje, predkladá návrhy na úpravu a iné poradenské činnosti    pri tvorbe vzdelávacích programov a učebných zdrojov podľa rámcového opisu v projekte (2020-2021).

 

v organizačných a vedeckých výboroch vedeckých konferencií:

- členka vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie SOCIALIA 2020  „Multidisciplinární souvislosti pomáhání“, ktorá sa konala 8. 10. 2020

- členka vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Výchova a vzdelávanie 2020 pod názvom Pedagóg 21. storočia, ktorá sa konala 9.9. 2020

- členka vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie SOCIALIA 2019 "Quo vadis sociálna pedagogika?"

- členka vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie SOCIALIA 2018 „Ohrožení jedince v současné společnosti“ realizovaná v dňoch 18.-19.10. 2018 na UHK v Hradci Králové.

- členka organizačného výboru XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczno-pedagogiczne problemy współczesnej Europy.  Kompetencje społeczne w procesie redukcji deficytów  i rozwiązywania problemów jednostki oraz wspólnoty“ realizovaná v       dňoch 15.-16.11. 2018. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

- členka vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie  Výchova a vzdelávanie 2018 pod názvom Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi, ktorá sa konala 12.9. 2018

- členka organizačného výboru medzinárodnej konferencie Socialia 2016 realizovaná 3.- 4.11.2016  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej v Poľsku

- predsedkyňa organizačného výboru medzinárodnej konferencie Socialia 2014 realizovaná 16.-17.10.2014 na PF UMB v Banskej Bystrici

- predsedkyňa organizačného výboru Medzinárodná konferencia Socialia 2017 realizovaná 5.10. 2017 na PF UMB v Banskej Bystrici

- členka vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Sociální pedagogika 2017 : rozvoj nebo krize společenství; perspektiva makro, mezo a mikrosociálního prostředí, Brno, 04.-05.04.2017

- členka vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Sociální pedagogika 2016 : Budoucnost Evropy - řešení sociálně kulturních problémů, Brno, 12.-13. dubna 2016

- členka vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení : 7. medzinárodná konferencia k aktuálnym otázkam sociálnej pedagogiky, Brno, 14. - 15. apríla 2015

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
13:00 - 14:00
Štvrtok
08:00 - 09:00
Piatok
-

Kontaktný formulár

=