PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.
Ružová 13
974 01 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

 

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2002 ako odborná asistentka. Kvalifikačný rast realizuje v odbore Pedagogika. Podieľa sa na zabezpečení výučby v dennom aj externom štúdiu v predmetoch všeobecná pedagogika, teória výchovy a pedagogická diagnostika a i. Výučbou sa podieľa na zabezpečení predmetov v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia v študijných programoch učiteľstva pedagogiky, pedagogiky-vychovávateľstva, spoločného základu, sociálnej pedagogiky. V rámci kontinuálneho vzdelávania v rokoch 2012 - 2014 úspešne absolvovala kvalifikačné vzdelávanie Špeciálnej pedagogiky, odbor Pedagogika detí psychosociálne narušených a s poruchami správania. Počas celoživotného vzdelávania sa zúčastnila, s cieľom udržania a rozšírenia profesijných kompetencií, niekoľkých dalších vzdelávaní, napr. „Cez inkluzívny prístup k rozvoju“  (prostredníctvom EDUMA 4VÉ Akadémia rozvoja). Na katedre pedagogiky dlhobodo vykonáva funkciu tajomníčky katedry. Momentálne vykonáva funkciu študijného poradcu na katedre, participuje na projektoch KEGA, VEGA z oblasti inklúzie.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:30 - 10:30
Streda
-
Štvrtok
09:00 - 10:00
Piatok
-

Kontaktný formulár

=