Kde ma nájdete

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte, na Katedre andragogiky od roku 2018 ako odborná asistentka a postdoktorandka. Na katedre andragogiky pôsobí ako koordinátorka pre AIS a rozvrh (denné a externé štúdium) a záreveň spravuje katedrovú web stránku ako aj Facebook katedry. Vzdelávanie a kvalifikačnú prípravu absolvovala rovnako na Katedre andragogiky na všetkých troch stupňoch (2010 - 2018).

V rámci pedagogickej činnosti sa venuje najmä kultúrnej andragogike, záujmovému vzdelávaniu dospelých, občianskemu vzdelávaniu dospelých a miestnej a regionálnej kultúre.

Vedecko-výskumnú činnosť zameriava na problematiku kultúrno-osvetovej andragogiky, špeciálne so zameraním na občianske vzdelávanie dospelých. Tejto problematike sa venuje od svojho doktorandského štúdia, kde realizovala výskum s cieľom identifikovať základné determinanty ovplyvňujúce proces tvorby kurikula v občianskom vzdelávaní dospelých. Je autorkou vedeckých štúdií publikovaných v domácich a zahraničných publikáciách. Zároveň je členkou riešiteľských kolektívov domácich i medzinárodných projektov (APVV, Erazmus+, Visegrad Fund).

Okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na Katedre andragogiky aktívne pôsobila ako hlavná koordinátorka v Univerzitnom pastoračnom centre Štefana Moysesa, biskupa (2010 - 2015) v Banskej Bystrici, ktoré sa venuje práci s vysokoškolskými študentami a s mladými pracujúcimi.

 

Publikačná činnosť:

Sládkayová, M.: Občianske vzdelávanie dospelých. Banská Bystrica : Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1535-3. (učebné texty)

Sládkayová, M.: Systematic basis of citizenship education of adults In The application of andragogy in various areas of social life. Praha : MJF Praha, 2016. - ISBN 978-80-86284-99-6. 

Sládkayová, M.: Citizenship education of adults in context of European social policy In Evrointegracija 2016 : tezi 16. mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencii, Ľviv, 26. sičnja 2016, Ľviv : Ľvivskij universitet biznesu ta prava, 2016. - ISBN 978-617-7363-26-1. 

Sládkayová, M.: Prieniky a špecifiká občianskeho a záujmového vzdelávania dospelých In Etické kontexty andragogického pôsobenia, Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1166-9.

Sládkayová, M.: Systémové východiská občianskeho vzdelávania dospelých In Aplikace andragogiky v různých oblastech spoločenského života : sborník z medzinárodní vědecko teoretické konference, Praha, 13. dubna 2016, Žatec : Ohře Media, 2016. - ISBN 978-80-906287-5-5.           

Sládkayová, M. - Krystoň, M.: Význam občianskeho vzdelávania dospelých vo vzťahu k súčasným spoločenským javom In Human Forum 2016 : diskusné fórum o demokracii a ľudských právach : zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 8. 12. 2016, Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1208-6. 

Sládkayová, M.: Aktuálne otázky kurikula v občianskom vzdelávaní dospelých na Slovensku In Juvenilia Paedagogica 2017 : aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, Trnava, 3.2.2017, Trnava : Trnavská univerzita, 2017. - ISBN 978-80-568-0046-1. 

Skúpa, M. (et al.): National report Slovakia In Adults literacies as benefit for inclusion and equity : reports on young adults being NEETs: Estonia, Iceland, Poland and Slovakia, Cracow : Pedagogical university of Cracow, 2017. - ISBN 978-83-941568-8-6. 

Kariková, S. - Sládkayová, M.: Adult education trends in the 21st century: social-political education of adults In Social communication in multiculturalism. Competences, areas, opportunities and threats in social activities, Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Piłe, 2018. - ISBN 978-83-62617-88-3. 

Fridrichová, P. - Sládkayová, M. - Krystoň, M.: The role of the state in civic education In SGEM 2018 : 5th international multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts, conference proceedings, Florence, 23.-26.10.2018 : political sciences law, Roman law, finance. Vol. 5, no. 1.6, Modern science. - 1. vyd. - Sofia : STEF92 Technology, 2018. - ISBN 978-619-7408-67-6. - ISSN 2367-5659. 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:30 - 11:00
Štvrtok
10:30 - 11:30
Piatok
-
Konzultácie k bakalárskym a diplomovým prácam je potrebné dohodnúť vopred osobne alebo prostredníctvom e-mailu.

Kontaktný formulár

=