Kde ma nájdete

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Mgr. Michaela Sládkayová, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte, na Katedre andragogiky od roku 2018 ako odborná asistentka a postdoktorandka. Na katedre andragogiky pôsobí ako koordinátorka pre AIS a rozvrh (denné a externé štúdium) a záreveň spravuje katedrovú web stránku ako aj Facebook katedry. Vzdelávanie a kvalifikačnú prípravu absolvovala rovnako na Katedre andragogiky na všetkých troch stupňoch (2010 - 2018).

V rámci pedagogickej činnosti sa venuje najmä kultúrnej andragogike, záujmovému vzdelávaniu dospelých, občianskemu vzdelávaniu dospelých a miestnej a regionálnej kultúre.

Vedecko-výskumnú činnosť zameriava na problematiku kultúrno-osvetovej andragogiky, špeciálne so zameraním na občianske vzdelávanie dospelých. Tejto problematike sa venuje od svojho doktorandského štúdia, kde realizovala výskum s cieľom identifikovať základné determinanty ovplyvňujúce proces tvorby kurikula v občianskom vzdelávaní dospelých. Je autorkou vedeckých štúdií publikovaných v domácich a zahraničných publikáciách. Zároveň je členkou reiešiteľských kolektívov domácich i medzinárodných projektov (APVV, Erazmus+, Visegrad Fund).

Okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na Katedre andragogiky aktívne pôsobila ako hlavná koordinátorka v Univerzitnom pastoračnom centre Štefana Moysesa, biskupa (2010 - 2015) v Banskej Bystrici, ktoré sa venuje práci s vysokoškolskými študentami a s mladými pracujúcimi.

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:30
Streda
09:00 - 10:30
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie je potrebné dohodnúť vopred, prostredníctvom e-mailu. Streda je určená pre AIS.

Kontaktný formulár

=