Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Katedre andragogiky pôsobí od roku 2018. Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje najmä kultúrnej andragogike, záujmovému vzdelávaniu dospelých, občianskemu vzdelávaniu dospelých a miestnej a regionálnej kultúre. Taktiež sa venuje aj subsystému sociálna andragogika a výučbe predmetov v tejto špecializácií. Vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť orientuje na problematiku kultúrno-osvetovej andragogiky, špeciálne so zameraním na občianske vzdelávanie dospelých, rozvoj kritického myslenia a sociálne siete. Problematike občianskeho vzdelávania dospelých sa venuje od svojho doktorandského štúdia, kde realizovala výskum s cieľom identifikovať základné determinanty ovplyvňujúce proces tvorby kurikula v občianskom vzdelávaní dospelých. Je autorkou vedeckých štúdií publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a monografiách, ako aj autorkou vysokoškolskej učebnice. Zároveň je členkou riešiteľských kolektívov domácich i medzinárodných projektov (APVV, Erazmus+, Visegrad Fund).Proffesional background

I have been working at the Faculty of Education of the Matej Bel University in Banská Bystrica, at the Department of Andragogy, since 2018. In my pedagogical activities I focus mainly on cultural andragogy, non-formal education, interesed-based education of adults, citizenship education of adults and local and regional culture. I also deal with the subsystem of social andragogy and the teaching of subjects related to this specialization. I focus my research and publishing activities on the issues of cultural andragogy, especially with a focus on citizenship education of adults, the development of critical thinking and social networks. I have been dealing with the issue of citizenship education of adults since my PhD. studies, where I carried out research with the aim of identifying the basic determinants influencing the process of curriculum development in citizenship education of adults. I am the author of scientific studies published in domestic and foreign journals and monographs, as well as the author of a university textbook. At the same time, I am a member of research teams of domestic and international projects (APVV, Erazmus +, Visegrad Fund).

 

 

ResearchGate profile

ORCID

Academia.edu profile 

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:00 - 10:00
Utorok
-
Streda
09:00 - 10:30
Štvrtok
09:00 - 11:00
Piatok
-
Bližšie informácie ku konzultačným hodinám nájdete v oznamoch.

Kontaktný formulár

=