Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.


Profesijná charakteristika

Meno a priezvisko prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Názov vysokej školy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Sídlo vysokej školy Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Názov fakulty Pedagogická fakulta
Sídlo fakulty Ružová 13, 97411 Banská Bystrica
I. - Základné údaje
I.1 - Priezvisko Pavlov
I.2 - Meno Ivan
I.3 - Tituly prof., PaedDr., PhD.
I.4 - Rok narodenia 1965
I.5 - Názov pracoviska Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici/Faculty of Education (FoE), Matej Bel University (MBU) in Banská Bystrica
I.6 - Adresa pracoviska Ružová 13, 974 1 Banská Bystrica
I.7 - Pracovné zaradenie profesor/professor
I.8 - E-mailová adresa ivan.pavlov@umb.sk
I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl https://www.portalvs.sk/regzam/detail/21719
I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
I.11 - ORCID iD 0000-0001-8097-4291
II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove/Pavol Jozef Šafárik University in Prešov
II.b - Rok 1989
II.c - Odbor a program Učiteľstvo všobecno-vzdelávacích predmetov/Teaching general-education subjects
II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave/Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava
II.b - Rok 2003
II.c - Odbor a program Pedagogika/Pedagogy
II.4 - Titul docent
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici/Faculty of Education (FoE), Matej Bel University (MBU) in Banská Bystrica
II.b - Rok 2013
II.c - Odbor a program Pedagogika/Pedagogy
II.5 - Titul profesor
II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici/FOE MBU in Banská Bystrica
II.b - Rok 2020
II.c - Odbor a program Andragogika/Andragogy
II.6 - Titul DrSc.
III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
III.a - Zamestnanie-pracovné
zaradenie III.b - Inštitúcia
III.c -
Časové vymedzenie
vysokoškolský učiteľ (na funkčnom mieste docenta a profesora)/university teacher in the position of a docent and professor Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici/FoE MBU, Banská Bystrica
1/10/2013 – 29/2/2024
generálny riaditeľ/director general/ Národný inštitút vzdelávania a mládeže/ National institute education and youth/ Bratislava 
1/7/2022 - 18/12/2023
vysokoškolský učiteľ/university teacher Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, Praha/FoE Charles University in Prague
1/10/2017 – doposiaľ
vysokoškolský učiteľ/university teacher Fakulta Humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity/Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov
1/10/2016 – 30/9/2021
vysokoškolský učiteľ/university teacher Staropolska Szkola Wyzsza, Kilece, Poľská republika
2014 - 2017
Koordinátor koncepčných a odborných činností/Coordinator of conceptual and specialised activities Štátny pedagogický ústav, Bratislava/State Educational Institute, Bratislava
18/8/2015 – 16/5/2016
metodik, riaditeľ, generálny riaditeľ/expert in methodology, director, director general
Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, Bratislave /Methodological-Pedagogical Centre in Prešov, Bratislava; od 1.7.2022 Národný inštitút vzdelávania a mládeže /
1995 – 2013 a 2021-2022 
učiteľ všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov/teacher of general and specialised academic subjects Stredná pedagogická škola v Prešove/Pedagogical and Social Academy in Prešov
1989 - 1996
IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie
IV.c
Rok
Na ceste kvality do školy Európy (špecializačné štúdium Európskej integrácie)/Towards Quality European Schools (specialised study focused on European integration)
Fakulta manažmentu Univerzity Komenského Bratislava/Faculty of Management, Comenius University in Bratislava
2001
Profesijný rozvoj pedagogického zboru školy – obhajoba záverečnej práce funkčného štúdia vedúcich pedagogických zamestnancov škôl/ Professional Development in the School Teaching Staff – thesis defence, functional study
for the school management employees
Metodicko-pedagogické centrum v Banskej Bystrici/ Methodological-Pedagogical Centre in Banská Bystrica
2001
Pedagogika neformálneho vzdelávania dospelých vo Švédsku (tréning trénerov)/Pedagogy in Informal Adult Education in Sweden (coaching training)
Vysoká ľudová škola Viebäck Švédsko a Univerzita v Linkopingu/Viebäck Folk High School, Linkoping, Sweden
2005
Špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky/Specialised qualification study in informatics
Metodicko-pedagogické centrum v Prešove/Methodological- Pedagogical Centre in Prešov
2009
Funkčné inovačné vzdelávanie/Functional innovative education: Moderný školský mnažmet v riadiacej praxi školy a školského zariadenia/Contemporary School Management in Practice at Schools and in School Facilities Škola plus s.r.o.
Prešov 2011
V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku
podľa študijných programov
V.1.a - Názov profilového
predmetu V.1.b - Študijný program
V.1.c -
Stupeň V.1.d - Študijný odbor
Manažment, poradenstvo a líderstvo vo výchove a vzdelávaní
Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Základy manažmentu výchovy a vzdelávania
Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher
Training and Education Science Manažment učenia sa v organizácii
Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní
II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Riadenie, organizácia a teória výchovy a vzdelávania Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Trendy a tvorba vzdelávacích politík
Edukačné vedy III. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
V.2.a - Názov študijného programu
V.2.b -
Stupeň V.2.c - Študijný odbor
Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní (hlavný garant)
II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých (spolugarant)
I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
Edukačné vedy (spolugarant) III. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený Andragogika (spolugarant)/Andragogy (co-guarantor) učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and
Education Science
V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 3
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 4
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň) 3
V.4.2 - Počet obhájených prác
V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň) 39
V.4.b - Diplomové (druhý stupeň) 57
V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň) 9
V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
V.5.a - Názov predmetu
V.5.b - Študijný program
V.5.c -
Stupeň V.5.d - Študijný odbor
I učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
III učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo 166
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 57
VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
VI.1.a - Celkovo 24
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 7
VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo 365
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 26
VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
VI.1.a - Celkovo 26
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 7
VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
VI.1.a - Celkovo 5.9
VI.1.b - Za posledných šesť rokov 3.3
VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
1. AAA Andragogické poradenstvo. / Ivan Pavlov; rec. Soňa Kariková, Jaroslav Veteška, Eduard Lukáč, Alica Dragulová. - 2. dopl. a rozš. vyd. - Praha : Česká andragogická společnost, 2021, Svazek 23, - 156s. [8 AH]. - ISBN 978-80-907809-6-5. [PAVLOV, Ivan (100%) – KARIKOVÁ, Soňa (rec.) - VETEŠKA, Jaroslav (rec.), LUKÁČ Eduard (rec.), DRAGULOVÁ Alica (rec.)]
2. ADM Critical thinking, problem-solving strategies and individual development assessment among NEETs - research conducted in Slovakia, Poland and Estonia / Łukasz Tomczyk, Barbora Vaněk ... [et al.]. - Spôsob prístupu: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02601370.2018.1550446. In International Journal of Lifelong Education [elektronický zdroj]. - Milton : Taylor & Francis Group, 2018. - ISSN 1464-519X. - online, vol. 37, no. 5, pp. 1-18. [TOMCZYK, Łukasz (19%) - VANĚK, Barbora (19%) - PAVLOV, Ivan (19%) - KARIKOVÁ, Soňa (19%) - BÍREŠOVÁ, Barbora (5%) - KRYSTOŇ, Miroslav (19%)]"
3. ACB Podpora profesijného rozvoja pedagogického zboru školy : vysokoškolská učebnica / Ivan Pavlov, Miroslav Krystoň ; rec. Alica Dragulová, Lenka Pasternáková, Jozef Malach. - 1. vyd. - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum ; Banská Bystrica, 2020. - 148 s. [8,05 AH]. - ISBN 978-80-557-1668-8. [PAVLOV, Ivan (50%) - KRYSTOŇ, Miroslav (50%) - DRAGULOVÁ, Alica (rec.) - PASTERNÁKOVÁ, Lenka (rec.) - MALACH, Josef (rec.)] PAVLOV, I. 2013. Štandardizácia profesijných kompetencií učiteľov (východiská a perspektívy). Prešov: Škola plus s.r.o., 2013, 98 s. ISBN 978-80-970275-5-1.
4. ADM Poradenstvo v podpore profesijného rozvoja pedagogických zborov škôl = Guidance in support of professional development of pedagogical staff at schools / Ivan Pavlov. In Orbis scholae : odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávaní v jeho širších sociokultúrních souvislostech : kurikulární reforma v ČR a SR 10 let poté: bilance a výzvy pro současnou školu. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. - ISSN 1802-4637. - Roč. 12, č. 3 (2018), s. 31-45. [PAVLOV, Ivan (100%)]
5. AAB Štandardizácia profesijných kompetencií učiteľov = Standardization of teachers professional competencies (background and perspectives) : (východiská a perspektívy) / Ivan Pavlov ; rec. Gabriela Petrová, Alica Petrasová. - 1. vyd. - Prešov : Škola plus, 2013. - 125 s. [6,27 AH]. - ISBN 978-80-970275-5-1 [PAVLOV, Ivan (100%) - PETROVÁ, Gabriela (rec.) - PETRASOVÁ, Alica (rec.)]
VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
1. AAA Učiteľská andragogika: o profesijnom vzdelávaní a poradenstve / Ivan Pavlov ; rec. Miroslav Krystoň, Jaroslav Veteška. - 2. dopl. a rozš. vyd. - Praha : Česká andragogická společnost, 2018. - 212 s. [11,20 AH]. - ISBN 978-80-906894-
1-1. [PAVLOV, Ivan (100%)]
2. ADM Poradenstvo v podpore profesijného rozvoja pedagogických zborov škôl = Guidance in support of professiona development of pedagogical staff at schools / Ivan Pavlov. In Orbis scholae : odborný recenzovaný časopis zaměřený na
problematiku školního vzdělávaní v jeho širších sociokultúrních souvislostech : kurikulární reforma v ČR a SR 10 let poté: bilance a výzvy pro současnou školu. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. - ISSN 1802-4637. - Roč. 12, č. 3 (2018), s. 31-45. [PAVLOV, Ivan (100%)]
3. AAB Profesijný rozvoj učiteľa / kolektív autorov ; rec. Marta Černotová, Milan Portík, Ľuboslav Drga. - 1. vyd. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2006. - 161 s. [8,05 AH]. - Publikácia vyšla v roku 2006 aj vo vydavateľstve Rokus s ISBN 80-89055-69-9. - ISBN 80-8045-431-0. [KASÁČOVÁ, Bronislava (25%) - KOSOVÁ, Beata (25%) - PAVLOV,
Ivan (20%) - PUPALA, Branislav (15%) - VALICA, Miroslav (15%)]
4. ACB Teória výchovy a sebavýchovy dospelých / Ivan Pavlov ; rec. Miroslav Krystoň, Ivana Pirohová. 1. časť. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 102 s. [5,40 AH]. - ISBN 978-80-557-1516-2. [PAVLOV, Ivan (100%)]
5. ADM Problém štandardizácie učiteľskej profesie v kontexte profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku = Problem of standardisation of teacher profession in the context of teacher professional development in Slovakia / Štefan Porubský, Beata Kosová, Ivan Pavlov. In Orbis Scholae. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014. - ISSN 1802-4637. - Roč. 8, č. 3
(2014), s. 23-46. [PORUBSKÝ, Štefan (40%) - KOSOVÁ, Beata (30%) - PAVLOV, Ivan (30%)].
VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
1. PAVLOV, I. 2013. Štandardizácia profesijných kompetencií učiteľov (východiská a perspektívy) Prešov : Škola plus, 2013, 125s. ISBN 978-80-970275-5-1. [1] KUBALÍKOVÁ, Andrea - KACIAN, Adrian. Twenty-five years of continuing professional development of teachers in the post-communist era in Slovakia: the story of paths not taken. In Professional development in education. ISSN 1941-5257, 2016, vol. 42, no. 5, pp. 836-853.,Registrované v: Scopus.
2. PAVLOV, I. 2002. Profesijný rozvoj pedagogického zboru školy : námety na školocentrický a personocentrický model kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2002, 106 s. ISBN 80-8045-285-7. [1] CABANOVÁ, Mariana. Researches focusing on teachers and the professiographic research. In 3rd International
conference of education, research and innovation (ICERI). Burjassot : IATED-international association technology education and development, 2010. ISBN 978-84-614-2439-9, pp. 7117-7126., Registrované v: WoS
3. KASÁČOVÁ, B. – KOSOVÁ, B. – PAVLOV, I. – PUPALA. B. – VALICA, M. 2006. Profesijný rozvoj učiteľa. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2006. - 161 s. Publikácia vyšla v roku 2006 aj vo vydavateľstve Rokus sro. ISBN 80-89055-69-9. - ISBN 80-8045-431-0. [1] KLIMKOVÁ, Andrea - OROSOVÁ, Renáta. The education for sustainable
development and teacher competencies for anthropocene. In Turkish online journal of educational technology. ISSN 1303-6521, 2016, special no. (december), pp. 793-801., Registrované v: Scopus
4. PAVLOV, I: 2015 Súčasnosť a perspektívy teórie výchovy dospelých v sústave andragogických vied. In Lifelong learning.Brno : Institut celoživotního vzdělávaní, Mendelova univerzita v Brně, roč. 5, č. 1, s.8-28, ISSN 1804-526X. [3] VETEŠKA, Jaroslav. Přehled andragogiky : úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál, 2016. 320 s.
ISBN 978-80-262-1026-9.
5. PAVLOV, I. – SCHUBERT, M. 2015. Konceptuálne rámce andragogickej etiky. In Andragogická revue, roč.7, č.1, s.18–30, ISSN 1804-1698. [1] KADLUBEKOVÁ, Dominika. Constitution and development of andragogical ethics in a system of andragogy in Slovakia. In Vzdelávaní dospělých 2016 : 6th international adult education conference (IAEC) Prague, 13th-
14th December 2016. Prague : Česká andragogická společnost, 2017. ISBN 978-80-905460-6-6, pp. 13-24., Registrované v: WoS
VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
1. APVV (č./No. 16-0573) Aplikácia modelu andragogického poradenstva v kontexte profesionalizácie učiteľstva/Application of the Andragogical Consulting Model in the Context of Teaching Professionalisation – MAPUS (2017 – 2021) – hlavný riešiteľ/head investigator. Projekt je zameraný na vytvorenie a overenie modelu andragogického
poradenstva školám a učiteľom v podpore ich profesijného rozvoja a učenia. Obsahuje tvorbu a realizáciu akreditovaného programu pre pedagogických zamestnancov, ktorí sa stanú poradcami v podpore profesijného rozvoja učiteľstva na školách. /The project focuses on the creation and verification of an andragogical consulting model for
schools and teachers, which will support their professional development and learning respectively. It includes the creation and implementation of an accredited programme in specialised continual education for the teaching staff. This staff will become consultants specialised in supporting teacher professional development.
2. KEGA (015UMB-4/2019) Rozvoj poradenských kompetencií študentov v študijnom odbore andragogika/Developing Counselling Competences in Andragogy Students (2019 – 2021) - hlavný riešiteľ/head investigator. Projekt teoreticky rozpracuje koncept andragogického poradenstva dospelým a jeho zaradenie do jadra výučby v magisterskom stupni
vysokoškolského štúdia v odbore andragogika (vrátane moderných učebných zdrojov - elektronickej učebnice a cvičebnice). Absolventi odboru andragogika vyzbrojení potrebnými kompetenciami andragogického poradenstva môžu v krátkom čase naplniť potrebu zamestnávateľov a zamestnancov po poradenských službách v učení a kariére dospelého
človeka. /The project develops a theoretical concept of andragogic consulting for adults and implements it into the core of Andragogy master studies (including state-of-art learning resources, i.e. e-course book and exercise book). The Andragogy graduates who have the necessary competences in andragogic consulting can shortly address the employers'
and employees' need for counselling services regarding adult learning and career development.
3. KEGA (003UMB-4/2016) Kariérny systém profesijného rozvoja učiteľov a model podpory profesijného učenia v škole/The Career System of Teacher Professional Development and the Model Supporting Professional Learning at School (2016 – 2018) - hlavný riešiteľ/head investigator. Cieľom projektu bolo navrhnúť a overiť model profesijného
učenia sa učiteľov v školách, ktorý zabezpečí rozvoj ich profesijných kompetencíí, čo je predpokladom zvýšenia kvality vyučovania a zlepšenia výsledkov učenia sa žiakov. Vedecko-teoreticky vysvetliť a zdôvodniť potrebu inovatívnych metód a foriem profesijného učenia sa učiteľov ako rozhodujúceho determinantu rozvoja ich profesijných kompetencií a
na základe teoretických výskumných výstupov a príkladov dobrej praxe vyvinúť model podpory profesijného učenia sa učiteľov aplikovateľný v podmienkach materských, základných a stredných škôl na Slovensku. /The goal of the project was to design and verify a model of professional learning for school teachers to facilitate the development of their
professional competences, which is the precondition for improving the quality of teaching as well as students' learning outcomes. The goal is to scientifically and theoretically explain and justify the need for innovative methods and forms of teacher professional learning as the key determinant of their professional competence development, and based on the
theoretical research and good practice examples, design a model promoting teacher professional learning applicable to Slovak kindergartens, primary, and high schools.
4. VEGA (1/0581/16) Andragogická etika v teórii edukácie dospelých/Andragogical Ethics in the Theory of Adult Education (2016 – 2017) – hlavný riešiteľ/head investigator. Projekt základného výskumu rieši potrebu skvalitnenia andragogického pôsobenia vo výchove a vzdelávaní dospelých prostredníctvom interdisciplinárneho a multidisciplinárneho skúmania etických teórií aplikovateľných v andragogike. Vytvára koncept (teóriu) andragogickej etiky, ktorá reflektuje potrebu eticky ukotvených postupov v tvorbe cieľov, obsahov, metód a foriem v edukácii dospelých. Projekt vytvára teoretickú bázu pre ďalšie aplikačné rozpracovanie otázok andragogickej etiky v jednotlivých aplikovaných disciplínach andragogiky. /The basic research project addresses the need to improve the quality of andragogical influence in adult education by means of inter- and multidisciplinary research of ethical theories applicable to andragogy. A concept (theory) of andragogical ethics will be created to reflect the need for ethics-based procedures in terms of the goals, content, methods, and forms of adult education. The project provides a theoretical basis for further research in the individual disciplines of andragogical ethics and its application.
5. ERASMUS+KA2 programme (2016-1-SK01-KA204-022586) Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity/Podpora gramotnosti dospelých pre rozvoj inklúzie a rovnoprávnosti – ALBIE (2016 – 2018) - hlavný riešiteľ/head investigator. Projektu prehĺbil akademický pohľad na potreby vzdelávania dospelých vo vzťahu k funkčnej gramotnosti a jej neekonomických dopadov na kvalitu života. Na základe komparatívnej analýzy empirických zistení v participujúcich krajinách (PL, EST, SK) navrhol a otestoval vzdelávací program zvyšovania funkčnej gramotnosti mladých (resp. ohrozených) dospelých pre lektorov v neformálnom vzdelávaní. Prioritou projektu bolo zlepšiť výsledky v základných a prierezových kompetenciách v celoživotnej perspektíve, navrhnúť a implementovať poskytovanie základných zručností a kľúčových kompetencií vo vzdelávaní dospelých ako i zvyšovať ponuku vzdelávania dospelých s vysokou kvalitou. /The goal of the project is to enhance the academic view of the adult educational needs and its non-economic impact on the quality of life. Based on a comparative analysis of the empirical findings in the participating countries (PL, EST, SK), an educational programme focused on enhancing functional literacy in young adults (at risk) was created and tested ; it focused on non-formal education lecturers. The main goal of the project is to improve the basic and cross-sectional competences in the life-long run, and to design and implement teaching of basic skills and key competences in adult
education. The offer of high quality adult education will also be extended. Hlavný výstup: zahraničná monografia/Main output: a monograph published abroad: Adults Literacies as benefit for inclusion and Equity – ALBIE (2016 – 2018, UMB) – spoluriešiteľ/co-investigator.
VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
VII.a -
Aktivita,
funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia
VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
Člen/Member "Vedecká rada, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre/Scientific Board, Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra  2011 – 2014
Člen/Member Vedecká rada, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej Univerzity v Prešove/Scientific Board, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov 2015 – 2019
Člen/Member Vedecká rada, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave/Scientific Board, FoE, University of Trnava 2020 – doposiaľ/current
Člen/Member Oborová rada Univerzity J.A. Komenského pro doktorský studijní program Pedagogika, odbor Andragogika/Study-field committee, J. A. Komenský University (PhD, study programme: Pedagogy; study field: Andragogy, Czech Republic) 2017 – doposiaľ/current
Člen/Member Odborová komisia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a ÚVSK SAV pre sledovanie a hodnotenie doktorandského štúdia v študijnom programe Školská pedagogika/Study-field committee, FoE University of Trnava and Institute for Research in Social Communication, Slovak Academy of Sciences – supervision and evaluation of the "School Pedagogy" PhD study programme 2014 – doposiaľ/current
Člen/Member Redakčná rada/editorial board of the Образование взрослых: теория, опыт, перспективы journal. Vydavateľstvo/Publisher: Inštitút pedagogickej osvety a osvety dospelých Národnej akadémie pedagogických vied Ukrajiny v Kijeve/Institute of Pedagogy and Adult Education, National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kiev 2020 – doposiaľ/current
VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
VIII.a - Názov inštitúcie
VIII.b - Sídlo inštitúcie
VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt)
VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
Pedagogická univerzita v Krakove/Pedagogical University of Krakow Krakow, Poľsko/Poland 09/05/2017 – 12/05/2017 Erasmus+
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovej/FoE Charles UniversityPraha, Česká republika/Prague, Czech Republic 26/09/2018 – 29/09/2018 Erasmus+
Pedagogická univerzita v Krakove/Pedagogical University of Krakow Krakow, Poľsko/Poland 28/05/2019 – 30/09/2019 Erasmus+
Univerzita Jana Amosa Komenského/Jan Amos Komenský University Praha, Česká republika/Prague, Czech Republic 18/02/2020 - 20/02/2020 Erasmus+
IX. - Iné relevantné skutočnosti
IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
"Expert v projektovom tíme riešiteľov Národného projektu ESF – IPn Kariérní systém, Národní institut pro další vzdělávaní Praha, Česká republika (01.01.2014 - 31.12.2016)./Expert in a research team, ESF National Project – IPn Career System, National Institute for Further Education, Prague (CZ), (01/01/2014 – 31/12/2016).
Predseda a člen skúšobných komisií pre ukončovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (funkčné vzdelávanie) škôl a školských zariadení v SR (2009 – doposiaľ)./President and member of examination boards for managing pedagogical employees (functional education) at schools and in school facilities in the SR (2009 – current). Odborný garant akreditovaných
programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v SR (2009 – doposiaľ)/
Expert guarantor for accredited programmes in continuous education for pedagogical and specialised staff in the SR (2009 – current).
Člen stálej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu 1/Member of the permanent work group of the Accreditation Committee for Research no. 1. Pedagogické vedy/Pedagogical sciences (2006 – 2020).
Posudzovateľ Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) (23.1.2020 – doposiaľ)/Reviewer, Slovak Accreditation Agency for Higher Education (23/1/2020 – current). "
Dátum poslednej aktualizácie
31.1.2024

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
10:30 - 15:00
Piatok
-
Konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky alebo elektronickou poštou.

Registračný formulár

=