Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.


Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

 

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. (1965) graduated from the Faculty of Education at Pavol Jozef Šafárik University in Prešov (Department of Pedagogy). From 1989 he worked as a secondary school teacher, later as a methodologist and lecturer in professional development of teachers and later he became the general manager of the Methodological and Pedagogical Center in Bratislava. In 2003 he completed his doctoral studies at the Faculty of Philosophy at the Comenius University in Bratislava, in 2013 he received his habilitation on the topic of Professional Development of Teachers in Slovakia at the Faculty of Education at the Matej Bel University in Banská Bystrica. In 2020, he was inaugurated at the Mate Bel University in the field of andragogy as professor with the lecture: Andragogical professional counseling - an innovative approach in support of professional development of employees in selected organizations. He currently works at the Department of Andragogy of this faculty, and externally he also teaches at the Faculty of Education at the Charles University in Prague. His scientific work focuses on teacher andragogy, theoretical issues of education and self-education and management of adult learning. He is the author of scientific monographies and studies, university textbooks, he speaks at domestic and foreign conferences, acts as a consultant and opponent of final qualification and attestation theses. He is the main solver of scientific projects VEGA, KEGA, APVV and the international project Erasmus plus. In addition to his scientific work, he participates in the creation of departmental concepts to support the professional development of teachers and works as a lecturer and advisor to the professional development of teachers in Slovakia.
 
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. (1965) po absolvovaní Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove (odbor pedagogika) pôsobil od roku 1989 ako stredoškolský učiteľ, neskôr ako metodik, lektor v profesijnom vzdelávaní učiteľstva a generálny riaditeľ Metodicko-pedagogického centra v Bratislave. V roku 2003 ukončil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave doktorandské štúdium, v roku 2013 habilitoval témou Profesijný rozvoj učiteľov na Slovensku na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v roku 2020 tu inauguroval v odbore andragogika za profesora prednáškou Andragogické profesijné poradenstvo – inovačný prístup v podpore profesijného rozvoja zamestnancov vo vybraných organizáciách.  V súčasnosti pôsobí na Katedre andragogiky tejto fakulty, externe vyučuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Vo vedeckej práci sa orientuje na učiteľskú andragogiku, teoretické otázky výchovy a sebavýchovy a manažment učenia sa dospelých. Je autorom vedeckých monografií a štúdií, vysokoškolských učebníc, vystupuje na domácich i zahraničných konferenciách, pôsobí ako konzultant a oponent záverečných kvalifikačných a atestačných prác. Je hlavným riešiteľom vedeckých projektov VEGA, KEGA, APVV a medzinárodného projektu Erasmus plus. Okrem vedeckej práce sa podieľal na tvorbe rezortných koncepcií podpory profesijného rozvoja učiteľstva a pôsobí ako lektor a poradca profesijného rozvoja učiteľstva slovenských škôl. 

 

Predmety vyučované na Katedre andragogiky v akademickom roku  2020/21:

 • Úvod so štúdia vied o výchove
 • Teórie výchovy a sebavýchovy dospelých 
 • Teórie vzdelávania dospelých (androdidaktika)
 • Základy manažmentu pre andragógov
 • Manažment a marketing pre andragógov


Publikačná činnosť


AAB KASÁČOVÁ, B. – KOSOVÁ, B. – PAVLOV, I. – PUPALA, B. – VALICA, M. 2006. Profesijný rozvoj učiteľa. Prešov : Rokus. s.r.o., 2006, 159 s. ISBN 80-89055-69-9.

AAB PAVLOV, I. 2013. Štandardizácia profesijných kompetencií učiteľov (východiská a perspektívy). Prešov: Škola plus s.r.o., 2013, 98 s. ISBN 978-80-970275-5-1.

AAA PAVLOV, I. – ŠNÍDLOVÁ, M. 2013. Profesijný rozvoj učiteľov – podnety pre modely podpory. Praha: Agentura 3P, 2013. 90 s. ISBN 978-80-260-4014-9.

AAB PAVLOV, I. 2014.Kurikulum učiteľskej andragogiky. Prešov: Škola plus, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-89510-08-5

ACB PAVLOV, I. 2018. Teória výchovy a sebavýchovy dospelých (1.časť). Banská Bystrica: Belianum, 2018, 112s. ISBN 978-80-557-1516-2.

ADM KOSOVÁ, B. – PORUBSKÝ, Š. – PAVLOV, I. 2014. Problém štandardizácie učiteľskej profesie v kontexte profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku. In Orbis scholae. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. Roč. 8, č. 3, ISSN 1802-4637, s. 23–46.

ADE PAVLOV, I. 2015. Súčasnosť a perspektívy teórie výchovy dospelých v sústave andragogických vied. In Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 1, s. 8–28. ISSN 1804-526X.

ADE PAVLOV, I. – SCHUBERT, M. 2015. Konceptuálne rámce andragogickej etiky. In Andragogická revue, roč. 7, č.1, s. 18–30, 2015. ISSN 1804-1698.

AAA PAVLOV, I. 2018. Učiteľská andragogika. O profesijnom vzdelávaní a poradenstve. Praha: Česká andragogická společnost, 211s., ISBN 978-80-906894-1-1.

ADM PAVLOV, I. 2018. Poradenstvo v podpore profesijného rozvoja pedagogických zborov škôl In Orbis scholae. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. roč. 12. č. 3 s.31-45. 

 

Vedecko-výskumné projekty

 • 2016 – 2018 vedúci riešiteľ ERASMUS+KA2 programme 2016-1-SK01-KA204-022586: „Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity/Podpora gramotnosti dospelých pre rozvoj inklúzie a rovnoprávnosti – ALBIE“; Katedra andragogiky, PdF UMB v Banskej Bystrici.
 • 2016 – 2018 vedúci riešiteľ KEGA (003UMB-4/2016): „Kariérny systém profesijného rozvoja učiteľov a model podpory profesijného učenia v škole“; Katedra andragogiky PdF UMB v Banskej Bystrici.
 • 2017 – 2021 hlavný riešiteľ APVV (16-0573): "Aplikácia modelu andragogického poradenstva v kontexte profesionalizácie učiteľstva – MAPUS“, Katedra andragogiky PdF UMB v Banskej Bystrici.
 • 2019 – 2021 hlavný riešiteľ KEGA (015UMB-4/2019): "Rozvoj poradenských kompetencií študentov v študijnom odbore andragogika." Katedra andragogiky PdF UMB v Banskej Bystrici.
 • 2016 – 2017 vedúci riešiteľ VEGA (1/0581/16): „Andragogická etika  v teórii  edukácie dospelých“, Katedra andragogiky PdF UMB v Banskej Bystrici.
 • 2018 – 2020 zástupca vedúceho riešiteľa VEGA (1/0526/18): „Konštrukt docility v teórii edukácie dospelých"; Katedra andragogiky PdF UMB v Banskej Bystrici.

Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch a organizáciách, redakčných radách

 • Člen redakčnej rady odborno-metodického časopisu Pedagogické rozhľady (1998 – 2013),
 • Člen terminologickej komisie pri Ministerstve školstva SR (1999 – 2011),
 • Člen expertnej skupiny na tvorbu návrhu národnej Koncepcie výchovy a vzdelávania – Milénium (2000);
 • Člen stálej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu 1. Pedagogické vedy (2006 – 2019); člen
 • Člen vedeckých rád: Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2011 – 2014), Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej Univerzity v Prešove (2015 – 2019), Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave (2015 – 2016); Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity (2020 - doteraz); Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (2020 - doteraz) 
 • Člen odborovej komisie PF UMB pre študijný odbor 1.1.9 Andragogika (2014 – doteraz); odborovej komisie PdF TRUNI a ÚVSK SAV pre sledovanie a hodnotenie doktorandského štúdia v študijnom programe Školská pedagogika (2014 - doteraz); odborovej rady UJAK Praha pre doktorský študijný program Pedagogika, študijný odbor Andragogika (2017 - doteraz).

Konzultačné hodiny

Pondelok
14:30 - 17:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky alebo elektronickou poštou.

Kontaktný formulár

=