Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.


Profesijná charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika

Priezvisko, meno, tituly:  PAVLOV, Ivan,  doc., PaedDr., PhD.

Dátum a miesto narodenia: 22.4.1965 Košice

Adresa pracoviska: Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Kontakt: ivan.pavlov@umb.sk  ,  +421918675152

 

2.       Kvalifikácia:

 • 1989 Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: Ruský jazyk a literatúra – pedagogika (PaedDr);
 • 2003 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,   odbor pedagogika, téma dizertačnej práce: Kontinuálne vzdelávanie učiteľov na Slovensku (PhD.);
 • 2013 Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v odbore 1.1.4 udelená vedecko-pedagogická hodnosť docent.

 

3.       Súčasné pracovné zaradenie:

 • docent, Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta  UMB v Banskej Bystrici

 

4.       Priebeh doterajšej pedagogickej praxe:

 • 1989 – 1995  učiteľ odborných predmetov – pedagogiky na Strednej pedagogickej škole v Prešove,
 • 1995 – 1996  metodik pedagogiky na Metodickom centre v Prešove,
 • 1996 - 1999 zástupca riaditeľa Metodického centra v Prešove,
 • 1999 - 2008  riaditeľ Metodicko-pedagogického centra v Prešove,
 • 2008 – 2010 riaditeľ Regionálneho pracoviska Prešov,  MPC v Bratislave,
 • 2010 – 2012  generálny riaditeľ Metodicko-pedagogického centra  Bratislava,
 • 2012 – 2013 námestník pre pedagogický úsek Metodicko-pedagogického centra Bratislava,
 • 2013 –  2013 učiteľ kontinuálneho vzdelávania pre pedagogiku RP MPC Prešov,
 • 2013 – docent, Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici.

 

5.       Pedagogická činnosť  - profil

 • Lektor v kontinuálnom profesijnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení (1995 - doteraz) orientácia na témy: profesijný rozvoj učiteľov školy,  školský manažment, inovácie v didaktike výučby,  metodika tvorby školského vzdelávacieho programu;
 • Vysokoškolský učiteľ od akademického roku 1997/98 doposiaľ, výučba v študijných programoch učiteľstva 1. a 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania (predprimárne, primárne vzdelávanie a odbor pedagogika) na PdF, FF, FHVP PU v Prešove a DPŠ na TU v Košiciach (disciplíny : pedagogika, všeobecná didaktika, teória výchovy).
 • Predseda a člen skúšobných komisií pre 1. a 2. kvalifikačnú skúšku (1. a 2. atestáciu) pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení na MPC a Prešovskej univerzite;
 • Predseda a člen skúšobných komisií pre ukončovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (funkčné vzdelávanie) škôl a školských zariadení na MPC;
 • Člen komisií pre obhajoby dizertačných prác na Prešovskej univerzite a UMB v Banskej Bystrici;
 • Člen komisií pre obhajoby diplomových prác na Prešovskej univerzite;
 • Predseda a člen komisií pre obhajoby záverečných prác doplňujúceho pedagogického štúdia na Technickej univerzite v Košiciach;
 • Odborný garant akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov na MPC Bratislava,
 • Člen odborovej komisie PdF TU a ÚVSK SAV pre sledovanie a hodnotenie doktorandského štúdia v štúdijnom programe Školská pedagogika,

 

6.       Vedecko-výskumná činnosť – profil

 • 2002 - 2013 Zodpovedný riešiteľ výskumnej úlohy č. 452/2000-43 ministerstva školstva (uznesenie vlády SR č.294/2000) o postavení rómskeho dieťaťa a žiaka v školskom systéme na Slovensku, Metodicko-pedagogické centrum v Prešove (zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.);
 • 2011 – Spoluriešiteľ  rozvojového projektu  MŠVV a Š SR: Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho školstva, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (zodpovedný riešiteľ : Dr. h. c. prof. PhDr.  Beata Kosová, CSc.);
 • 2007 - 2009 Spoluriešiteľ  grantovej úlohy VEGA č. 1/4525/07 na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove:  Ďalšie vzdelávanie učiteľov pre získanie kompetencií vo funkcii (so statusom) cvičného učiteľa (hlavná riešiteľka doc. PhDr. Marta Černotová, CSc.),
 • 2008 – 2010 Spoluriešiteľ výskumného zámeru MSM 0021620862, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Prahe: „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávaní“ – časť: Modely profesního rozvoje učitelů (hlavná riešiteľka prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.),
 • 2004 – 2005 Spoluriešiteľ  štátnej objednávky  „Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa.  Pedagogická fakulta UMB v banskej bystrici, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (zodpovedný riešitelia: Dr. h. c. prof.  PhDr. Beata Kosová, CSc., prof. PhDr. Milan Portík, CSc.);
 • 2000- 2001 Spoluriešiteľ projektu SOCRATES ODL 56193 „WELDONE – Web Learning Support Environment for Disabled People“ na Elektrotechnickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (hlavný riešiteľ: Ing. Peter Košč, CSc.).

 

7.       Publikačná činnosť (podrobne príloha 1)

a)      Samostatné vedecké práce a monografie:                                                              4

b)      Vedecké štúdie a vedecké články:                                                                           20

c)       Učebnice, učebné texty:                                                                                         4

d)      Účasť na vedecko-výskumných a tematických úlohách:                                         4          

e)      Pozvané prednesené referáty na konferenciách (zahraničné/domáce):                3/5

f)       Príspevky vo vedeckých zborníkoch:                                                                       35

g)      Odborné články:                                                                                                       12

 

8.       Najvýznamnejšie publikované práce (ostatných 5 rokov)

 1. PAVLOV, I. – ŠNÍDLOVÁ, M. 2013. Profesijný rozvoj učiteľov školy  - podnety pre modely podpory. Praha : 3P s. r. o., 2013, 90 s. ISBN 978-80-260-4014-9.
 2. PAVLOV, I. – DRAGULOVÁ, A. 2013. Kompendium k príprave pedagogických zamestnancov na vykonanie druhej atestácie (učebný text pre prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických zamestnancov). Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2013, 64 s. ISBN 978-80-8052-473-9.
 3. PAVLOV, I. 2012. Základy pedagogiky pre pedagogických asistentov. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2012, s.68. ISBN 978-80-8052-454-8.
 4. PAVLOV, I. 2008. O metodike tvorby kurikula učebného predmetu (učebný text pre prípravné a kontinuálne vzdelávanie učiteľov). Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2008, 76 s. ISBN 978-80-8045-528-6.
 5. PAVLOV, I. 2007. O učiteľskej profesii – kompendium o profesijnom rozvoji učiteľov. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2007, 80 s. ISBN 978-80-8045-504-0.

 

9.       10  najvýznamnejších  prác

 1. PAVLOV, I. – ŠNÍDLOVÁ, M. 2013. Profesijný rozvoj učiteľov školy - podnety pre modely podpory. Praha : 3P s.r.o., 2013, 90 s. ISBN 978-80-260-4014-9.
 2. PAVLOV, I. 2012. Základy pedagogiky pre pedagogických asistentov. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2012, s.68. ISBN 978-80-8052-454-8.
 3. PAVLOV, I. 2012.  Model profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku, jeho premeny a perspektívy. In Profesní rozvoj učitelů, konference v rámci výskumného záměru „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávaní“, 23.-24.4.2012. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2012, s. 35 - 45. ISBN 978-80-7290-625-3.
 4. PAVLOV, I. 2010. Reflexia vývoja kontinuálneho profesijného vzdelávania učiteľov preprimárneho a primárneho stupňa a aj perspektívy na Slovensku. In Příprava učitelú pri primární a preprimární vzdělávaní v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Výskumní záměr. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávaní. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2010, s. 370 – 382. ISBN 978-80-7290-486-0.
 5. PAVLOV, I. 2008. O učiteľskej profesii – kompendium o profesijnom rozvoji učiteľov. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2007, 80 s. ISBN 978-80-8045-504-0.
 6. KAÁČOVÁ, B. – KOSOVÁ, B. – PAVLOV, I. PUPALA, B.- VALICA, M.: Profesijný rozvoj učiteľa. Prešov : Rokus. s.r.o., 2006, 159 s. ISBN 80-89055-69-9.
 7. ČERNOTOVÁ, M. – DRGA, Ľ. – KASÁČOVÁ, B. – LUŽÁK, J. – MASIAR, P. – PAVLOV, I. – VALICA, M. 2006. Návrh koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme. In Pedagogické rozhľady, roč. 15, 2006, č. 3, s. 1 – 26. ISSN 1335-0404.
 8. PAVLOV, I. 2004. Celoživotné vzdelávanie učiteľov v učiacej sa škole. In História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2004,  s. 58 – 70. ISBN80-8083-107-6.
 9. PAVLOV, I. 2002 Profesijný rozvoj pedagogického zboru školy: námety na školocentrický a personocentrický model kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Prešov: Metodicko – pedagogické centrum, 2002, 107s. ISBN 80-8045-283-0.
 10. PAVLOV, I.: Sebahodnotenie  (autoevalvácia) kvality školy. 1.vyd. Prešov: Metodické centrum, 1999, 50s. ISBN 80-8045-150-8.

 

10.    Citácie a ohlasy
a)      zahraničné: 29                domáce: 116
b)      5 ohlasov na najvýznamnejšie publikačné výstupy za celé životné dielo:
 

 • VALICA, M.- PAVLOV, I. 2007. Kríza učiteľskej profesie a jej koncepčné a legislatívne riešenie na Slovensku. In Vašutová, J. (ed.):  Učitel v reflexi změn školního vzdělávaní a vzdělávací politiky. Praha: Ústav rozvoje a výskumu vzdělávaní, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.  ORBIS SCHOLAE, 2007, roč. 1, č. 3,  s.  27- 41. ISSN 1802-4637.

Ohlasy: PÍŠOVÁ, M. - DUSCHINSKÁ, K. a kol. 2011. Mentoring v učitelství : výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha : Univerzita Karlova, 2011, 202 s. ISBN 978-80-7290-589-8.

 • PAVLOV, I. – VALICA, M. 2006. Profesijný rozvoj učiteľov v kariérnom systéme. In Profesijný rozvoj učiteľa. Prešov:  Rokus s.r.o., 2006, s. 79 – 141. ISBN 80-89055-69-9.

Ohlasy: KAŠČÁK, O. - PUPALA, B. - PETROVSKÁ, Z. 2011.  Humanism and autonomy in the neoliberal reform of teacher Education.  IN Education, Knowledge and economy, 2011, roč. 5., č.1-2, s. 71-78.

 • PAVLOV, I. 2010. Môže profesijný zákon priniesť vyššiu kvalitu do práce našich učiteľov, škôl a výsledkov našich žiakov? In Učiteľské noviny, 2010, roč. 58, č. 4-5, s. 4-5. ISSN 0139 – 5769.

Ohlasy: SPILKOVÁ, V. - HEJLOVÁ, H. (eds.) 2010. Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku : vývoj po roce 1989 a perspektivy : výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010, 390 s. ISBN 978-80-7290-486-0.

 • PAVLOV, I. 2002. Profesijný rozvoj pedagogického zboru školy: námety na školocentrický a personocentrický model kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Prešov: Metodicko – pedagogické centrum, 2002, 107 s. ISBN 80-8045-283-0.

Ohlasy:  KOSOVÁ, B.  Andragogický pohľad na vzdelávanie a učenie sa učiteľov. In Orbis scholae, roč. 1, č. 3, s. 5-12. ISSN 1802-4637, 2007.

 • PAVLOV, I. 2001. Poradné a metodické orgány v pedagogickom riadení základných a stredných škôl. 2. vyd. Prešov: Rokus, 2001, 51s. ISBN 80-968452-8-4.

Ohlasy: MAC BEATH, J. – SCHRATZ, M. – MEURET, D. – JACOBSEN, L. – NOVÁK, M. (ed.). 2006. Sebahodnotenie v európskych školách. Príbeh zmeny. Banská Bystrica: Metodicko-pedagogické centrum, 2006, s.182. ISBN 80-8041-494-7.

 

11.   Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch a organizáciách, redakčných radách:

 • Člen redakčnej rady odborno-metodického časopisu Pedagogické rozhľady (1998. – 2013),
 • Člen terminologickej komisie pri Ministerstve školstva SR (1999 -  2011),
 • Člen expertnej skupiny na tvorbu návrhu národnej Koncepcie výchovy a vzdelávania – Milénium (2000),
 • Člen stálej pracovnej skupiny  Akredidačnej komisie pre oblasť výskumu 1. Pedagogické vedy (2006 - ),
 • Viceprezident Asociácie rusistov Slovenska (2010 - ),
 • Člen Výboru pre výskum. vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv   - odborného orgánu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (2011- 2012),
 • Člen vedeckej rady  Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ( 2011- 2015),
 • Člen vedeckej rady Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove (2015 - ),
 • Člen vedeckej rady Štatneho pedagogického ústavu v Bratislave (2016 - ),
 • Výkonný riaditeľ Škola plus s.r.o. – vzdelávacia inštitúcia pre vzdelávanie učiteľov a dospelých (2013 -).

 

12.   Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách:

 

 • Utrecht (Holandsko): Študijný pobyt 22.-29.7. 2000 v Universiteit Utrecht - IVLOS v rámci projektu Socrates ODL 56193 WELDONE;

             Téma:  Podpora výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami

 • Sankt Peterburg (Rusko): študijný pobyt 21.-26.11-2003, Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet pedagogičeskovo masterstva;

             Téma: Profesijný rozvoj ruských učiteľov v Sankt-Peterburgskom regione

 • Tokio (Japonsko): Študijný pobyt 6.-15.10.2004 v Inštitúte sociálnych vied Chuo Univerzita;

             Téma: Slovenské školstvo pred vstupom do Európskej únie (ciele, princípy, koncepcie).

 • Lyon (Francúzsko): Študijný pobyt 7.-13.11.2005 a 29.11.- 4.12.2008, Centrum Alana Savaryho pri Národnom výskumnom pedagogickom inštitúte (INRP);

             Téma: Školský systém vo Francúzsku so zameraním na potreby a vzdelávanie defavorizovaných žiakov, Model podpory profesijného rozvoja učiteľov defavorizovaných žiakov (ZEP), Slovenský systém vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, Rómovia  v Európe a ich problémy, začlenenie a vzdelávanie.

 • Taipei (Taiwan): Študijný pobyt 13. - 22.4.2007 v Centre pre vzdelávanie učiteľov na Soochow Univerzite;

             Téma: Slovenské školstvo a podpora profesijného rozvoja slovenských učiteľov.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky alebo elektronickou poštou.

Kontaktný formulár

=