Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.


Profesijná charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

1 Priezvisko, meno a tituly: PAVLOV Ivan, doc. PaedDr. PhD.

 

Dátum a miesto narodenia: 22.4.1965, Košice

Adresa pracoviska: Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela , Ružová č.13, Banská Bystrica, tel. +421918675152, ivan.pavlov@umb.sk

 

2.       Kvalifikácia

a)      Absolvent Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach (1989), odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: Ruský jazyk a literatúra – Pedagogika.

b)      Absolvent doktorandského štúdia v odbore 1.1.4 Pedagogika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (2003), Téma dizertačnej práce: Kontinuálne vzdelávanie učiteľov na Slovensku.

c)       Absolvent habilitačného konania v odbore 1.1.4 Pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2013), Téma habilitačnej práce: Profesijný rozvoj učiteľov na Slovensku.

 

3.       Súčasné pracovné zaradenie:

Vysokoškolský učiteľ – docent v odbore 1.1.9 Andragogika (od 2014) na Katedre andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

4.       Priebeh doterajšej praxe:

 • 1989 – 1995  učiteľ odborných predmetov – pedagogiky, Stredná pedagogická škola v Prešove;
 • 1995 – 1996  metodik pedagogiky na Metodickom centre v Prešove;
 • 1996 – 1999 zástupca riaditeľa Metodického centra v Prešove;
 • 1999 – 2008 riaditeľ Metodicko-pedagogického centra v Prešove;
 • 2008 – 2010 riaditeľ Regionálneho pracoviska Prešov,  MPC v Bratislave;
 • 2010 – 2012  generálny riaditeľ Metodicko-pedagogického centra  Bratislava;
 • 2012 – 2013 námestník pre pedagogický úsek MPC Bratislava;
 • 2013 –  2013 učiteľ kontinuálneho vzdelávania pre pedagogiku RP MPC Prešov;
 • 2013 – docent, Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici.

 

5.       Pedagogická činnosť – profil:

 

a)      pedagogická profilácia (vyučované predmety na Bc., Mgr. a PhD. stupni štúdia; iná expertízna a lektorská činnosť):

 • teória vzdelávania dospelých (androdidaktika);
 • teória výchovy a sebavýchovy dospelých;
 • manažment vzdelávania dospelých;
 • predseda a člen skúšobných komisií pre 1. a 2. kvalifikačnú skúšku (1. a 2. atestáciu) pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení na MPC a Prešovskej univerzite;
 • predseda a člen skúšobných komisií pre ukončovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov (funkčné vzdelávanie) škôl a školských zariadení na MPC;
 • odborný garant akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov na MPC Bratislava;
 • lektor v kontinuálnom profesijnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení (1995 – doteraz): problematika profesijný rozvoj učiteľov školy, školský manažment, inovácie v didaktike výučby, metodika tvorby školského vzdelávacieho programu;

b)     spolu garant študijného programu, garant predmetov

 • spolu garant bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu 1.1.9 andragogika na PdF UMB v B. Bystrici;
 • garant predmetov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia v odbore andragogika na PdF UMB v B. Bystrici a PdF UK v Prahe, tiež v odbore pedagogika a učiteľstvo na FHPV PU v Prešove;

c)     prednášková činnosť (orientácia, pôsobisko)

 • andragogika a pedagogika na vysokoškolských pracoviskách (PdF, FF, FHPV PU v Prešove, PdF UMB v B. Bystrici, PdF TRUNI v Trnave a PdF UK v Prahe);
 • podpora profesijného rozvoja učiteľov, školský manažment na rezortných odborno-metodických a vzdelávacích inštitúciách na Slovensku (Metodicko-pedagogické centrum Bratislava) a v Českej republike (Národní institut dalšího vzdělávaní Praha);
 • teória a prax andragogiky (v rámci výučbového programu Erasmus) na PdF UK V Prahe, UJAK v Prahe, a Pedagogická univerzita v Krakowe);
 • profesijný vývin predškolského učiteľaa evalvácia vo vzdelávaní (prednášky a semináre) na externom magisterskom štúdiu v odbore predškolská a elementárna pedagogika na PdF TRUNI v Trnave;

-  andragogika, externé magisterské štúdium na Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach (Poľská Republika);

 

d)    prednášková činnosť v anglickom jazyku (tematika)

 • Taipei (Taiwan): Študijný pobyt 13. – 22.4.2007 v Centre pre vzdelávanie učiteľov na Soochow Univerzite(Európska únia a podpora profesijného rozvoja učiteľov);
 • Lyon (Francúzsko): Študijný pobyt 7. – 13.11. 2005 a 29.11. – 4.12.2008,  Centrum Alana Savaryho pri Národnom výskumnom pedagogickom inštitúte (INRP) (Vzdelávanie a podpora slovenských učiteľov na školách s vysokým zastúpením rómskych žiakov);
 • Tokio (Japonsko): Študijný pobyt 6. – 15.10.2004 v Inštitúte sociálnych vied Chuo Univerzita (Podpora profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku);
 • SanktPeterburg (Rusko): študijný pobyt 21. – 26.11.2003, Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet pedagogičeskovo masterstva (Ďalšie vzdelávanie učiteľov na Slovensku pred a po vstupe do EÚ);
 • Utrecht (Holandsko): Študijný pobyt 22. – 29.7.2000 v Universiteit Utrecht – IVLOS (Vzdelávacia podpora učiteľov hendikepovaných žiakov na Slovensku);

 

6.       Vedecko-výskumná činnosť – profil

 

6.1   Projekty medzinárodných grantových schém:

 

a) vedúci projektu

 • 2016 – 2018 vedúci riešiteľ ERASMUS+KA2 programme 2016-1-SK01-KA204-022586: „Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity/Podpora gramotnosti dospelých pre rozvoj inklúzie a rovnoprávnosti – ALBIE“; Katedra andragogiky, PdF UMB v Banskej Bystrici.

b) spoluriešiteľ

 • 2008 – 2010 Spoluriešiteľ výskumného zámeru MSM 0021620862, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Prahe: „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávaní“ – časť: Modely profesního rozvoje učitelů (hlavná riešiteľka prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.),

 

6.2   Projekt domácich grantových schém MŠVVaŠ SR (VEGA, KEGA, APVV):

a)      Vedúci projektu

 • 2016 – 2018 vedúci riešiteľ KEGA (č.003UMB-4/2016): „Kariérny systém profesijného rozvoja učiteľov a model podpory profesijného učenia v škole“; Katedra andragogiky PdF UMB v Banskej Bystrici.
 • 2017 – 2021 hlavný riešiteľ APVV (č. 16-0573):“ Aplikácia modelu andragogického poradenstva v kontexte profesionalizácie učiteľstva – MAPUS“, Katedra andragogiky PdF UMB v Banskej Bystrici.
 • 2019 – 2021 hlavný riešiteľ KEGA (015UMB-4/2019): "Rozvoj poradenských kompetencií študentov v študijnom odbore andragogika." Katedra andragogiky PdF UMB v Banskej Bystrici.
 • 2016 – 2017 vedúci riešiteľ VEGA (č. 1/0581/16): „Andragogická etika  v teórii  edukácie dospelých“, Katedra andragogiky PdF UMB v Banskej Bystrici.

b)      Spoluriešiteľ

 • 2018 – 2020 zástupca vedúceho riešiteľa VEGA (č. 1/0526/18): „Konštrukt docility v teórii edukácie dospelých"; Katedra andragogiky PdF UMB v Banskej Bystrici.
 • 2013 – 2015 Spoluriešiteľ VEGA (č. 1/0754/13): „Determinanty profesijného rozvoja lektora v kontexte kvality vzdelávania dospelých“; Katedra andragogiky PdF UMB v Banskej Bystrici.
 • 2013 – 2014 Spoluriešiteľ VEGA (č. 1/1208/12): „Integračné a diferenciačné trendy v tvorbe kurikula vo vzdelávaní dospelých“; Katedra andragogiky PdF UMB v Banskej Bystrici.
 • 2007 – 2009 Spoluriešiteľ VEGA (č. 1/4525/07): „Ďalšie vzdelávanie učiteľov pre získanie kompetencií vo funkcii (so statusom) cvičného učiteľa“, FHPV PU v Prešove, hlavná riešiteľka doc. PhDr. Marta Černotová, CSc.,

 

6.3   Iné projekty, ktorých súčasťou je výskum alebo jeho aplikácia do praxe:

 

a)      Vedúci projektu

 • 2002 – 2013. Zodpovedný riešiteľ výskumnej úlohy č. 452/2000-43 ministerstva školstva (uznesenie vlády SR č.294/2000) o postavení rómskeho dieťaťa a žiaka v školskom systéme na Slovensku, Metodicko-pedagogické centrum v Prešove (zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.);
 • 2009 – 2013., Národný projekt (ESF), Metodicko-pedagogické centrum Bratislava: „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov“ (ITMS cieľ Konvergencia 26120130002, ITMS cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 26140230002), hlavný projektový manažér: PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.;
 • 2011 – 2013., Národný projekt (ESF) Metodicko-pedagogické centrum Bratislava: „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, hlavný projektový manažér: PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.;

b)      Spoluriešiteľ

 • 2016 – 2017. Člen riešiteľského kolektívu rozvojového projektu MŠVVaŠ SR „Výskum pedagogických znalostí študentov učiteľstva a učiteľov v praxi“ (PdF UMB v Bystrici, zodpovedný riešiteľ: Ing. A. Tomengová, PhD.);
 • 2013 – 2014 Člen riešiteľského tímu rozvojového projektu MŠVVaŠ SR 002UMB-2/2013 „Inovácia profesijnej praktickej prípravy budúcich učiteľov“ (PdF UMB v B. Bystrici, zodpovedný riešiteľ: Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.);
 • 2014 Člen výskumného tímu pri IUVENTA poverená (listom generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR č. 2014-5410/15078:1-100A zo dňa 24.3.2014) riešením výskumnej úlohy školských vzdelávacích programov a pedagogickej praxe na školách s vysokým zastúpením žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia so zameraním na princípy inkluzívneho vzdelávania.
 • 2011 – 2012 Spoluriešiteľ rozvojového projektu MŠVVaŠ SR: „Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy regionálneho školstva“, (PdF UMB B. Bystrica, zodpovedný riešiteľ: Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.);
 • 2004 – 2005 Spoluriešiteľ štátnej objednávky „Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa“, PdF UMB v Banskej Bystrici, PdF PU v Prešove, zodpovedný riešitelia: Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., prof. PhDr. Milan Portík, CSc.);

7.       Publikačná činnosť                                                        (za celé obdobie v počte)

a)      samostatné vedecké práce a monografie :                                    12

b)      vedecké štúdie a vedecké články:                                                  42

c)       učebnice a učebné texty:                                                                 4

d)      vyriešené vedecko-výskumné a tematické úlohy:                           11

e)      prednesené referáty a príspevky vo vedeckých zborníkoch:         43

f)       odborné články:                                                                               34

 

8.       Najvýznamnejšie publikovaná práce za ostatných 5 rokov.

 • ACB PAVLOV, I. 2018. Teória výchovy a sebavýchovy dospelých (1.časť). Banská Bystrica: Belianum, 2018, 112s. ISBN 978-80-557-1516-2.
 • ADM KOSOVÁ, B. – PORUBSKÝ, Š. – PAVLOV, I. 2014. Problém štandardizácie učiteľskej profesie v kontexte profesijného rozvoja učiteľov na Slovensku. In Orbis scholae. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. Roč. 8, č. 3, ISSN 1802-4637, s. 23–46.
 • ADE PAVLOV, I. 2015. Súčasnosť a perspektívy teórie výchovy dospelých v sústave andragogických vied. In Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 1, s. 8–28. ISSN 1804-526X.
 • ADE PAVLOV, I. – SCHUBERT, M. 2015. Konceptuálne rámce andragogickej etiky. In Andragogická revue, roč. 7, č.1, s. 18–30, 2015. ISSN 1804-1698.
 • AABPAVLOV, I. 2017. Učiteľská andragogika. Prešov: FHPV PU, 204 s. ISBN 9788055519685.
 • AAA PAVLOV, I. 2018. Učiteľská andragogika. O profesijnom vzdelávaní a poradenstve. Praha: Česká andragogická společnost, 211s., ISBN 978-80-906894-1-1.
 • ADM PAVLOV, I. 2018. Poradenstvo v podpore profesijného rozvoja pedagogických zborov škôl In Orbis scholae. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. roč. 12. č. 3 s.31-45. ISSN 1802-4637.

 9.       10 najvýznamnejších prác

 • AAB PAVLOV, I. 2002 Profesijný rozvoj pedagogického zboru školy: námety na školocentrický a personocentrický model kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Prešov: Metodicko–pedagogické centrum, 2002, 107s. ISBN 80-8045-283-0.
 • AAB KASÁČOVÁ, B. – KOSOVÁ, B. – PAVLOV, I. – PUPALA, B. – VALICA, M. 2006. Profesijný rozvoj učiteľa. Prešov : Rokus. s.r.o., 2006, 159 s. ISBN 80-89055-69-9.
 • AAB PAVLOV, I. 2013. Štandardizácia profesijných kompetencií učiteľov (východiská a perspektívy). Prešov: Škola plus s.r.o., 2013, 98 s. ISBN 978-80-970275-5-1.
 • AAA PAVLOV, I. – ŠNÍDLOVÁ, M. 2013. Profesijný rozvoj učiteľov – podnety pre modely podpory. Praha: Agentura 3P, 2013. 90 s. ISBN 978-80-260-4014-9.
 • AAB PAVLOV, I. 2014.Kurikulum učiteľskej andragogiky. Prešov: Škola plus, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-89510-08-5.
 • ADE PAVLOV, I. 2015. Súčasnosť a perspektívy teórie výchovy dospelých v sústave andragogických vied. In Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. , č.1, s 8–28. ISSN 1804-526X.
 • ADE PAVLOV, I. – SCHUBERT, M. 2015. Konceptuálne rámce andragogickej etiky. In Andragogická revue, roč.7, č.1, s.18–30, ISSN 1804-1698.
 • AAB PAVLOV, I. 2017. Učiteľská andragogika. Prešov: FHPV PU, 204 s. ISBN 9788055519685.
 • ACB PAVLOV, I. 2018. Teória výchovy a sebavýchovy dospelých (1.časť). Banská Bystrica: Belianum, 2018, 112s. ISBN 978-80-557-1516-2.
 • ADM PAVLOV, I. 2018. Poradenstvo v podpore profesijného rozvoja pedagogických zborov škôl In Orbis scholae. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. Roč. 12. č. 3 s.31-45. ISSN 1802-4637.

10.   Citácie a ohlasy

 

a)      domáce (počet): 208;

          zahraničné (počet): 98 (z nich Wos 6 a 10  Scopus);

 

b)      5 ohlasov na celé najvýznamnejšie publikačné výstupy:

 

1)      PAVLOV, I. 2002. Profesijný rozvoj pedagogického zboru školy : námety na školocentrický a personocentrický model kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2002, 106 s. ISBN 80-8045-285-7.

 • [3] KOSOVÁ, Beata. Andragogický pohľad na vzdelávanie a učenie sa učiteľov. In Orbis scholae. ISSN 1802-4637, 2007, roč. 1, č. 3, s. 5-12.
 • [1] CABANOVÁ, Mariana. Researches focusing on teachers and the professiographic research. In 3rd International conference of education, research and innovation (ICERI). Burjassot : IATED-international association technology education and development, 2010. ISBN 978-84-614-2439-9, pp. 7117-7126., Registrované v: WoS
 • [3] PISOŇOVÁ, Mária. Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov v Slovenskej republike prostredníctvom aktualizačného vzdelávania. In Lifelong learning. ISSN 1804-526X, 2017, roč. 7, č. 1, s. 92-117.

 

2) PAVLOV, I. 2013. Štandardizácia profesijných kompetencií učiteľov (východiská a perspektívy) Prešov : Škola plus, 2013, 125s. ISBN 978-80-970275-5-1.

 • [1] KUBALÍKOVÁ, Andrea - KACIAN, Adrian. Twenty-five years of continuing professional development of teachers in the post-communist era in Slovakia: the story of paths not taken. In Professional development in education. ISSN 1941-5257, 2016, vol. 42, no. 5, pp. 836-853., Registrované v: Scopus.
 • [2] PISOŇOVÁ, Mária. Philosophical explication of requirements on the process of education - novelty or relic? In Xlinguae. ISSN 1337-8384, 2016, vol. 9, no. 1, pp. 83-90., Registrované v: Scopus.
 • [1] VETEŠKA, Jaroslav - KOLEK, Jindřich - HRUDKAJ, Jiři. Further professional education of high school teachers axiological and andragogical aspects. In Vzdělávání dospělých 2017 - východiska a inspirace pro teorii a praxi : sborník ze 6. mezinárodní vědecké konference, Praha, 13.-14. prosinec 2016. Praha: Česká andragogická společnost, 2017. ISBN 978-80-905460-6-6, s. 205-222., Registrované v: WoS.

3) KASÁČOVÁ, B. – KOSOVÁ, B. – PAVLOV, I. – PUPALA. B. – VALICA, M. 2006. Profesijný rozvoj učiteľa. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2006. - 161 s. Publikácia vyšla v roku 2006 aj vo vydavateľstve Rokus s ISBN 80-89055-69-9. - ISBN 80-8045-431-0.

 • §  [4] PRUSÁKOVÁ, Viera. Teoretické východiská analýzy vzdelávacích potrieb dospelých. In Analýza vzdelávacích potrieb dospelých : teoretické východiská. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-557-0086-1, s. 13-44.
 • §  [1] CABANOVÁ, Mariana. Researches focusing on teachers and the professiographic research. In 3rd International conference of education, research and innovation (ICERI). Burjassot : IATED-international association technology education and development, 2010. ISBN 978-84-614-2439-9, pp. 7117-7126., Registrované v: WoS
 • §  [1] HANESOVÁ, Dana. Plurilingual and intercultural awareness of future teachers. In The New educational review. ISSN 1732-6729, 2015, vol. 42, no. 4, pp. 79-90., Registrované v: Scopus
 • §  [3] PISOŇOVÁ, Mária. Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov v Slovenskej republike prostredníctvom aktualizačného vzdelávania. In Lifelong learning. ISSN 1804-526X, 2017, roč. 7, č. 1, s. 92-117.

 

4) PAVLOV, I: 2015. Súčasnosť a perspektívy teórie výchovy dospelých v sústave andragogických vied. In Lifelong learning.Brno : Institut celoživotního vzdělávaní, Mendelova univerzita v Brně, roč. 5, č. 1, s.8-28, ISSN 1804-526X.

 • [3] VETEŠKA, Jaroslav. Přehled andragogiky : úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha : Portál, 2016. 320 s. ISBN 978-80-262-1026-9.
 • [3] VETEŠKA, Jaroslav. Úvod do teorie vzdělávání dospělých a andragogiky. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2017. 136 s. ISBN 978-80-7561-073-7.

5) PAVLOV, I. – SCHUBERT, M. 2015. Konceptuálne rámce andragogickej etiky. In Andragogická revue, roč.7, č.1, s.18–30, ISSN 1804-1698.

 • [4] BENEŠ, Milan. Etika, étos a identita andragogiky - historické a systematické souvislosti. In Etické kontexty andragogického pôsobenia. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1166-9, s. 49-62.
 • [1] KADLUBEKOVÁ, Dominika. Constitution and development of andragogical ethics in a system of andragogy in Slovakia. In Vzdelávaní dospělých 2016 : 6th international adult education conference (IAEC) Prague, 13th-14th December 2016. Prague : Česká andragogická společnost, 2017. ISBN 978-80-905460-6-6, pp. 13-24., Registrované v: Wos
 • 11.   Počet doktorandov

a)      4x Ukončení doktorandi v odbore andragogika na PdF UMB v B. Bystrici (rok a téma):

 1. Mgr. Barbora Bírešová, PhD.(2017, Edukácia imigrantov v Slovenskej republike);
 2. Mgr. Barbora Vanek, PhD. (2018, Koncept medzigeneračného učenia vo výchove a vzdelávaní dospelých);
 3. Mgr. Michaela Skúpa, PhD. (2019, Etické aspekty výchovy a vzdelávania dospelých);
 4. Ing. Viliam Michalovič, PhD. (2019, Kompetenčné rámce činností pracovníka s mladými dospelými v krajinách Európskej únie a na Slovensku);

b)      2x Doktorandi po dizertačnej skúške v odbore andragogika na PdF UMB v B. Bystrici (rok a téma):

 1.  Mgr. Zuzana Neupauer (2019, Docilita dospelých v optike kognitívnej neurovedy);
 2. Mgr. Katarína Krejčíková (2019, Andragogické poradenstvo učiteľom, pôsobiacim v špecifickom edukačnom prostredí);

c)       3x Študujúci doktorandi v odbore andragogika na PdF UMB v B. Bystrici (rok a téma):

 1. PhDr. Roland Pavlík (2018, Koučovanie ako nástroj sebarozvoja dospelých);
 2. Ing. & Mgr. Marián Valent, PhD.(2018, Andragogické poradenstvo pre manažment školy v profesijnom rozvoji učiteľstva);
 3. Mgr. Kristína Kubišová (2019 Andragogické poradenstvo v riadení profesijnej kariéry zamestnancov);

 12.   Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch a organizáciách, redakčných radách

 • Člen redakčnej rady odborno-metodického časopisu Pedagogické rozhľady (1998. – 2013),
 •  Člen terminologickej komisie pri Ministerstve školstva SR (1999 – 2011),
 •  Člen expertnej skupiny na tvorbu návrhu národnej Koncepcie výchovy a vzdelávania – Milénium (2000);
 •  Člen stálej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu 1. Pedagogické vedy (2006 – 2019);
 •  Viceprezident Asociácie rusistov Slovenska (2010 – 2016);
 •  Člen Výboru pre výskum. vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv - odborného orgánu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (2011 – 2012);
 •  Člen vedeckých rád: Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2011 – 2014 ), Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej Univerzity v Prešove (2015 – 2019), Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave (2015 – 2016);
 •  Člen odborovej komisie PF UMB pre študijný odbor 1.1.9 Andragogika (2014 – );
 •  Člen odborovej komisie PdF TRUNI a ÚVSK SAV pre sledovanie a hodnotenie doktorandského štúdia v študijnom programe Školská pedagogika (2014 -);
 •  Člen odborovej rady UJAK Praha pre doktorský študijný program Pedagogika, študijný odbor Andragogika (2017 -).

 13.   Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

 

a)      Zahraničné študijné pobyty a expertízy:

 • Praha (Česká republika): Národní institut pro další vzdělávaní, expert v projektovom tíme riešiteľov Národného projektu ESF – IPn Kariérní systém (2014 –2015);
 • Taipei (Taiwan): Študijný pobyt 13.–22.4.2007 v Centre pre vzdelávanie učiteľov na Soochow Univerzite;
 • Lyon (Francúzsko) : Študijný pobyt 7. – 13.11. 2005 a 29.11. – 4.12.2008,  Centrum  Alana Savaryho pri Národnom výskumnom pedagogickom inštitúte (INRP);
 • Tokio (Japonsko): Študijný pobyt 6. – 15.10.2004 v Inštitúte sociálnych vied Chuo Univerzita;
 • SanktPeterburg (Rusko): študijný pobyt 21. – 26.11.2003, Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet pedagogičeskovo masterstva;
 • Utrecht (Holandsko): Študijný pobyt 22. – 29.7.2000 v Universiteit Utrecht – IVLOS

 

b)      Zahraničná pedagogická činnosť:

 • Praha (Česká republika): Pedagogická fakulta Karlovy univerzity, Katedra andragogiky a managementu vzdělávaní, prednášky management vzdělávaní, vysokoškolský učiteľ – docent (od 1.10.2017);
 • Kielce (Poľská republika): Staropolska Szkola Wyzsza, vysokoškolský učiteľ, prednášky andragogika, vysokoškolský učiteľ – docent (2014 – 2017);
 • Praha (Česká republika): Univerzita Jana Amosa Komenského, prednášky pre študentov magisterského programu andragogika v rámci projektu ERASMUS (2017);
 • Krakow (Poľská republika): Pedagogická univerzita, prednášky pre študentov magisterského programu sociálna pedagogika v rámci projektu ERASMUS (2018);

 

c)       Iná odborná prednášková činnosť:

 • Prešov, Metodicko-pedagogické centrum (1996 – 2013) metodik, lektor v kontinuálnom profesijnom vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení (témy: profesijný rozvoj učiteľov školy, školský manažment, inovácie v didaktike výučby, metodika tvorby školského vzdelávacieho programu);
 • FOŠ TUKE Košice (doplňujúce pedagogické štúdium 2006 – 2015), výučba predmetov: Pedagogika (prednášky a semináre) a Didaktika odborných predmetov (prednášky a semináre);