doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.

Kontakt

  • Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky
  • Vysokoškolská učiteľka, Katedrová koordinátorka pre AIS - štud. programy PrPgMgr a PEPgPhD
  • Docentka
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovensko

Kde ma nájdete:

Kancelária:
C 225

Telefón:
048 446 4856

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika


Vzdelanie :

Stredná pedagogická škola v Lučenci,

Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľky materských škôl na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,

Magisterské štúdium v odbore Predškolská pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,

Rigorózne skúšky v odbore Predškolská pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,

Ukončené doktorandské štúdium v odbore Pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Ukončené habilitačné konanie v odbore Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Zamestnania :

Osobitná materská škola v Železnej Breznici,

Špeciálna, logopedická trieda vo Zvolene,

Špeciálna trieda pre deti s telesným postihnutím vo Zvolene,

Trieda pre deti s odloženou školskou dochádzkou vo Zvolene,

Detské integračné centrum vo Zvolene,

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Súčasné profesijné zameranie :

Teória a systém predškolskej pedagogiky

 

Materská škola a predprimárne vzdelávanie

Inkluzívna edukácia detí

 

Logopedická prevencia a rozvoj reči detí predškolského veku,

Rozvoj pregramotných spôsobilostí detí,

 

Pedagogické poradenstvo v materskej škole,

Deti sproblémovým správaním v materskej škole,

Diagnostické a výskumné možnosti detskej kresby. 

 

Kontaktný formulár

=