Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

VZDELANIE:

 • Stredná pedagogická škola Lučenec - odbor učiteľstvo MŠ
 • Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici - odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ (Mgr.)
 • Rigorózna skúška (PaedDr.) - Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, odbor učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
 • Obhajoba dizertačnej práce (PhD.) v odbore75 -02 - 9 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania na 1. stupni ZŠ, téma: Nové prístupy k výchove k ľudským právam na 1. stupni ZŠ.
 • obhajoba habilitačnej práce v odbore 1. 1. 5 Predškolská a elementárna pedagogika, habilitačná prednáška na tému Úskalia relativizmu v tematizácii otázky spravodlivosti vo vzdelávaní

HLAVNÉ PEDAGOGICKÉ A VEDECKO-VÝSKUMNÉ OBLASTI:

 • sociálne aspekty detstva a výchovy
 • multikultúrna výchova, protipredsudková výchova, výchova k ľudským právam
 • výchova a vzdelávanie sociálne znevýhodnených skupín
 • inkluzívne vzdelávanie

PROJEKTY:

 • administrátorka a koordinátorka nadnárodnej spolupráce projektu EQUAL "Zlepšenie prístupu k vzdelaniu - prostriedok proti diskriminácii na trhu práce
 • spoluriešiteľ štátnej objednávky MŠ SR č. 912/2002: Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systému vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa
 • spoluriešiteľ a administrátor projektu KEGA Program rozvoja profesijných kompetencií študenta na pedagogickej praxi
 • spoluriešiteľ a administrátor projektu KEGA Rozvoj intervenčných spôsobilostí cvičných učiteľov pri vedení študenta na pedagogickej praxi
 • spoluriešiteľ a administrátor projektu VEGA Experimentálne overovanie kvality programu odbornej prípravy cvičných učiteľov s cieľom jeho kvalitatívnej modifikácie
 • spoluriešiteľka projektu UGA Jazykové a literárne hry
 • spoluriešiteľka projektu Slováci žijúci v zahraničí. Identita a trvalá udržateľnosť spôsobu života Slovákov žijúcich v zahraničí
 • vedúca projektu KEGA "Tvorba východísk pre konštrukciu nového kultúrneho modelu školy"
 • vedúca projektu UGA "Multikultúrna výchova vo vysokoškolskom vzdelávaní - od deklarovania k realizácii"
 • spoluriešiteľka národného projektu PRINED Projekt Inkluzívnej Edukácie
 • vedúca projektu VEGA "Kvalita vybraných komponentov školskej kultúry ako podmienka tvorby inkluzívneho školského prostredia"
 • spoluriešiteľka projektu VEGA "Atribúty európskej identity v kontexte výchovy mládeže"
 • spoluriešiteľka projektu KEGA "Tvorba modelu doktorandskej školy s akcentom na inovatívne metódy podpory vedecko-výskumných kompetencií"
 • spoluriešiteľka projektu APVV "Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl" - aktuálny
 • spoluriešiteľka zahraničného projektu "The Award goes to Universities" - aktuálny
 • koordinátorka projektu ERAZMUS+ "Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina - TEACHER" - aktuálny
 • spoluriešiteľka projektu KEGA "Rozvoj kritického myslenia žiakov prostredníctvom analytickej diskusnej metódy Philosophy for Children" - aktuálny
 • analytička projektu „To dá rozum“  pre oblasť priestupnosti vo vzdelávaní, realizátor projektu MESA10 – centrum pre ekonomické a sociálne analýzy
 • spoluriešiteľka projektu VEGA "Profesijná identita a kvalita vysokoškolského učiteľa v kontextoch andragogickej kompetencie" - aktuálny
 • zástupkyňa projektu VEGA "Predstavy aktérov vzdelávania o inkluzívnej škole ako výchvodisko hľadania dialógu v profesijne variabilných tímoch"

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE

 • Interkultúrna výchova vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni ZŠ (2004)
 • Sociálne aspekty detstva a výchova (2007) - v spoluautorstve
 • Učíme sa žiť v pestrom svete alebo interkultúrna výchova v primárnej edukácii (2008)
 • Výchova a spoločnosť. Kapitoly zo sociológie výchovy (2011)
 • Škola a spoločnosť. Kapitoly zo sociológie výchovy (2011)
 • Jazykové a literárne hry pre 1. a 2. stupeň základnej školy (2012) -  v spoluatorstve
 • Multikultúrna výchova - jej miesto v súčasnej šole (2013)
 • Multikultúrna výchova - jej miesto v príprave učiteľov (2013) - v spoluautorstve
 • Premeny spoločnosti a perspektívy školy (2013) - v spoluautorstve
 • Inkluzívne vzdelávanie - problémy a perspektívy (2017) - v spoluautorstve
 • Inkluzívne vzdelávanie - skúsenosť slovenských škôl (2018) - v spoluautorstve

ZAHRANIČNÉ AKTIVITY:

 • Aktuální problémy žákovské samosprávy. Pracovný seminár. Pdf UP Olomouc, 26. 3. 2002 - referujúca
 • Úmluva o právech dítěte v České republice. Verejné podujatie Výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru, ľudské práva a petície. Parlament Českej republiky, Praha, 16. 4. 2002 - pozorovateľ
 • Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. XI. Konference ČAPV. PdfMU Brno, 10. – 12. 9. 2003- referujúcaMetody výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám. Medzinárodná konferencia. Hlavný magistrát mesta Praha, 11. – 12. 11. 2004 - referujúca
 • Multilateral meeting of potential TCP institutions. Pracovné stretnutie s cieľom predrokovania uzavretia nadnárodnej dohody pripravovaného projektu EQUAL a ujasnenia cieľov spolupráce. Murská Sobota, 25. - 26. 2. 2005. Slovinsko - zástupca PF UMB v Banskej Bystrici
 • Polityka spoleczna i oświatova a edukacja międzykulturowa. Konferencia. Katedra Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Filii Uniwersyteu Šląskiego w Cieszynie, Wyższa Szkola Pedagogiczna ZNP w Warszawie. 10. – 12. 10. 2005 Ustroň - referujúca
 • Druhý seminár nadnárodného partnerstva KHETANES. Moravske Toplice, Slovinsko, 15. – 18. jún 2006 - referujúca
 • Roma in Action. Medzinárodné sympózium. Jyväskylä, Fínsko 19. – 20. 6. 2006 - aktívna členka panelovej diskusie
 • Rubikova kostka – Multikulturalita. Hlavní město Praha. 12. - 13. 11. 2006 - referujúca
 • Training the Roma in three countries. The 3rd seminar of TCA. Hämeenlinna, Aulanko 14. - 15. 6. 2007. Fínsko - referujúca
 • Dieťa spoločnosť, práva a zodpovednosť. Konferencia. Moskva, Kremeľ. 10. 10. 2007 - referujúca
 • Mládež a hodnoty. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. UP Olomouc 18. – 19. október 2007 - referujúca
 • Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia. Instytut Studiów edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, Opole. 3. – 4. aprila 2008 - referujúca
 • Pedagogické praxe a oborové didaktiky. Konferencia s medzinárodnou účasťou, Pedagogická fakulta MU Brno, 15. októbra 2008 - referujúca
 • Socjopatologia pogranicza a edukacja. Uniwersystet Ślaski. Zakład Pedagiki Ogólnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie a Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, 20. - 22. októbra 2008 Cieszyn-Ustoň - referujúca
 • Český pedagogický výzkum v medzinárodním kontextu. XVII. ročník celostátní konference ČAPV. Ostava 9. - 11. septembra 2009 - referujúca
 • Mentoring/School based teacher education. Gent (Belgicko) 22. - 23. január 2010 - účasť na prípravnom stretnutí k tvorbe projektu Comenius
 • Sdílení zkušeností z práce se studentským a učitelským portfoliem. Praha 12. 2. 2010. Účastníčka semináru s holandskými lektormi organizovaného Katedrou primární pedagogiky PedF UK v pRahe a Step by Step ČR
 • Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. Výročná konferencia ČPds. Praha, 16. 17. 2. 2011
 • Terénna štúdia vo Veľkej Británii "Dobré príklady inkluzívneho vzdelávania so zreteľom na vzdelávanie rómskych detí" 19. - 24. jún 2011
 • terénny pobyt na University College of Southern Norway v Drammene zameraný na „ Teaching for human rights and against extremism in Norway"- 15. - 17. marec 2016
 • medzinárodná konferencia “Great Start in Life!” The Best posibble Education in the Early Years. Brussel, 30. november - 1. december 2016 - účastník
 • OECD - konzultácie reformných návrhov v rámci aktivity iniciatívy To dá rozum, Paríž, október 2019

SPOLUPRÁCA S MIMOVLÁDNYM SEKTOROM

 • Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť/Slovak Governance Institute: účasť na terénnej štúdii "Dobré príklady inkluzívneho vzdelávania so zreteľom na vzdelávanie rómskych detí" - 2011
 • Nadácia Otvorenej spoločnosti/Open Society Foundation: člen autorského tímu Správy o inklúzii Rómov vo vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve v SR (RECI+)- 2016-2017
 • Nadácia Otvorenej spoločnosti/Open Society Foundation: spoluúčasť na riešení projektu Ľudsko-právne vzdelávanie - 2016
 • MESA10: účasť na projekte To dá rozum v pozícii analytičky na oblasť priestupnosti vzdelávania - 2017

 

 

 Konzultačné hodiny

Pondelok
11:00 - 12:00
Utorok
11:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=