doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Vedie Katedru elementárnej a predškolskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na ktorej pôsobí od roku 2001. Svoju doterajšiu pracovnú kariéru venovala príprave učiteliek a učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania. Vo svojej prednáškovej a lektorskej činnosti sa venuje otázkam sociológie výchovy, multikultúrnej výchovy, kompenzačnej edukácie detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Jej výskumné a publikačné aktivity sa sústreďujú okolo problematiky rovnosti šancí vo vzdelávaní a konceptu inkluzívneho vzdelávania. Podieľala sa na riešení štátnej objednávky „Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systému vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa.“ Koordinovala projekt IS EQUAL, zameraný na zlepšenie prístupu ohrozených skupín obyvateľstva k vzdelávaniu. Bola členkou expertného tímu v rámci národného Projektu inkluzívneho vzdelávania PRINED. Je spoluautorkou Správy o inklúzii Rómov vo vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve v Slovenskej republike RECI +, v rámci ktorej analyzovala aktuálne problémy dostupnosti vzdelávacích služieb pre najviac ohrozenú skupinu chudobných rómskych detí. V rokoch 2017-2020 pracovala na projekte MESA 10 (Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy) To dá rozum ako analytička pre oblasť priestupnosti vzdelávania, výstupom ktorého bol komplexný návrh odporúčaní pre skvalitnenie školstva na Slovensku. Podieľala sa na riešení 11 výskumných projektov KEGA, VEGA a APVV. Je koordinátorkou medzinárodného projektu ERASMUS+ Introducing competence-beased preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina.  Je predsedníčkou odbornej komisie pre predškolské a počiatočné vzdelávanie Štátneho pedagogického ústavu.

 

 

She leads the Department of Elementary and Pre-school Pedagogy at the Faculty of Education inMatej Bel University, Banská Bystrica, and she has been working there since 2001. She has developed a career in the field of teacher´s preparation at pre-school and primary levels. In her teaching and lecturing she addresses the issues of sociology in education, multicultural education, and compensatory education for children from disadvantaged social environments. Her research and publishing activities focus on the issues of equal educational opportunities, and the concept of inclusive education.
She participated in carrying out the state order – to increase Roma community socialization through the educational system, to by implemented by social and missionary staff, as well as teacher's assistants. She coordinated the "IS EQUAL" project, which focused on improving access to education for vulnerable population groups. She was a member of the specialist team on the PRINED National Inclusive Education Project. She is the co-author of the Special Report on Roma Inclusion in Early Childhood Education and Care in the Slovak Republic RECI +, in which she analyzed current problems concerning access to educational services for the most endangered group of poor Roma children. In 2017-2020 she worked on the project Learning make sense of the non-governmental organization  MESA 10 (Center for Economic and Social Analysis) as an analyst specializing in the field of permeability of education, the output of which was a comprehensive draft recommendation for improvement of education in Slovakia. She has participated in 11 research projects KEGA, VEGA and APVV. She is the coordinator of the international project ERASMUS + Introduction of Curricula for Pre-school Teacher Education in Pre-School Facilities in Bosnia and Herzegovina. She is the chairwoman of the expert commission for pre-school and initial education of the National Institute for Education in Slovak Republic.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=