On-line knižné publikácie:

Vedecké monografie:

 

AAB01           Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl : (východiská výskumu) / Štefan Porubský, Marian Trnka ... [et al.] ; rec. Beata Kosová, Milan Portik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - 136 s. [7,73 AH]. - ISBN 978-80-557-1687-9
[PORUBSKÝ, Štefan (19%) - TRNKA, Marian (19%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (12%) - POLIACH, Vladimír (21%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (9%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (10%) - OSVALDOVÁ, Zuzana (0,5%) - PETRÍK, Štefan (7%) - SIMANOVÁ, Lýdia (2%) - BASARABOVÁ, Barbara (0,5%) - KOSOVÁ, Beata (rec.) - PORTIK, Milan (rec.)]

 

AAB02           Doktorandská škola - cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku / Beata Kosová ... [et al.] ; rec. Alexandra Bitušíková, Tomáš Janík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019. - 270 s. [20,29 AH]. - ISBN 978-80-557-1588-9
[KOSOVÁ, Beata (42,1%) - HANESOVÁ, Dana (22%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (17,7%) - FRIDRICHOVÁ, Petra (5,9%) - KASÁČOVÁ, Bronislava (3,4%) - PORUBSKÝ, Štefan (2,7%) - SOLLÁROVÁ, Eva (2,2%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (4%) - BITUŠÍKOVÁ, Alexandra (rec.) - JANÍK, Tomáš (rec.)]

 

AAB03           Inkluzívne vzdelávanie - skúsenosť slovenských škôl / Katarína Vančíková, Robert Sabo ... [et al.] ; rec. Marta Horňáková, Jurina Rusnáková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 262 s. [17,80 AH]. - ISBN 978-80-557-1474-5
[BASARABOVÁ, Barbara (2%) - CABANOVÁ, Mariana (7%) - KOSOVÁ, Beata (13%) - LYNCH, Zuzana (6%) - SABO, Róbert (18%) - TRNKA, Marian (25%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (27%) - VANÍKOVÁ, Terézia (2%) - HORŇÁKOVÁ, Marta (rec.) - RUSNÁKOVÁ, Jurina (rec.)]

 

AAB04           Inkluzívne vzdelávanie : dilemy a perspektívy / Katarína Vančíková, Štefan Porubský, Beata Kosová ; rec. Andrej Rajský, Rastislav Rosinský. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Mateja Bela - Belianum, 2017. - 102 s. [7,00 AH]. - ISBN 978-80-557-1278-9
[VANČÍKOVÁ, Katarína (50%) - PORUBSKÝ, Štefan (17%) - KOSOVÁ, Beata (33%) - RAJSKÝ, Andrej (rec.) - ROSINSKÝ, Rastislav (rec.)]

 

AAB05           Multikultúrna výchova - jej miesto v súčasnej škole = Multicultural education - its place in present school / Katarína Vančíková ; rec. Erich Mistrík, Štefan Porubský. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. - 160 s. - ISBN 978-80-557-0512-5
[VANČÍKOVÁ, Katarína (100%) - MISTRÍK, Erich (rec.) - PORUBSKÝ, Štefan (rec.)]

 

AAB06           Jazykové a literárne hry : pre 1. a 2. stupeň základnej školy / Zuzana Bariaková, Anna Gálisová, Katarína Vančíková ; rec. Marianna Sedláková, Ladislav Janovec. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. - 110 s. [5,50 AH]. - Monografia vychádza v rámci riešenia grantového projektu UGA I-09-000-06 Jazykové a literárne hry vo výskume a školskej praxi. - ISBN 978-80-557-0415-9
[BARIAKOVÁ, Zuzana (35%) - GÁLISOVÁ, Anna (35%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (30%) - SEDLÁKOVÁ, Marianna (rec.) - JANOVEC, Ladislav (rec.)]

 

AAB07           Interkultúrna výchova vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni ZŠ / Katarína Ľuptáková ; rec. Milan Darák, Štefan Porubský. - 1. vyd. - Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta ; Banská Bystrica, 2004. - 124 s. - ISBN 80-8055-920-1
[VANČÍKOVÁ, Katarína (100%) - DARÁK, Milan (rec.) - PORUBSKÝ, Štefan (rec.)]

 

Vedecké články registrované v databáze WoS a Scopus

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01           Several suggestions for the pedagogical discourse on value orientation in education = Niekoľko podnetov k pedagogickému diskurzu o hodnotovej orientácii výchovy / Katarína Ľuptáková.
In The New Educational Review. - Torun : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2009. - ISSN 1732-6729. - Roč. 17, č. 1 (2009), s. 165-174.
[VANČÍKOVÁ, Katarína (100%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADM01          Social representations of inclusive school from the point of view of Slovak education actors / Robert Sabo, Katarína Vančíková ... [et al.].
In The New Educational Review. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - ISSN 1732-6729. - Vol. 54, no. 4 (2018), pp. 247-260. 
(2018: 12 - H-index, Q3 - SJR Best Q, 0.205 - SJR, 0.593 - SNIP).
[SABO, Róbert (33%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (33%) - VANÍKOVÁ, Terézia (1%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (33%)]

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01            Connection between continuous evaluation and reflexive techniques during PhD studies / Katarína Vančíková, Denisa Šukolová. - Spôsob prístupu: https://library.iated.org/view/VANCIKOVA2018CON.
In ICERI 2018 : 11th international conference of education, research and innovation, 12.-14.11.2018, Seville : conference proceedings [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Valencia : International association of technology, education and development (IATED), 2018. - ISBN 978-84-09-05948-5. - ISSN 2340-1095. - Pp. 9979-9985.
[VANČÍKOVÁ, Katarína (50%) - ŠUKOLOVÁ, Denisa (50%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.

 

AFC02            Ethnically homogeneous school - a solution or a problem? / Katarína Vančíková, Michaela Scholtzová. - Spôsob prístupu: https://library.iated.org/view/VANCIKOVA2018ETH.
In ICERI 2018 : 11th international conference of education, research and innovation, 12.-14.11.2018, Seville : conference proceedings [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Valencia : International association of technology, education and development (IATED), 2018. - ISBN 978-84-09-05948-5. - ISSN 2340-1095. - Pp. 9968-9973.
[VANČÍKOVÁ, Katarína (70%) - SCHOLTZOVÁ, Michaela (30%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.

 

AFC03            Selected aspects of collaboration in inclusive education - research findings / Mariana Cabanová, Katarína Vančíková ... [et al.].
In ICERI 2018 : 11th international conference of education, research and innovation, 12.-14.11.2018, Seville : conference proceedings [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Valencia : International association of technology, education and development (IATED), 2018. - ISBN 978-84-09-05948-5. - ISSN 2340-1095. - S. 9831-9836.
[CABANOVÁ, Mariana (30%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (19%) - TRNKA, Marian (20%) - LYNCH, Zuzana (15%) - SABO, Róbert (15%) - VANÍKOVÁ, Terézia (1%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.

 

AFC04            Role of school management in the process of adapting inclusive teams at schools - analysis of focus group interviews / Zuzana Lynch, Mariana Cabanová ... [et al.].
In ICERI 2018 : 11th international conference of education, research and innovation, 12.-14.11.2018, Seville : conference proceedings [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Valencia : International association of technology, education and development (IATED), 2018. - ISBN 978-84-09-05948-5. - ISSN 2340-1095. - S. 9847-9852.
[LYNCH, Zuzana (30%) - CABANOVÁ, Mariana (15%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (19%) - TRNKA, Marian (20%) - SABO, Róbert (15%) - VANÍKOVÁ, Terézia (1%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.

 

AFC05            Possibilities and perspectives of inclusive education in Slovakia as a result of comparing historical development of two school educational systems / Štefan Porubský, Katarína Vančíková, Terézia Vaníková. - Spôsob prístupu: https://library.iated.org/publications/ICERI2017.
In ICERI 2017 : 10th international conference of education, research and innovation, 16.-18.11.2017, Seville : conference proceedings. - 1. vyd. - Valencia : International association of technology, education and development (IATED), 2017. - ISBN 978-84-697-6957-7. - online, pp. 2242-2249.
[PORUBSKÝ, Štefan (35%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (35%) - VANÍKOVÁ, Terézia (30%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

 

AFC06            Adaptation of inclusive team to the school environment - analysis of focus group interviews / Robert Sabo ... [et al.]. - Spôsob prístupu: https://library.iated.org/publications/ICERI2017.
In ICERI 2017 : 10th international conference of education, research and innovation, 16.-18.11.2017, Seville : conference proceedings. - 1. vyd. - Valencia : International association of technology, education and development (IATED), 2017. - ISBN 978-84-697-6957-7. - Pp. 2218-2226.
[SABO, Róbert (20%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (20%) - TRNKA, Marian (20%) - CABANOVÁ, Mariana (15%) - LYNCH, Zuzana (15%) - VANÍKOVÁ, Terézia (10%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.

 

Publikačná činnosť k 26. 4. 2021

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=