prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
Ružová 13
97411 Banská Bystrica
Slovakia

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. pôsobí na Katedre psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od r. 2017, ako profesor a garant magisterského štúdia odboru psychológia. Zabezpečuje povinné, povinne voliteľné a výberové predmety na odbore psychológia (Poradenská psychológia, Psychoterapeutické systémy, Tvorba a hodnotenie intervenčných programov, Aplikácie Prístupu zameraného na človeka (PCA) a Sociálno-psychologický tréning 1. a 4), pre doktorandské štúdium na PF zabezpečuje predmet Tréning autonómie. Na PF pôsobí ako členka Vedeckej rady a členka Komisie pre vedu.

Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa zameriava na témy líderšipu v edukácii, otázkam dizajnovania, implementácie a overovania intervenčných a rozvojových programov, ako aj výcvikov humanistických prístupov.

Úroveň medzinárodného uznania dosiahla najmä v téme aplikácií PCA (Prístupu zameraného na človeka) do organizácií a vzdelávania dospelých.

Jej originálny teoreticko-koncepčný prístup k chápaniu kompetencií manažéra/lídra a ich rozvoja z perspektívy PCA bol aplikovaný v rôznych kontextoch v praxi, na celonárodnej úrovni napr. v rámci dvoch národných projektoch (NP) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci vzdelávania zamestnancov úradov práce (NPXII: Modernizácia služieb zamestnanosti prostredníctvom vzdelávania zamestnancov OSZ, oddelenia IPSS a EURES/ 01/2008 – 11/2008/N=400/zodpovedná riešiteľka) a vzdelávania riaditeľov detských domovov (NPXIV: Zvládanie náročných pracovných situácií, 2008-2009/N=88/zodpovedná riešiteľka), ale aj vo firemnom vzdelávaní organizácií rôznych hospodárskych odvetví.

Jej ďalším okruhom výskumného a aplikačného zamerania je vzdelávanie a tréningy zamerané na osobnostný rozvoj a rozvoj kompetencií rôznych profesných skupín, najmä VŠ študentov, pomáhajúcich profesionálov a manažérov (SPV, intervenčné programy, koučing), v rámci ktorých výskumne overovala účinnosť experienciálne orientovaných prístupov (najmä encounterových skupín, PCA tréningu zručností a PCA koučingu), na sledované parametre výsledkov a účinnosti (napr. v rámci VEGA 1/2516/05:  Proces učenia sa v skupine z perspektívy rôznych prístupov/1/2005-12/2007/, zodpovedná riešiteľka). Výsledky výskumu sú aplikované v koncepcii vzdelávania pomáhajúcich profesionálov v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní na národnej úrovni.

 

Celonárodný dopad majú aktivity a výstupy ZR v rámci rozvoja odboru psychológia, konkrétne ako národný reprezentant Psychologickej komory pre Europsy a zodpovedná riešiteľka projektu ŠF zameraného na zvyšovanie kvality študijného programu psychológia podľa štandardov Europsy (2012 – 2014), iniciovala a presadila zmenu opisu odboru psychológia tak, aby bol v súlade s európskymi štandardmi a stal sa záväzným pre akreditovanie 1. a 2. stupňa študijných programov v odbore psychológia v SR od r. 2016.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=