Kde ma nájdete

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
Ružová 13
97411 Banská Bystrica
Slovakia

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Pedagogická charakteristika:

Poradenská psychológia

Psychológia riadenia

Aplikácie prístupu zameraného na človeka (PCA)

Podpora autonómie

Základy koučingu

Poradenstvo a supervízia

Poradenské/psychoterapeutické systémy

Profesijná charakteristika:

 1. Národný reprezentant Psychologickej komory pre Europsy

 2. Člen Rady programu podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti pri APVV (2007-2011)

 3. Člen ADPCA (Association for Development of Person-Centered Approach)

 4. Člen Pajaro group – spoločnosť pre  aplikáciu PCA v manažmente a leadershipe

 5. Člen odborových komisií pre doktorandské štúdium v odboroch psychológia (FSVaZ UK Nitra, FSEV UK Bratislava, FF UK Praha)

 6. Národný reprezentant Psychologickej komory  pre akceptovanie SR v európskych štandardoch pre psychológiu (Europsy);

 7. Iniciátor a koordinátor  zmeny opisu odboru Psychológia (zmena schválená Akreditačnou komisiou v marci 2014);

 8. Zodpovedný riešiteľ projektu FSVaZ, UKF - ŠF zameraný na zvyšovanie kvality študijného programu psychológia podľa štandardov Europsy (2011 – 2013);

 9. Koordinátor partnerskej inštitúcie (FSVaZ) v rámci Centra excelentnosti CEVKOG (Centrum excelentnosti výskumu kognícií) pri ÚEP SAV BA (2010-2012);

 10. Člen autorských tímov celoštátnych a zahraničných vysokoškolských učebníc v predmete Sociálna psychológia (Výrost – Slaměník, Grada 2008; Kollárik, UK Ba 2004) a Psychológia práce a organizácie (Kollárik, Výrost, Letovancová, UK Ba 2011; Výrost – Slaměník – Sollárová, Grada 2017 – in press)

 11. Člen autorských tímov zahraničných publikácií zameraných na aplikácie Prístupu zameraného na človeka (J. Cornelius-White, R. Motschnig-Pitrik, M. Lux (eds.) 2013: Interdisciplinary Applications of the Person-Centered Approach, Springer  a R. Motschnig, D. Ryback (2016): .) Transforming Communication in Leadership and Teamwork. - Berlin : Springer.

 12. Člen vedeckých výborov  medzinárodných a domácich konferencií (napr. International Psychological Applications Conference and Trends - InPact 2015 (Ljublana), 2016 (Porto), 2017 (Budapešť),  Učitelé a zdraví 2010 (Brno), 3rd Psychology Cassoviensis Conference Košice 2014; Psychológia práce a organizácie 2016 (Nitra); Vzdelávanie kariérových poradcov – apr. 2013 Nitra; Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV. (2014)-Bratislava a V. (2016)- Nitra;

 13. Posudzovateľ zahraničných monografií, zborníkov a časopiseckých štúdií (C. Pracana (ed.): Psychology Applications & Developments II. Science Press 2016; zb. z konferencií Psychológie práce a organizácie 2014, 2016, 2017); European Journal of Cross-Cultural Competence and Management (2016);

 14. Posudzovateľ výskumných projektov v rámci APVV a VEGA (cca 20);

 15. Preklad psychologických odborných publikácií: D.G.Benner: Healing Emotional Wounds; R. Sternberg: Why Smart people Can Be So Stupid;

 16. Odborný garant a školiteľ v rámci projektov ŠF zameraných na vzdelávanie pracovníkov verejnej správy pre MPSVaR (2006-2012);

 17. Autorka a realizátorka vzdelávacích programov a tréningov pre manažérov firiem rôznych odvetví;

 18. Zakladateľka a odborná garantka Detskej linky pomoci (Nitra: 1996-2000);

 19. Školiteľ 19 doktorandov, absolventov odboru Pedagogická, školská a poradenská psychológia;

 20. Úspešný riešiteľ 2  projektov APVV a zodpovedný riešiteľ projektu APVV a 2 projektov VEGA.

Súhrnné celoživotné údaje:

Knižné publikácie (monografie/kapitoly): 5/17

Vedecké štúdie: 47

Ohlasy: 207/35

Projekty:11

Vedecko-výskumné projekty:

Názov projektu: Psychometrická kvalita psychodiagnostických nástrojov v kariérovom poradenstve

Typ projektu: APVV

Číslo projektu: APVV-0540-12

Pozícia v projekte: riešiteľka

Doba riešenia: 10/2013 – 9/2017

Názov projektu: Teoretická a empirická analýza komplementarity modelov emocionálnej inteligencie v kognitívnom, biologickom a socio-kultúrnom kontexte

Obdobie riešenia:2017-2019

Podporovateľ a číslo projektu: VEGA 1/0654/17

Typ projektu: výskumný, vedecký

Pozícia v projekte: riešiteľ

Názov projektu: Diagnostika psychologicky integrovaného človeka v kontexte copingu a rozhodovania.

Obdobie riešenia: 1/2010 – 12/2011

Podporovateľa čísloprojektu: VEGA 1/0836/10

Typ projektu: vedecký, výskumný

Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ 

Názov projektu: Autonómne rozhodovanie: stratégie regulácie emócií v rozhodovacom procese a spokojnosť s rozhodovaním.

Obdobie riešenia: 1/2014-12/2016

Podporovateľ a čísloprojektu: VEGA 1/0446/14

Typ projektu: vedecký, výskumný

Pozícia v projekte: zástupca vedúceho projektu

Najvýznamnejšie uznania: Pozvania na prednášky na zahraničné univerzity, inštitúcie a konferencie (Feb 2001: E.M.Lefshitz College, Jerusalem, Israel; Feb 2001: JU České Budejovice; Center for the Studies of the Person, La Jolla, CA, USA (Aug 2002, Aug 2010); Aug 2002: Camelot Cosultants in Leadership and Management, San Diego, CA, USA (Aug 2010); Universität Wien (May 2007); DuPage, Il, USA (Aug 2006);Juhász Gyula Faculty of Education, University of Szeged Hungary (2012).  konferencie (posledných 6 rokov): European Symposium of Person Centered and Experiential Psychotherapy and Counselling, Lausanne 2016 ;  Psychologie práe a organizace 2017 (Zlín); 7. československé symposium PCA – Praha 2017; 3rd Psychology Cassoviensis Conference Košice 2014; Podpora zdravia – Starostlivosť o seba – Prevencia rizikového správania Košice 2014; Ďuričove dni – okt. 2014 Trnava; Výchova a vzdelávanie 2014 – Košice; Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií IV. – jún 2014 (SAV Bratislava), V. – jún 2016 – Nitra.

 

 

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=