Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Profesijná charakteristika

         prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od septembra 1998. V rokoch 1998 – 2004 pôsobil na Katedre pedagogiky a sociálnej práce PF UMB. V tomto období sa vo svojej pedagogickej činnosti venoval najmä problematike sociálnej politiky, politiky zamestnanosti, sociálnej patológii, sociálnemu zabezpečeniu, sociológii výchovy a správnemu poriadku v sociálnej praxi. Viedol bakalárske práce v študijných odboroch sociálna práca a vychovávateľstvo, so zameraním najmä na oblasti sociálno-patologických javov  u detí a mládeže, nezamestnanosti, sociálnej politiky a osobnosti sociálneho pracovníka. Bol členom komisií pre štátne skúšky v bakalárskom štúdiu v študijných odboroch sociálna práca a vychovávateľstvo. V rokoch 1998 – 2001 organizoval cyklus diskusných klubov s odborníkmi z praxe pre študentov študijného odboru sociálna práca so zameraním na oblasť prevencie sociálno-patologických javov. V roku 1998 nastúpil na rigorózne pokračovanie, ktoré ukončil v roku 1999 vykonaním rigoróznych skúšok a obhájením rigoróznej práce na tému Osobnosť sociálneho pracovníka. V roku 1999 bol prijatý na doktorandské štúdium v študijnej špecializácii sociálna pedagogika, ktoré ukončil v roku 2004 obhajobou dizertačnej práce na tému Prevencia drogových závislostí so zameraním na študentov vysokých škôl. V roku 2008 ukončil habilitačné konanie na FF PU v Prešove. V roku 2017 ukončil inauguračné konanie na FZaSP TU v Trnave. V rokoch 2000, 2001, 2002 realizoval v spolupráci s Centrom poradensko-psychologických služieb pracoviskom prevencie závislostí v Banskej Bystrici cyklus výcvikových blokov pre študentov študijných odborov sociálna práca, sociálna pedagogika a psychológia na tému Príprava študentov PF UMB v oblasti prevencie závislostí, ktorý bol financovaný z Protidrogového fondu SR. V rokoch 2002 – 2004 bol spoluriešiteľom štátnej objednávky MŠ SR „Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa. V rokoch 2002 – 2004 vykonával funkciu katedrového koordinátora kreditového systému štúdia.    

        V roku 2004 došlo k rozdeleniu Katedry pedagogiky a sociálnej práce na Katedru pedagogiky a Katedru sociálnej práce. PaedDr. Peter Jusko, PhD. sa stal jedným zo zakladajúcich členov Katedry sociálnej práce PF UMB. Od jej vzniku až do roku 2009 vykonával funkciu tajomníka katedry a zároveň v rokoch 2004-2008 bol členom Akademického senátu PF UMB. V rokoch 2008 - 2017 zastával funkciu prodekana pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou PF UMB. Od roku 2017 je vedúcim Katedry sociálnej práce PF UMB. V roku 2008 úspešne ukončil habilitačné konanie na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove vo vednom odbore sociálna práca obhajobou habilitačnej práce na tému Sociálna práca s mládežou a sociálno-patologické javy. V tomto období sa vo svojej pedagogickej činnosti venuje najmä problematike sociálnej politiky, sociálnej práci s mládežou, sociálnej správy, politiky zamestnanosti, kultov a siekt a probačnej a mediačnej službe. Vedie bakalárske a diplomové práce v študijných odboroch sociálna práca, sociálna pedagogika a andragogika so zameraním na prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mládeže, aktuálne problémy sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, seniorov a chudobu. Je členom  komisií pre štátne skúšky v bakalárskom a magisterskom štúdiu v študijných odboroch sociálna práca, vychovávateľstvo, sociálna pedagogika a pedagogika voľného času. Od roku 2003 sa PaedDr. Peter Jusko, PhD. aktívne podieľa na organizovaní študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ) v študijnom odbore sociálna práca. Bol predsedom odbornej hodnotiacej komisie  celoslovenskej študentskej vedecko-odbornej konferencie v odbore sociálna práca v Ružomberku v roku 2008 a členom odbornej hodnotiacej komisie celoslovenskej študentskej vedecko-odbornej konferencie v odbore sociálna práca v Nitre v roku 2004, v Bratislave v roku 2007 a v Prešove v roku 2009. V roku 2006 organizačne zabezpečoval celoslovenské kolo ŠVOUČ v študijnom odbore sociálna práca na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.                                                                                                               

        V rokoch 2004 – 2005 bol zástupcom vedúcej medzinárodného projektu na tému  Sociálno-patologické javy vo vysokoškolskej príprave sociálnych pracovníkov a sociálnych pedagógov, ktorý bol realizovaný v rámci slovensko-českej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce. V rokoch 2006 – 2007 bol spoluriešiteľom fakultného grantu na tému Hodnotenie kvality štúdia a uplatnenie absolventov sociálnej práce  Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela V Banskej Bystrici. V rokoch 2007 – 2008 bol spoluriešiteľom výskumného projektu Samosprávna politika regiónov a miest voči mládeži v SR. V rokoch 2008 - 2010 bol zapojený ako zástupca vedúcej projektu do projektu VEGA 1/0615/08 2008-2010 Profesijné kompetencie sociálnych pracovníkov v kontexte inštitucionálnych, intencionálnych a interprofesijných reflexií  a ako spoluriešiteľ do projektu VEGA 1/0598/08 2008-2010 Teoretický a metodologický rámec analýzy vzdelávacích potrieb dospelých. V rokoch 2009 - 2012 bol vedúcim projektu VEGA 1/0593/09 2009-2012 Divácke násilie a jeho sociálna prevencia. V rokoch 2012 - 2014 bol spoluriešiteľom projektu VEGA  1/1294/12 „Možnosti sprevádzania umierajúcich a pozostalých v SR“. V rokoch 2012 - 2015 bol spoluriešiteľom projektu APVV–0371–11 „Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 – naivita alebo genialita?“. V rokoch 2013 - 2015 bol odborným pracovníkom aktivity v rámci projektu "Operačný program vzdelávanie ITMS 26110230077: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici". V rokoch 2014 - 2016 bol vedúcim projektu KEGA 029UMB-4/2013 Probácia a mediácia ako súčasť vysokoškolskej prípravy študentov pomáhajúcich profesií. V rokoch 2015 - 2016 bol spoluriešiteľom projektu "Štipendijný program EHP Slovensko SK06-IV-02-014: Sociálne služby vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Nórsku". V rokoch 2018 – 2019 bol národným koordinátorom riešenie medzinárodného projektu Erazmus+ 2017-1-ES01-KA202-038142 pod názvom Cook for future: New vet horizonts for social inclusion in food service. V rokoch 2018 – 2020 bol spoluriešiteľom projektu VEGA 1/0692/18 pod názvomZávislosť od internetu u žiakov základných škôl v podmienkach SR a ČR. V rokoch 2019 – 2021 bol spoluriešiteľom národného projektu ITMS2014+: 314 011 V576 Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. V rokoch 2018 – 2022 je národným koordinátorom riešenia medzinárodného projektu HELSEVEL ES591556 pod názvom Decisions and Justifications in Child Protection Services. V rokoch 2022 - 2026 je spoluriešiteľom medzinárodného projektu COST OC-2020-1-24499 Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity.

       prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD. sa počas svojho pôsobenia na PF UMB v oblasti publikačnej činnosti orientuje najmä do problematiky sociálnej politiky, politiky zamestnanosti, sociálnej práce s mládežou, subkultúr mládeže, sociálno-patologických javov, futbalového chuligánstva, metód sociálnej práce, cieľových skupín sociálnej práce, probácie a mediácie, sociálnej pedagogiky a ďalších oblastí. Doc.PaedDr. Peter Jusko, PhD. je autorom resp.  spoluautorom vyše 20 knižných prác, vyše 50 príspevkov v domácich a zahraničných časopisoch a vyše 100 štúdií v domácich a zahraničných zborníkoch. Aktívne sa zúčastnil vyše 30 konferencií a seminárov v zahraničí a vyše 50 domácich konferencií a seminárov. Na svoje práce má evidovaných vyše 400 ohlasov v zahraničných a domácich publikáciách. Je recenzentom monografií, zahraničných s domácich vedeckých zborníkov a vysokoškolských učebníc. V roku 2005 získal cenu Akadémie vzdelávania SR „Doktorand roka 2004“ za vynikajúcu knižnú publikáciu Sociálna politika pre sociálnych a misijných pracovníkov. Prof. Jusko bol v rokoch 2014 - 2016 členom Vedeckej rady ÚSP UHK v Hradci Králové a od roku 2008 je členom Vedeckej rady PF UMB v Banskej Bystrici. Je dlhoročným členom Asociácie vzdelávateľov v Sociálnej práci v Slovenskej republike a Sekcie sociálnej pedagogiky pri Slovenskej akadémii vied,  a v rokoch 2009 - 2015 bol  členom správnej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci v Slovenskej republike. V rokoch 2013 – 2014 bol členom pracovnej skupiny MPSVaR SR, ktorá pripravovala návrh Zákona NR SR č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:00 - 16:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=