Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovakia

Profesijná charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika:  

Po získaní vysokoškolského štúdia v odbore pedagogika (1982) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobila v rokoch 1982–1989 v Krajskej pedagogickopsychologickej poradni. Akademickú dráhu nastúpila v roku 1989, najprv na Katedru pedagogiky a psychológie, od roku 1990 do 1996  pôsobila ako vedecká pracovníčka vo Vedecko-výskumnom ústave regionalistiky. Od roku 1996 doteraz pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UMB. Počas celého obdobia pôsobí na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB. Počas rokov 2005-2008 bola vedúcou katedry, v rokoch 2008–2016 prodekankou pre pedagogickú činnosť.

Svoje kvalifikačné konania a kariérnu dráhu absolvovala v odbore Pedagogika. V roku 1998 ukončila vedeckú výchovu CSc./PhD. V roku 2003 dosiahla titul docentky pedagofiky a v roku 2010 bola inaugurovaná za profesorku v odbore pedagogika.

Vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť orientuje na pedeutologickú teóriu a výskum profesie a profesiografie, výskum niektorých aspektov detského rozvoja, pedagogickú diagnostiku a v minulosti sa venovala histórii raného vzdelávania a prípravy učiteľov. V týchto témach sa venuje aj študentkám a študentom  pri tvorbe ich dizertačných a diplomových prác. Publikovala 14 knižných prác a celkovo registruje 279 publikačných jednotiek, z toho 4 vo WoS alebo Scopus . Na svoje publikácie eviduje 969 citácií, z toho 30 v publikáciách registrovaných vo WoS alebo Scopus. Bola riešiteľkou a spoluriešiteľkou niekoľkých vedeckovýckumných a edukačných projektov APVV, VEGA, KEGA, VNJH.

Pôsobí ako členka vedeckej rady PF UMB, vedeckej rady PF PU v Prešove, pôsobila ako členka odborových komisií a komisií pre obhajoby dizertačných prác, členka komisií pre habilitačné a vymenúvacie konanie na pedagogických fakultách na Slovensku a v Čechách. Je členkou komisie 11 VEGA pre posudzovanie vedeckých projektov v odboroch: pedagogika, psychológia vedy o športe, je výkonnou editorkou slovenskej redakcie medzinárodného časopisu The New Educational Review a členkou redakčnej rady časopisu Forum Dydaktyczne, UKW v Bydgoszczi.  Pôsobila ako členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie a hodnotiíci komise NAÚ v Českej republike. Pravidelne sa zúčastňuje ako prezentujúca, ako aj spoluorganizátorka medzinárodných vedeckých konferencií v Čechách, Poľsku, Španielsku.

 

Professional characteristics

After obtaining a university degree in pedagogy (1982) at the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava, she worked in the Regional Pedagogical Psychological Counseling Center in 1982–1989. She began her academic career in 1989, first at the Department of Pedagogy and Psychology, and from 1990 to 1996, she worked as a researcher at the Scientific Research Institute of Regional Studies. Since 1996, she has been working as a university teacher at the Faculty of Education MBU. During the whole period she works at the Department of Pre-primary and Primary Teacher Education Matej Bel University. During the years 2005-2008, she was the head of the department, in the years 2008–2016 she was the vice-dean for pedagogical activities.

She completed her qualification procedures and academic career in the field of Pedagogy. In 1998 she completed science education CSc./PhD. In 2003 she achieved the title of associate professor of pedagogy and in 2010 she was inaugurated as a professor in the field of pedagogy.

Scientific-research and publishing activities focus on pedeutology -  theory on teacher´s profession and research in the profession and profesiography, research on some aspects of children's development, pedagogical diagnostics, and in the past focused on the history of teachers and their training and early childhood education. In these topics, she also deals with students in the creation of their dissertations and diploma theses. She has published 14 books and registers a total of 279 publishing units, of which 4 in WoS or Scopus. She has registred  969 citations for her publications, of which 30 in publications registered in WoS or Scopus. She was the principal investigator and co-researcher of several scientific research and educational projects.

She works as a member of the scientific board of PF UMB, the scientific board of PF PU in Prešov, she worked as a member of commissions for dissertation defenses, member of commissions for habilitation procedures and inauguration proceedings at pedagogical faculties in Slovakia and the Czech Republic. She is a member of the 11 VEGA commission for the assessment of scientific projects in the fields: pedagogy, psychology of sports science. She is the executive editor of the Slovak editorial board of the international journal The New Educational Review and a member of the editorial board of Forum Dydaktyczne, UKW in Bydgoszcz. She was a member of the working group of the Accreditation Commission and the Evaluation Commission NAÚ in the Czech Republic. She regularly participates as co-organizer of international scientific conferences and as well as as  participant, presenter at the Czech Republic, Poland and Spain.

 

VUPCH : SK       EN

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 11:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Prostredníctvom e-mailovej komunikácie kedykoľvek. Odpoviem podľa aktuálnych možností.

Registračný formulár

=