Kde ma nájdete

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

 _________________________________________________________________________________________

Kvalifikácia

Absolutórium: 1982, Filozofickej fakulty Univerzita Komenského v Bratislave,

Odbor: 75-01-9 Pedagogika

CSc.:            1998, odbor:  75-01-9 Pedagogika, miesto: Pedagogická fakulta UK, Bratislava,

                     téma: Pedagogicko-psychologická príprava ako integrujúca súčasť vzdelávania učiteľov 1. stupňa ZŠ

Docentka:     2003, 75-01-9 Pedagogika, miesto: Pedagogická fakulta UMB

                     téma: Reflexívna výučba a príprava učiteľa

Profesorka:   inauguračná prednáška 2010 16. Jún VR PF UMB, 2010 23.október VR UMB

                     téma: Kvalitatívny výskum v pedagogike – východiská možnosti a obmedzenia

 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

Priebeh doterajšej praxe 

1982-1989                Krajská pedagogicko-psychologická poradňa, pozícia – pedagóg

1989-1996                Fakulta humanitných vied, Vedecko-výskumný ústav regionalistiky,

                                 pozícia – samostatná vedeckovýskumná pracovníčka

1996-2003                Pedagogická fakulta UMB, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, pozícia – odborná asistentka

2003-2010                Pedagogická fakulta UMB, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, pozícia – docentka

2010                         Pedagogická fakulta UMB, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, pozícia – profesorka

2005-2008                vedúca Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB

2008-2016                prodekanka pre pedagogickú činnosť PF UMB

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Pedagogická činnosť – profil

-          pedagogická profilácia  - predmety metodológia pedagogického výskumu, predškolská pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika, dejiny pedagogiky, pedagogická diagnostika, reflexívna výučba

-          vedenie a oponovanie diplomových, rigoróznych, dizertačných, oponovanie habilitačných prác,

-          prednášková činnosť vo vzdelávacích kurzoch pre prax: MPC lektorka programu Kvalitatívna metodológia v pedagogickom výskume
-          garantka  študijného programu: 2004-2008 Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených Bc., 2010 garantka Sociálnovedný a pedagogicko-psychologický základ Učiteľstvo na UMB

-          spolugarantka študijného programu: 2004-2008 Predškolská a elementárna pedagogika PhD. (hlavná garantka Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. spolugarant. Prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc. spolugarantka študijného programu: od 2005
Predškolská a elementárna pedagogika PhD. (garantka Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. spolugaranti Prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc. Prof. Phdr. Bronislava Kasáčová, CSc.

-          garantka predmetov: metodológia pedagogického výskumu, pedagogická diagnostika predškolská pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika, dejiny pedagogiky, reflexívne vyučovanie

-          prednášková činnosť v zahraničí 2004-2009na Uniwersytet Slaski, Katowice, Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji s orientáciou na Predškolská a elementárna pedagogika, Dejiny pedagogiky, Pedagogická diagnostika a terapia, Pedeutológia

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vedecko-výskumná činnosť - profil:

Projekty

 1. VNJH CId 114 Spolupráca univerzity a škôl. Výskum cvičných učiteľov PF UMB. Názory a postoje k praxi a študentom. Sebareflexia učiteľov. Typ výskumu: grantový projekt medzinárodnej spolupráce VNJH. Hogeschool Deventer, Holandsko. Vedúci riešiteľ: Kasáčová, B. partner: Hogeschool Helicon, prof. Dr. Harry Meulenkamp Doba trvania: 2000 – 2002. Výsledky: vydaný zborník z grantovej konferencie, výsledky výskumu publikované u nás a v zahraničí.
 2. KEGA č. 3/421/06 - Tvorba učebných textov pre študijný program Predškolská a elementárna pedagogika Bc.
  Vedúci riešiteľ: Kasáčová, B.Doba trvania 2006 – 2008 Výsledky: študijné texty pre študentov programu doteraz vydané 4
 3. VEGA, 1/7479-20. Názov: Historia predškolského vzdelávania v regióne Banská Bystrica. Typ výskumu: grantový projekt VEGA. Riešiteľ: Martuliak, P. – Nagy, P. Pracovisko: FHV UMB Spoluriešiteľ: Kasáčová, B. Doba riešenia 1999 – 2002. Výsledky: vydaný zborník z riešenia vedeckej grantovej úlohy, výsledky výskumu publikované v zborníku a učebných textoch a prezentované na konferencii.
 4. VNJH HESP 007 Inovace psychologické pregraduální přípravy učitelů. Názov: Reflexia v príprave učiteľov. Typ výskumu: grantový projekt medzinárodnej spolupráce VHJH ( PedF MU, Brno, Česká republika). Riešiteľ: Lazarová, B. a kol. Pracovisko PedF MU v Brne a VNJH. Spoluriešiteľ: Kasáčová, B. Doba riešenia: 2000 – 2002. Výsledky publikované v zborníku z garntu, v konferenčnom zborníku a prezentované na konferenciách.
 5. Štátna objednávka z uznesenia vlády SR 912/2002 Názov Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systému vzdelávania sociánych a misijných pracovníkov a asistenta učiteľa. Zodpovedný riešiteľ: prof. B.Kosová
  Čiastková úloha: Výskum požiadaviek a možností vzdelávania asistentov učiteľa. Overovanie efektivity štúdia. Spoluriešiteľ: Kasáčová, B. zodpovedná riešiteľka čiastkovej úlohy Doba trvania: 2003 – 2006.
 6. KEGA č. 3/4165/06 Názov – Rozvoj intervenčných spôsobilostí cvičných učiteľov pri vedení študenta na ped. praxi. -(hlavný riešiteľ Doc.PaedDr. Alena Doušková, PhD.) spoluriešiteľ: Kasáčová, B.  Doba trvania 2006 – 2008 KEGA 3/4166/06 Názov – Rozvoj profesijných kompetencií študenta na pedagogickej praxi. – (hlavný riešiteľ Doc.PaedDr. Alena Doušková, PhD.) 
  spoluriešiteľ: Kasáčová, B. Doba trvania 2006 – 2008
 7. GAČR 406/06/1571 Názov – Kognitivní a dynamické aspekty rozvoje herecké osobnosti učitele.  – (hlavný riešiteľ prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.) spoluriešiteľ – doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Doba trvania 2006 – 2008
 8. VEGA 1/0593/08 Názov, Profesia učiteľa v elementárnom vzdelávaní. Vedúci riešiteľ: Kasáčová, B.Doba trvania 2008 – 2011. Výstupy: Monografia
 9. APVV-0026-07Názov, Profesia „učiteľ preprimárnej edukácie“ a „učiteľ primárnej edukácie“ v dynamickom poňatí. Zodpovedný riešiteľ – doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., Zahraniční partneri: PF OU Ostrava, a Zaklad pedagogiky WSP Bydgoszcz. 4 monografie a 2 zborníky Doba trvania 2008 – 2010
 10. VEGA 1/802/11 Tvorba a overovanie depistážnych, diagnostických a výskumných nástrojov pre učiteľov primárneho vzdelávania. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. M. Cabanová, zástupca riešiteľa: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Doba trvania 2011-2014

___________________________________________________________________________________________

 

Knižné práce

KASÁČOVÁ, B.         Učiteľ. Profesia a príprava. Banská Bystrica : PF UMB, 2002, 151 s. ISBN 80-8055-702-0

KASÁČOVÁ, B.         Kapitoly z dejín školstva a predškolskej pedagogiky. Banská Bystrica : PF UMB, 2001,  114 s.  ISBN 80-8055-02-4

KASÁČOVÁ, B.         Učiteľská profesia v trendoch teórie a praxe.  Prešov : MPC, 2004. ISBN 80-8045-352-7

KASÁČOVÁ, B.         Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne. Katowice : Wydawnictvo Adam Marszalek, 2007 ISBN 978-83-226-1927-7

KASÁČOVÁ, B.         Reflexívna výučba a reflexia v príprave učiteľa. Banská Bystrica : PF UMB, 2005. 210 s. ISBN80-8083-046-0

Kolektív autorov.        Profesijný rozvoj učiteľa. Prešov : MPC, 2006, 161 s. ISBN 80-8045-431-0 (Autori: Kasáčová, B., Kosová, B. Pavlov, I. Pupala, B. Valica, M.)

KOSOVÁ B., KASÁČOVÁ B. Základné pojmy a vzťahy v edukácii  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2007. - [160 s.]. - ISBN 978-80-8083-525-5

KOSOVÁ B., KASÁČOVÁ B. Základné pojmy a vzťahy v edukácii. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2009. - 161 s. - ISBN 978-80-7414-188-1

KASÁČOVÁ, B.         Reflection in the undergraduate teacher training. In. The New Educational Review. Vol. 2, No. 1 (2), Toruň :  Wydawnictvo Adam Marszalek, 2004. s. 93-104, ISSN 1732-6729

KASÁČOVÁ, B.,  KOSOVÁ, B.       European Trends and Slovak Aproach to Teacher Competences an Capabilities. In. The New Educational Review. Vol. 12, No. 2, Toruň :  Wydawnictvo Adam Marszalek, 2007. s. 153-168, ISSN 1732-6729

KASÁČOVÁ, B., CABANOVÁ, M. (eds.)     Učiteľ v preprimárnej a primárnej edukácii. teória, výskum, vývoj. Banská Bystrica : PF UMB, 2009. 254 s. ISBN 978-80-8083-814-0.

KASÁČOVÁ, B., CABANOVÁ, M. (eds.)     Profesia učiteľa v preprimárnej a primárnej edukácii v teórii a vo výskumoch. Banská Bystrica : PF UMB, 2009. 384 s. ISBN 978-80-8083-902-4

KASÁČOVÁ, B. (et al.)          Teachers in Theory Practice and Research. 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 2010.  172 s.  ISBN 978-80-557-0036-6

KASÁČOVÁ, B., TABAČÁKOVÁ, P.           Profesia a profesiografia učiteľa v primárnom vzdelávaní. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2010. 145 s. ISBN 978-80-557-0096-0

KASÁČOVÁ, B., BABIAKOVÁ, S., CABANOVÁ, M.  et al.          Pre-primary and Primary Teachers in Theory and Job-Analysis. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2011. 195 s. ISBN 978-80-557-0192-9

KASÁČOVÁ, B., BABIAKOVÁ, S., CABANOVÁ, M., FILIPIAK  E., SEBEROVÁ. A. et al. Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania. Profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2011. 195 s. ISBN 978-80-557-0162-2

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

Členstvo v akademických radách, domácich a medzinárodných mimovládnych organizáciách, redakčných radách

-       člen edičnej komisie PF UMB, Banská Bystrica, SR 1998-2003

-       člen Redakčnej rady zborníka Acta universitatis Matthaei Belii SR, PF UMB 2002

-       podpredsedníčka Akademický Senát PF UMB, 2003-2006

-       člen Rady vysokých škôl SR, 2003-2006

-       člen Vedeckej rady  PF UMB, Banská Bystrica, SR 2003-doteraz

-       člen Vedeckej rady  PF PU, Prešov, SR 2007-doteraz

-       člen odborových komisií:

Spoločná OK 75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej povahy – špecializácia: Teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ – Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica

Odborová komisia 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika – PF UMB Banská Bystrica

Odborová komisia 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika – PF Prešovská univerzita, Prešov

Odborová komisia 1.1.4 Pedagogika a vychovávateľstvo – PF Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Odborová komisia1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika – PF Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Odborová komisia 1.1.4 Pedagogika - FHPV Prešovská univerzita Prešov

-       člen Rady pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov pri MPC Prešov, SR, 2004-2007

-       člen redakčnej rady Pedagogickej revue slovenský vedecký pedagogický časopis SR, 2004-2009

-       koordinátor pracovných skupín MŠ SR pre prácu na Koncepcii profesijného rastu učiteľa v kariérnom systéme SR, 2005-2010

-       člen Redakčnej rady časopisu Forum Dydaktyczne, UKW, Bydgoszcz, PL, redaktor prof. E.Filipiak

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
14:30 - 15:30
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
10:10 - 12:10
Piatok
-
Zmena konzultačných hodín je možná v prípade iných služobných povinností a na základe individuálnej dohody.

Kontaktný formulár

=