Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika


Na Katedre psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od r. 2005. Od roku 2013 pôsobila vo funkcii zástupkyne vedúcej katedry psychológie a od novembra 2020 do apríla 2021 bola vo funkcii poverenej vedením katedry. Od apríla 2021 pôsobí vo funkcii prodekanky pre vedu, výskum a umenie na PF UMB.

Od roku 2016 je garantkou bakalárskeho stupňa štúdia v odbore psychológia. Na katedre zabezpečuje povinné, povinne voliteľné a výberové predmety v odbore psychológia, v odbore učiteľstvo psychológie, ako aj v spoločensko-vednom základe pre učiteľov. Zároveň je členom komisie pre zahraničné vzťahy a na katedre koordinuje Erasmus incoming i outcoming mobility pre študentov i pre učiteľov. Je členom Faculty Working Group for the Implementation of Human Resource Strategy for Researchers (HRS4R). 

Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa zameriava na determinanty prežívania, správania sa a výkonu jednotlivca v prostredí školy. Venovala sa výskumu štýlov učenia sa žiaka a dospelých. Od roku 2008 zamerala svoju pozornosť na „mnohorakosť“ vnímania konštruktu inteligencie, kde skúmala koncept mnohorakej, morálnej a sociálnej inteligencie, čo bolo finančne podporené dvomi projektami VEGA. Už viac ako 10 rokov overuje konštrukt črtovej emocionálnej inteligencie v spolupráci s K.V. Petridesom, University College London, UK. Úspešne viedla 7 vedecko-výskumných, resp. aplikačných projektov v pozícii vedúcej alebo zástupkyni vedúceho projektu, celkovo sa spolupodieľala na riešení 12 projektov. Je autorkou a spoluautorkou 10 knižných publikácií (5 vedeckých monografií, 1 vysokoškolská učebnica a 4 odborné publikácie), 77 vedeckých a odborných prác (z toho 38 zahraničných a 7 evidovaných v databázach CCC, WOS alebo SCOPUS). Na svoje práce eviduje 160 citácií, z toho 72 zahraničných (19 registrovaných v zahraničných citačných indexoch WOS a SCOPUS). Aktuálne jej vyšla kolektívna monografia v zahraničnom renomovanom vydavateľstve Routledge Francis & Taylor Group https://www.routledge.com/Eastern-European-Perspectives-on-Emotional-Intelligence-Current-developments/Kaliska-Pellitteri/p/book/9780367673208.

Aktuálne pôsobí ako národný koordinátor pre zahraničnú spoločnosť International Society of Emotional Intelligence (ISEI) a zároveň je aj regionálny garant v spoločnosti ISEI pre Strednú a Východnú Európu (http://www.emotionalintelligencesociety.org/boards-committees/), je členom sekcie Psychology in Education v rámci medzinárodnej Európskej spoločnosti asociácií psychológie, EFPA – European Federation of Psychology Associations; členom stavovskej organizácie Slovenská psychologická spoločnosť (SPS) so sídlom na SAV v Bratislave a podpredsedom Asociácie školskej psychológie  AŠP. Je členom redakčnej rady časopisu Current Trends in Educational Science and Practice vydáva PF UKF v Nitre, SR, časopisu Školský psychológ/Školní psycholog, Brno: AŠP SR a ČR, Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání vydáva PF UK v Prahe, ČR; Annales psychologici vydáva Psychologický ústav FF MU v Brne, časopisu The New Educational Review, ktorý vydávajú Silesian University of Technology in Gliwice (Poland), Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovak Republic) a University of Ostrava (Czech Republic).

 

 

Vedecko-umelecká a pedagogicá charakteristika 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
12:00 - 14:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie je možné realizovať oboma formami: prezenčne i online. Online je potrebné dohodnúť vopred cez mail. Študenti môžu prísť na konzultácie aj iný deň po dohodnutí si stretnutia cez mail.

Registračný formulár

=