doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika


Na Katedre psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od r. 2005. Od roku 2013 pôsobila vo funkcii zástupkyne vedúcej katedry psychológie a od novembra 2020 do apríla 2021 bola vo funkcii poverenej vedením katedry. Od apríla 2021 pôsobí vo funkcii prodekanky pre vedu, výskum a umenie na PF UMB.

Od roku 2016 je garantkou bakalárskeho stupňa štúdia v odbore psychológia. Na katedre zabezpečuje povinné, povinne voliteľné a výberové predmety v odbore psychológia, v odbore učiteľstvo psychológie, ako aj v spoločensko-vednom základe pre učiteľov. Zároveň je členom komisie pre zahraničné vzťahy a na katedre koordinuje Erasmus incoming i outcoming mobility pre študentov i pre učiteľov. Je členom Faculty Working Group for the Implementation of Human Resource Strategy for Researchers (HRS4R). 

Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa zameriava na determinanty prežívania, správania sa a výkonu jednotlivca v prostredí školy. Venovala sa výskumu štýlov učenia sa žiaka a dospelých. Od roku 2008 zamerala svoju pozornosť na „mnohorakosť“ vnímania konštruktu inteligencie, kde skúmala koncept mnohorakej, morálnej a sociálnej inteligencie, čo bolo finančne podporené dvomi projektami VEGA. Už viac ako 10 rokov overuje konštrukt črtovej emocionálnej inteligencie v spolupráci s K.V. Petridesom, University College London, UK. Úspešne viedla 7 vedecko-výskumných, resp. aplikačných projektov v pozícii vedúcej alebo zástupkyni vedúceho projektu, celkovo sa spolupodieľala na riešení 12 projektov. Je autorkou a spoluautorkou 10 knižných publikácií (5 vedeckých monografií, 1 vysokoškolská učebnica a 4 odborné publikácie), 77 vedeckých a odborných prác (z toho 38 zahraničných a 7 evidovaných v databázach CCC, WOS alebo SCOPUS). Na svoje práce eviduje 160 citácií, z toho 72 zahraničných (19 registrovaných v zahraničných citačných indexoch WOS a SCOPUS). Aktuálne jej vyšla kolektívna monografia v zahraničnom renomovanom vydavateľstve Routledge Francis & Taylor Group https://www.routledge.com/Eastern-European-Perspectives-on-Emotional-Intelligence-Current-developments/Kaliska-Pellitteri/p/book/9780367673208.

Aktuálne pôsobí ako národný koordinátor pre zahraničnú spoločnosť International Society of Emotional Intelligence (ISEI) a zároveň je aj regionálny garant v spoločnosti ISEI pre Strednú a Východnú Európu (http://www.emotionalintelligencesociety.org/boards-committees/), je členom sekcie Psychology in Education v rámci medzinárodnej Európskej spoločnosti asociácií psychológie, EFPA – European Federation of Psychology Associations; členom stavovskej organizácie Slovenská psychologická spoločnosť (SPS) so sídlom na SAV v Bratislave a podpredsedom Asociácie školskej psychológie  AŠP. Je členom redakčnej rady časopisu Current Trends in Educational Science and Practice vydáva PF UKF v Nitre, SR, časopisu Školský psychológ/Školní psycholog, Brno: AŠP SR a ČR, Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání vydáva PF UK v Prahe, ČR; Annales psychologici vydáva Psychologický ústav FF MU v Brne, časopisu The New Educational Review, ktorý vydávajú Silesian University of Technology in Gliwice (Poland), Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovak Republic) a University of Ostrava (Czech Republic).

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
13:00 - 14:00
Štvrtok
10:00 - 11:00
Piatok
-
Konzultácie je možné realizovať oboma formami: prezenčne i online. Online je potrebné dohodnúť vopred cez mail. Externí študenti môžu prísť na konzultácie ktorýkoľvek deň po dohodnutí si stretnutia cez mail.

Kontaktný formulár

=