Kde ma nájdete

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Ružová 13
97411 Banská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2002. Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje primárne problematike dobrovoľníctva, občianskej angažovanosti a tretieho sektora, tvorbe a manažmentu projektov a práci s mládežou. Od roku 2013 je koordinátorkou tímu, ktorý na UMB implementuje stratégiu service learning.V roku 2014 získala docentúru v odbore sociálna práca. V rámci ďalšieho vzdelávania  absolvovala viacero kurzov a školení venujúcich sa manažmentu, supervízii a facilitácii. Vo funkcii koordinátorky pôsobila vo vyše 20 národných a medzinárodných vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov. Je autorkou a spoluautorkou 5 vedeckých monografií, 6 vysokoškolských učebníc a učebných textov, 52 vedeckých štúdií publikovaných v zahraničných časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch a viac ako 50 ďalších odborných publikačných výstupov. Na tieto výstupy eviduje 172 ohlasov, z toho 2 registrované v citačných indexoch a 42 v zahraničí. Je uznávanou odborníčkou na akademickej pôde, ale aj v praxi a v rámci decíznej sféry. Podieľala sa na príprave viacerých strategických a legislatívnych dokumentov v oblasti dobrovoľníctva (zákon o dobrovoľníctve, Program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier, Stratégia pre mládež). V praxi  pôsobí aj ako projektová manažérka, lektorka a supervízorka. V roku 2013 jej bola udelená Bronzová medaila Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za významný prínos v rozvoji dobrovoľníctva na univerzite, za rozvoj spolupráce Pedagogickej fakulty UMB s tretím sektorom a za vedenie projektov celoživotného vzdelávania z európskych štrukturálnych fondov. V roku 2015 ako vedúca autorského tímu získala Cenu rektora UMB za vysokoškolskú učebnicu Service learning. Inovatívna stratégia učenia (sa).Je členkou Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action (od 2014) a International association for research on service-learning and community engagement (od 2016). Je aktívnou posudzovateľkou monografií a vedeckých a odborných štúdií na Slovensku aj v zahraničí.  Počas svojej praxe sa podieľala na organizovaní viacerých konferencií, odborných seminárov a podujatí, v rámci mala možnosť rozvíjať aj svoje organizačné schopnosti, schopnosť spolupracovať so zástupcami samosprávy a verejnej správy a mimovládnych organizácií a komunikovať s médiami.