doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Ružová 13
97411 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2002. Patrí medzi zakladajúce členky a členov Katedry sociálnej práce PF UMB, ktorá vznikla v roku 2004. Od vzniku katedry pôsobila ako koordinátorka kreditového systému štúdia a koordinátorka odborných praxí, od roku 2011 ako tajomníčka a od roku 2012 ako vedúca katedry. Od roku 2017 bola prodekankou PF UMB pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie. Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje primárne problematike dobrovoľníctva, service learingu, občianskej angažovanosti a tretieho sektora, tvorbe a manažmentu projektov a práci s mládežou. Od roku 2013 je koordinátorkou tímu, ktorý na UMB implementuje stratégiu service learning. V roku 2014 získala docentúru v odbore sociálna práca. V rámci ďalšieho vzdelávania  absolvovala viacero kurzov a školení venujúcich sa manažmentu, supervízii a facilitácii. Vo funkcii koordinátorky pôsobila vo vyše 20 národných a medzinárodných vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov. Je autorkou a spoluautorkou 8 vedeckých monografií, 13 vysokoškolských učebníc a učebných textov, viac ako 50 vedeckých štúdií publikovaných v zahraničných  a domácich časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch a viac ako 50 ďalších odborných publikačných výstupov. Na tieto výstupy eviduje 234 ohlasov, z toho 11 registrovaných v citačných indexoch a 68 v zahraničí. Je uznávanou odborníčkou na akademickej pôde, ale aj v praxi a v rámci decíznej sféry. Podieľala sa na príprave viacerých strategických a legislatívnych dokumentov v oblasti dobrovoľníctva (zákon o dobrovoľníctve, Program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier, Stratégia pre mládež). Od roku 2002 do 2017 viedla regionálne dobrovoľnícke centrum v Banskej Bystrici a od roku 2011 je viceprezidentkou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. V oboch organizáciách pôsobí aj ako lektorka a supervízorka. V roku 2013 jej bola udelená Bronzová medaila Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za významný prínos v rozvoji dobrovoľníctva na univerzite, za rozvoj spolupráce Pedagogickej fakulty UMB s tretím sektorom a za vedenie projektov celoživotného vzdelávania z európskych štrukturálnych fondov. V roku 2015 ako vedúca autorského tímu získala Cenu rektora UMB za vysokoškolskú učebnicu Service learning. Inovatívna stratégia učenia (sa). Je členkou Board of Directors  European Association for Service-Learing on Higher Education od 2014) a International association for research on service-learning and community engagement (od 2016). Od roku 2009 je členkou Redakčnej rady časopisu Mládež a spoločnosť a členkou Akreditačnej komisie Ministerstva školstva SR pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou. Je aktívnou posudzovateľkou monografií a vedeckých a odborných štúdií na Slovensku aj v zahraničí. Počas svojej praxe sa podieľala na organizovaní viacerých konferencií, odborných seminárov a podujatí, v rámci mala možnosť rozvíjať aj svoje organizačné schopnosti, schopnosť spolupracovať so zástupcami samosprávy a verejnej správy a mimovládnych organizácií a komunikovať s médiami.    

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:00 - 15:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=