• Zástupkyňa projektu VEGA "Predstavy aktérov vzdelávania o inkluzívnej škole ako výchvodisko hľadania dialógu v profesijne variabilných tímoch"
 • Spoluriečiteľka projektu APVV "Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl"
 • spoluriečiteľka projektu VEGA "Profesijná identita a kvalita vysokoškolského učiteľa v kontextoch andragogickej kompetencie"
 • spoluriešiteľka projektu KEGA "Rozvoj kritického myslenia žiakov prostredníctvom analytickej diskusnej metódy Philosophy for Children"
 • spoluriešiteľka projektu KEGA "Tvorba modelu doktorandskej školy s akcentom na inovatívne metódy podpory vedecko-výskumných kompetencií"
 • koordinátorka projektu ERAZMUS + "Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina - TEACHER"
 • Vedúca projektu VEGA "Kvalita vybraných komponentov školskej kultúry ako podmienka tvorby inkluzívneho školského prostredia"
 • vedúca projektu KEGA "Tvorba východísk pre konštrukciu nového kultúrneho modelu školy"
 • vedúca projektu UGA "Multikultúrna výchova vo vysokoškolskom vzdelávaní - od deklarovania k realizácii"
 • administrátor a koordinátor nadnárodnej spolupráce projektu EQUAL "Zlepšenie prístupu k vzdelaniu - prostriedok proti diskriminácii na trhu práce."
 • spoluriešiteľ štátnej objednávky MŠ SR č. 912/2002: Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systému vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa.
 • spoluriešiteľ a administrátor projektu KEGA Program rozvoja profesijných kompetencií študenta na pedagogickej praxi.
 • spoluriešiteľ a administrátor projektu KEGA Rozvoj intervenčných spôsobilostí cvičných učiteľov pri vedení študenta na pedagogickej praxi.
 • spoluriešiteľ a administrátor projektu VEGA Experimentálne overovanie kvality programu odbornej prípravy cvičných učiteľov s cieľom jeho kvalitatívnej modifikácie.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=