PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovensko

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD. pracuje na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici od akademického roku 2016/2017. Svoje skúsenosti z dlhoročnej pedagogickej praxe učiteľky výtvarnej výchovy na základnej škole uplatňuje v predmetoch zameraných na didaktiku výtvarného umenia a pedagogickú prax študentov.Vo svojej profesionálnej kariére sústreďuje svoju pozornosť na edukačné procesy výtvarnej výchovy v materských školách, základných školách, stredných umeleckých školách a ZUŠ. V študijnom programe Učiteľstvo výtvarného umenia učí predmety Didaktika výtvarnej edukácie, Metodika výtvarnej edukácie, Pedagogická prax. V programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie učí predmet Didaktika umelecko-výchovných predmetov s praxou, v programe Predškolská pedagogika predmet Výtvarná expresia v edukácii. Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriava na vizuálnu gramotnosť, sprístupňovanie výtvarných diel v edukačných procesoch výtvarnej výchovy v školách a v prostredí galérií a tiež uplatneniu digitálnych technológií v týchto procesoch. Je spoluautorkou učebníc výtvarnej výchovy pre základné školy, autorkou a spoluautorkou vysokoškolských učebníc a skrípt, spoluautorkou vedeckých monografií, recenzovaných vedeckých a odborných príspevkov. Ako spoluriešiteľka sa podieľala na 1 projekte VEGA a 2  projektoch KEGA, projektoch ERAZMUS+ a národných projektoch ESF zameraných na kontinuálne vzdelávanie učiteľov.

Profesijný rast:
Od roku 2016 pracuje ako odborná asistentka na Katedre výtvarnej kultúry, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, učí didaktika a metodika výtvarnej výchovy, odborná pedagogická prax
Od roku 2002 do február 2019 pôsobila ako učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie na MPC Bratislava, RP Banská Bystrica, kde sa venovala príprave, realizácii a hodnoteniu vzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov,poradenskej činnosti k 1. a 2. atestácii pedagogických a odborných zamestnancov, účasť v skúšobných
komisiách, pôsobila ako garant vzdelávacích programov so zameraním na predmety Výtvarná výchova, Umeniea kultúra, Etická výchova, Estetická výchova.
Od roku 1992 do roku 2002 učila na ZŠ Kuzmányho ul. a ZŠ Sojová ul.

Od roku 1989 do roku 1992 ako vychovávateľka v školsej družine.

V roku 2016 získala titul PhD. obhajobou dizertačnej práce na tému Riešenia výtvarných problémov pomocou grafických programov na hodinách výtvarnej výchovy.

Je členkou odbornej komisie pre ZUŠ na ŠPÚ v Bratislave, členkou poroty Výtvarné spektrum 2021, členkou poroty Detské Chalupkovo Brezno, v minulosti bola predsedníčkou poroty Detskej výtvranej súťaže Dúhový kolotoč vyhlasovanej Miinisterstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

Konzultačné hodiny

Pondelok
15:30 - 17:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu odporúčam vopred dohodnúť mailom.

Kontaktný formulár

=