ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01           PONDELÍKOVÁ, Renáta - UHEL, Jaroslav. Procesuálne zhodnotenie identifikátorov výtvarného nadania v staršom školskom období v základnej umeleckej škole. In Procesuálne zhodnotenie identifikátorov výtvarného nadania v staršom školskom období a ZUŠ. 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. ISBN 978-80-557-1593-3, s. 59-101 [2,70 AH].

 

ABD02           LIPÁROVÁ, Lenka - PONDELÍKOVÁ, Renáta - BOROŠOVÁ MICHALCOVÁ, Miloslava. Poznávanie potenciálu výtvarného nadania. In Procesuálne zhodnotenie identifikátorov výtvarného nadania v predškolskom veku. 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. ISBN 978-80-557-1592-6, s. 8-37 [1,90 AH].

 

ABD03           PONDELÍKOVÁ, Renáta. Fenomén výtvarného nadania v období staršieho školského veku. In VALACHOVÁ, Daniela. Fenomén výtvarného nadania vo vývine človeka (teoreticko-výskumná paradigma). 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1483-7, s. 76-91 [1,03 AH].

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01           PONDELÍKOVÁ, Renáta - LIPÁROVÁ, Lenka. Didaktika výtvarnej edukácie 2 : námety na výskum : vysokoškolská učebnica. Rec. Bronislava Kasáčová, Barbora Kováčová. 1. vyd. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Bellianum ; Banská Bystrica, 2020 ; Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum. 126 s. ISBN 978-80-557-1809-5.

 

ACB02           LIPÁROVÁ, Lenka - PONDELÍKOVÁ, Renáta - VALACHOVÁ, Daniela. Základy výtvarnej edukácie 1 : elektronické učebné materiály pre výtvarne orientované predmety bakalárskeho štúdia v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika. Rec. Alena Doušková, Jana Burgerová. 1. vyd. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, 2017. online, 166 s. Dostupné na internete: <http://web4.umb.sk/lms-static/zaklady-vytvarnej-edukacie-1/>. ISBN 978-80-557-1351-9.

 

ACB03           LIPÁROVÁ, Lenka et al. Základy výtvarnej edukácie 2 : elektronické učebné materiály pre výtvarne orientované predmety bakalárskeho štúdia v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika. Rec. Alena Doušková, Jana Burgerová. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2017. online, 140 s. Dostupné na internete: <http://web4.umb.sk/lms-static/zaklady-vytvarnej-edukacie-2/>. ISBN 978-80-557-1353-3.

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01            PONDELÍKOVÁ, Renáta. Stratégie vizuálneho myslenia. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok, vedecký recenzovaný časopis. - Ružomberok ; Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku : Verbum - vydavateľstvo KU, 2020. ISSN 1336-2232, 2020, roč. 19, č. 4, s. 59-66.

 

ADF02            PONDELÍKOVÁ, Renáta - BOROŠOVÁ MICHALCOVÁ, Miloslava. Potenciál pamiatkovej a kultúrnej edukácie vo vzdelávaní. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok, vedecký recenzovaný časopis. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku : Verbum - vydavateľstvo KU, 2019. ISSN 1336-2232, 2019, roč. 18, č. 4, s. 93-102.

 

ADF03            PONDELÍKOVÁ, Renáta - LIPÁROVÁ, Lenka. Výtvarné nadanie detí. Sonda cez názory učiteľov. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok, vedecký recenzovaný časopis. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku : Verbum - vydavateľstvo KU, 2019. ISSN 1336-2232, 2019, roč. 18, č. 4, s. 44-52. Dostupné na internete: <http://studiascientifica.ku.sk/wp-content/uploads/2019/11/ssf_4_19_www.pdf>.

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01            PONDELÍKOVÁ, Renáta - LIPÁROVÁ, Lenka. Pedagogické aspekty výtvarného nadania žiakov. In Psichologičeskij Vademecum : vitebščina M. M. Bachtina. 1. vyd. - Vitebsk : Vitebskij gosudarstvennyj universitet imeni P. M. Mašerova, 2018. ISBN 978-985-517-676-4, s. 276-280.

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01           PONDELÍKOVÁ, Renáta. Metodické stratégie popisovaného výskumu. In Procesuálne zhodnotenie identifikátorov výtvarného nadania v staršom školskom období a ZUŠ. 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. ISBN 978-80-557-1593-3, s. 7-23.

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01            PONDELÍKOVÁ, Renáta. Štandardy vizuálnej gramotnosti. In MMK 2020. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2020 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2020. ISBN 978-80-87952-33-7, s. 648-655.

 

AFC02            PONDELÍKOVÁ, Renáta. Problém kvality z hlediska kompetencí učitelů výtvarné výchovy a jejich uplatnení v edukačním procesu. In Kritéria kvality ve výtvarné výchově. medzinárodná vedecká konferencia. Kvalita ve výtvarné výchově : zborník konferenčných aj nekonferenčných príspevkov. 1. vyd. - Olomouc : Česká sekce INSEA, 2019. ISBN 978-80-904268-7-0, s. 148-159.

 

AFC03            BOROŠOVÁ MICHALCOVÁ, Miloslava - PONDELÍKOVÁ, Renáta. Culture and art as an integral part of the study program "Teaching fine arts". In Quaere 2018. vědecká interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Králové, 27. - 29. června 2018. 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2018. ISBN 978-80-87952-26-9, cD-ROM, s. 1071-1080.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01            LIPÁROVÁ, Lenka - PONDELÍKOVÁ, Renáta - VOŠTINÁR, Patrik. E-learning course as a space of a "virtual atelier" in art education. In ICETA 2020. IEEE international conference on emerging eLearning technologies and applications. ICETA 2020 : 18th IEEE international conference on emerging eLearning technologies and applications, 12.-13.11.2020, Košice. 1. vyd. - New Jersey : IEEE, 2020. ISBN 978-0-7381-2366-0, s. 394-400. Príspevok je evidovaný v databáze Scopus. Dostupné na internete: <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103741979&origin=inward&txGid=82d129d7e5b3aafee0394df60cb4f61d>.

 

AFD02            PONDELÍKOVÁ, Renáta. Uplatnenie interaktívnych učebných pomôcok vo výtvarnej edukácii. In CREA-AE 2020 - kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne – umelecké vzdelávanie. elektronická vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. CREA-AE 2020 : kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne – umelecké vzdelávanie. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2020. ISBN 978-80-223-5011-2, s. 133-143. Dostupné na internete: <https://konferencia.kreativnevzdelavanie.sk/aktualny-zbornik/>.

 

AFD03            PONDELÍKOVÁ, Renáta. It's never too late. Visual literacy as a life skill. In Horizonty umenia 7. medzinárodná vedecká webová konferencia. Horizonty umenia 7 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 1.10.2020 - 15.10.2020, Banská Bystrica. 1. vyd. - Banská Bystrica : Akadémia umení, 2020. ISBN 978-80-8206-036-5, s. 207-212.

 

AFD04            LIPÁROVÁ, Lenka - PONDELÍKOVÁ, Renáta - BOROŠOVÁ MICHALCOVÁ, Miloslava. Mapa výtvarného talentu - návrh diagnostického nástroja. In Vzdelávanie pre budúcnosť. vedecká konferencia. Výtvarná edukácia v premenách času : zborník z vedeckej konferencie Vzdelávanie pre budúcnosť [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. ISBN 978-80-557-1553-7, s. 19-31.

 

AFD05            PONDELÍKOVÁ, Renáta. What´s going on in this picture? : Čo sa deje na tomto obrázku? In Horizonty umenia 6. medzinárodná vedecká webová konferencia. Horizonty umenia 6 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 20.10.2019–01.11.2019, Banská Bystrica. 1. vyd. - Banská Bystrica : Akadémia umení, 2019. ISBN 978-80-8206-028-0, s. 403-411.

 

AFD06            PONDELÍKOVÁ, Renáta - LIPÁROVÁ, Lenka. Potreba podpory výtvarného nadania detí na 1. stupni ZŠ. In Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018 : konferenčný zborník z príspevkov, ktoré odzneli ako súčasť 4. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018, Ružomberok, 25. januára 2018. 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2018. ISBN 978-80-561- 0563-4, s. 220-229.

 

AFD07            PONDELÍKOVÁ, Renáta. Stratégie rozvíjajúce procesy učenia sa študentov v predmete Didaktika výtvarnej edukácie. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. medzinárodná vedecká konferencia. Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe : zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 13. - 14. 11. 2017. 1. vyd. - Nitra : Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2018. ISBN 978-80-558-1277-9, s. 341-347.

 

AFD08            LIPÁROVÁ, Lenka - PONDELÍKOVÁ, Renáta. Výtvarné nadanie detí - učiteľov individuálny koncept nadania. In CREA-AE: Creative reflexive emotional  alternative art education. kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie, elektronická konferencia s medzinárodnou účasťou. CREA-AE 2018 : kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie, zborník z elektronickej konferencie s medzinárodnou účasťou,  1. - 15. 11. 2018 [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISBN 978-80-557-1519-3, online, s. 205-212. Dostupné na internete: <http://konferencia.kreativnevzdelavanie.sk/aktualny-zbornik/>.

 

AFD09            PONDELÍKOVÁ, Renáta. Labyrint výtvarného umenia a ako sa v ňom nestratiť. In CREA-AE: Creative reflexive emotional  alternative art education. kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie, elektronická konferencia s medzinárodnou účasťou. CREA-AE 2018 : kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie, zborník z elektronickej konferencie s medzinárodnou účasťou,  1. - 15. 11. 2018 [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISBN 978-80-557-1519-3, online, s. 25-32. Dostupné na internete: <http://konferencia.kreativnevzdelavanie.sk/aktualny-zbornik/>.

 

AFD10            PONDELÍKOVÁ, Renáta. The curriculum of art education in Slovakia and the possibilities of its application in the educational process : Kurikulum výtvarnej výchovy na Slovensku a možnosti jeho aplikácie v edukačnom procese. In Horizonty umenia. medzinárodná vedecká webová konferencia. Horizonty umenia 5 : zborník príspevkov z medzinárodnej  vedeckej webovej konferencie, 1. 11. 2018 - 30. 11. 2018. 1. vyd. - Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta muzických umení, 2018. ISBN 978-80-8206-007-5, s. 407-420.

 

AFD11            PONDELÍKOVÁ, Renáta. Výtvarný jazyk a možnosti jeho osvojovania vo výchovno-vzdelávacom procese výtvarnej výchovy. In CREA-AE 2017. medzinárodná vedecká e-konferencia. CREA-AE 2017 : creative reflexive emotional alternative art education [elektronický zdroj]. [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. ISBN 978-80-557-1374-8, cD-ROM, s. 196-205. Dostupné na internete: <www.konferencia.kreativnevzdelavanie.sk>.

 

AFD12            PONDELÍKOVÁ, Renáta. Základné didaktické kategórie vo výtvarnej výchove. In CREA-AE 2015 : kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne umelecké vzdelávanie, 2. ročník elektronickej vedeckej konferencie, Bratislava, 16. - 23. 3. 2014 [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Zohor : Virvar, 2015. ISBN 978-80-89693-09-2, online, s. 152-158. Dostupné na internete: <http://konferencia.kreativnevzdelavanie.sk/archiv/>.

 

AFD13            PONDELÍKOVÁ, Renáta. Možnosti využitia grafických programov pri riešení výtvarných problémov na hodinách výtvarnej výchovy. In Kreatívne vzdelávanie : zborník príspevkov z konferencie CREA-AE 2013. Creative reflexive emotional alternative art education [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Zohor : Virvar, 2013. ISBN 978-80-970513-5-8, online, s. 235-254. Dostupné na internete: <http://konferencia.kreativnevzdelavanie.sk/archiv/>.

 

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

BBB01            PONDELÍKOVÁ, Renáta. Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra (časť Výtvarná výchova). In Svet škôlkara. aktualiz. vyd. - Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2017. ISBN 978-80-8140-183-1, s. [1-54].

 

BBB02            PONDELÍKOVÁ, Renáta. Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra (časť Výtvarná výchova). In Svet škôlkara. 1. vyd. - Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2017. ISBN 978-80-8140-183-1, s. [1-52].

 

BBB03            PONDELÍKOVÁ, Renáta. Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra (časť Výtvarná výchova). In Svet škôlkara. aktualiz. vyd. - Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2017. ISBN 978-80-8140-183-1, s. [1-170].

 

BBB04            PONDELÍKOVÁ, Renáta. Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra (časť Výtvarná výchova). In Svet škôlkara. 1. vyd. - Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2017. ISBN 978-80-8140-183-1, s. [1-44].

 

BBB05            PONDELÍKOVÁ, Renáta. Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra (časť Výtvarná výchova). In Svet škôlkara. 1. vyd. - Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2017. ISBN 978-80-8140-183-1, s. [1-32].

 

BBB06            PONDELÍKOVÁ, Renáta. Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra (časť Výtvarná výchova). In Svet škôlkara. 1. vyd. - Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, 2017. ISBN 978-80-8140-183-1, s. [1-42].

 

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01             PONDELÍKOVÁ, Renáta. Plánujeme, realizujeme a hodnotíme procesy výtvarnej výchovy : pedagogická prax študentov učiteľstva výtvarného umenia a učiteľstva výtvarnej výchovy. Rec. Daniela Valachová, Jaroslav Uhel. 1. vyd. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum ; Banská Bystrica, 2020. 110 s. Dostupné na internete: <https://www.pdf.umb.sk/veda-a-vyskum/publikacie/book-19398/planujeme-realizujeme-a-hodnotime-procesy-vytvarnej-vychovy.html>. ISBN 978-80-557-1756-2.

 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01            PONDELÍKOVÁ, Renáta. Pre deti je dôležitá aj vizuálna gramotnosť. In Národná osveta : časopis pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej činnosti. - Bratislava : Národné osvetové centrum a Združenie osvetových pracovníkov, 2018. ISSN 1335-4515, 2018, roč. 28, č. 2, s. 15-34.

 

BDF02            PONDELÍKOVÁ, Renáta. Grafické programy a ich uplatnenie na hodinách výtvarnej výchovy : osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe - výťah. In Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. ISSN 1335-0404, 2014, online, roč. 23, s. 25-29. Dostupné na internete: <http://old.mpc-edu.sk/library/files/pr_3_2014.pdf>.

 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEE01            PONDELÍKOVÁ, Renáta. Vyučovanie výtvarnej výchovy s využitím grafických programov. In Počítač ve škole 2017. celostátní konference. Počítač ve škole 2017 : sborník příspěvků z celostátní konference učitelů základních a středních škol, 11.-13.04.2017, Nové Město na Moravě [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Nové Město na Moravě : Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, 2017. ISBN 978-80-905765-8-2, online, s. [1-7]. Dostupné na internete: <https://www.pocitacveskole.cz/sbornik/2017>.

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01             Fenomén výtvarného nadania v (ne)formálnom vzdelávaní. Ed. Renáta Pondelíková ; rec. Xénia Bergerová, Hana Stadlerová, Jozef Zentko. 1. vyd. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2018. 134 s. ISBN 978-80-557-1485-1.

 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01              PONDELÍKOVÁ, Renáta. Výtvarné techniky na rozvoj tvorivosti. Rec. Jana Kožušková, Štefan Pondelík. 1. vyd. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2015. 48 s. ISBN 978-80-565-1358-3.

 

GII02              PONDELÍKOVÁ, Renáta. Využitie grafických programov pri riešení výtvarných problémov na hodinách výtvarnej výchovy. Rec. Jaroslav Uhel, Štefan Pondelík. 1. vyd. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2013. 58 s. ISBN 978-80-8052-521-7.

 

GII03              FRIDRICHOVÁ, Petra et al. Stav a inovácia vyučovania etickej výchovy - seminár pre učiteľov etickej výchovy. In Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis. - Banská Bystrica : Metodické centrum, 2009. ISSN 1335-0404, 2009, roč. 18, č. 5, s. 31-32.

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
15:30 - 17:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu odporúčam vopred dohodnúť mailom.

Kontaktný formulár

=