Výber z publikačnej činnosti:

 • AAB   Excesívne používanie internetu u adolescentov na Slovensku (vedecká monografia) / Michaela Šavrnochová, Juraj Holdoš, Angela Almašiová. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela Belianum; Banská Bystrica, 2020. 176 s. ISBN 978-80-557-1798-2.
 • AAB   Excesívne používanie internetu u mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia na Slovensku (vedecká monografia) / Michaela Šavrnochová, Jana Šolcová, Angela Almašiová, Matej Almáši. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela Belianum; Banská Bystrica, 2020. 150 s. ISBN 978-80-557-1802-6.
 • AAB  Závislosť od alkoholu v kontexte rodinného systému (vedecká monografia) / Michaela Šavrnochová. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum; Banská Bystrica, 2015. 144 s. ISBN 978-80-557-0833-1.
 • ADC   Problematic and risky sexual behaviour under the influence of alcohol among university students / B. Petruželka ...[et al.]. In Central European Journal of Public Health. Praha: Státní zdravotní ústav, 2018. ISSN 1210-7778. Vol. 26 (4), pp. 289-297. (0.636 - IF, 2018). DOI: 10.21101/cejph.a5195
 • ADM  Identifikácia rizikových skupín žiakov a žiačok základných škôl na Slovensku a v Česku pre účely tvorby efektívnych preventívnych opatrení v oblasti technologických závislostí = Identification of risk groups among primary school pupils in Slovakia and the Czech republic: Creating effective preventive measures in relation to technological addictions / Michaela Šavrnochová, Angela Almašiová ... [et al.]. In Sociální práce: nabízíme spojení teorie a praxi: ponúkame spojenie teórie s praxou = Sociálna práca. Brno: Asociáce vzdělavatelů v sociální práci, 2020. ISSN 1213-6204. Roč. 20 (2), s. 31-49. https://socialniprace.cz/issue/2020-02/
 • ADM  Excessive use of the internet and playing computer games in socially excluded Slovak communities / Angela Almášiová, Michaela Šavrnochová ... [et al.]. In Adiktologie = Addictology : odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. Praha: Scan, 2019. ISSN 1213-3841. Roč. 19 (4), s. 169-177. https://doi.org/10.35198/01-2019-004-0001
 • ADM   Rozvoj kľúčových kompetencií študentov a študentiek sociálnej práce prostredníctvom stratégie service learning = Development of social work student’ s key competences trough service-learning / A. Brozmanová Gregorová ... [et al.]. In Sociální práce = Sociálna práca = Czech and Slovak Social Work: nabízíme spojení teorie a praxi: ponúkame spojenie teórie s praxou. Vzdělávání v sociální práci. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019. ISSN 1213-6204. Roč. 19 (2), s. 68-87. https://socialniprace.cz/issue/2019-02/
 • ADM   Alcohol use and related problems among students of social work at selected universities in the Czech republic and Slovakia - a pilot study of risky periods = Užívání alkoholu a s ním spojené problémy mezi studenty oboru sociální práce na vybraných univerzitách v České republice a na Slovensku – pilotní studie rizikových období / B. Petruželka ...,[et al.]. In Adiktologie = Addictology: odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. Praha: SCAN, 2017. ISSN 1213-3841. Roč. 17 (2), 2017, s. 108-117. Dostupné na https://www.addictology.cz/journal-archive/2017-2/2-2017/
 • ACC   Social work in the prevention of drug addiction = Sosialarbeid i forebygging av rusmidlermisbruk / Michaela Šavrnochová. In Sosialt arbeid og natid: slovakisk-norske perspektiver, lareverk for hoyskoler. Stavanger: Hertervig Forlag Norwey, 2016. ISBN 978-82-8217-2264. s. 180-192.
 • AEC   Deti alkoholikov si vyžadujú individuálny prístup / Michaela Šavrnochová. In Sociální patologie rodiny. Brno: Institut mezioborových studií, 2011. ISBN 978-80-87182-17-8. s. 300-308.
 • AED  Integrovanie motivačných rozhovorov do procesu pozitívnej zmeny závislého správania adolescentov / Michaela Šavrnochová, Ľubomír Tichý. In Behaviorálne závislosti v kontexte sociálneho fungovania: zborník vedeckých štúdií. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela Belianum, 2020. ISBN 978-80-557-1747-0. s. 92-101. Zborník vedeckých štúdií dostupný v sekcii Publikácie na http://avspsr.weebly.com/
 • AED   Stratégie vedenia motivačného rozhovoru s kodependentným klientom = Motivational interviewing strategies with co-dependent client / Michaela Šavrnochová. In Res socialis 2017 Sociálna práca v meniacej sa Európe = Social work in changing Europe: zborník vedeckých prác. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. ISBN  978-80-568-0060-7. s. 27-34.
 • ADF   Špecifické potreby detí a mládeže s FASD (Poruchy fetálneho alkoholového syndrómu) / Michaela Šavrnochová. Mládež a spoločnosť. Youth and society: slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže / Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. ISSN 1335-1109. Roč. XXII, č. 1 (2016), s. 31-42.
 • ADE   Návrh na optimálne fungovanie socioterapeutického klubu / Markéta Rusnáková, Michaela Šavrnochová. In Sociální práce: odborná revue pro sociální práci. Brno: Marek Zeman, 2007. ISSN 1213-6204. Roč. 3 (3), s. 128-130.
 • BCI   Sociálne poradenstvo pre rodinných príslušníkov závislého klienta v kontexte spoluzávislosti (vysokoškolské skriptá) / Michaela Šavrnochová. Ružomberok: Verbum vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2011. 81 s. ISBN 978-80-8084-810-1.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Po dohode je možné konzultovať aj iné dni, poprosím hlásiť sa na konzultácie (mimo konzultačných hodín) e-mailom. Ďakujem.

Kontaktný formulár

=