Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
Ružová 13
97411 Banská Bystrica
Slovenská republika

Profesijná charakteristika

Michaela Šavrnochová je absolventka odboru Sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde v roku 2012 získala aj PhD. v odbore Sociálna práca. Na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2013.

V rámci pedagogickej činnosti sa profiluje najmä na prevenciu sociálno-patologických javov, sociálnu prácu s rodinou, sociálne poradenstvo a sociálnu prácu so závislým klientom. Profesionálne sa dlhodobo venuje sociálnej práci v oblasti látkových a nelátkových závislostí so zameraním na klienta a jeho rodinu, na všetkých úrovniach prevencie (sociálna práca s rodinou v komplexnom liečebnom procese závislého člena, kodependencia v rodinách so závislým členom, resocializácia závislých klientov, postavenie socioterapeutických a svojpomocných klubov v doliečovaní). Výskumne a publikačne sa orientuje aj na poradenské intervencie pre rodiny s dieťaťom s poruchami fetálneho alkoholového spektra a na oblasť nadmerného užívania alkoholu u detí a mládeže na Slovensku. V spolupráci s Klinikou adiktológie 1. LF UK v Prahe sa posledné roky výskumne venovala taktiež problematike excesívneho používania internetu u adolescentov v SR a ČR so zameraním na sociálne znevýhodnené prostredie. V tejto téme publikovala v spoluautorstve s ďalšími kolegami niekoľko vedeckých štúdií na najvyššej medzinárodnej úrovni. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých monografií, kapitol vo vysokoškolských učebniciach, vedeckých prác a výskumných správ publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch. V oblasti projektovej činnosti pôsobila vo funkcii hlavnej riešiteľky a spoluriešiteľky vo viacerých národných a medzinárodných vedecko-výskumných a vzdelávacích projektoch. V rámci ďalšieho vzdelávania absolvovala viacero certifikovaných výcvikov a školení v oblasti závislostí (Poradenstvo pre oblasť závislostí, Motivačné rozhovory, Sociálno-psychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí). Počas svojho pôsobenia sa podieľala na organizovaní viacerých medzinárodných vedeckých konferencií a odborných seminárov. Je recenzentkou vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a vedeckých štúdii. Na katedre dlhodobo zabezpečuje realizáciu odborných praxí v úzkej spolupráci s organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi v oblasti sociálnej práce. Je súčasťou tímu vyučujúcich, ktorý na UMB implementuje stratégiu service learning v rámci predmetov Sociálna prevencia a Odborná prax. Od roku 2012 je členkou Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci (AVSP), kde od roku 2018 zastáva pozíciu tajomníčky. V súčasnosti je tiež členkou Správnej rady AVSP. Je členkou výkonného výboru Centra pre edukáciu a výskum seniorov Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Od roku 2020 je členkou redakčnej rady odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi.  

 

Professional Background

Michaela Šavrnochová graduated from the Department of Social Work at the Faculty of Education, Catholic University in Ružomberok in 2012 with a PhD in social work. Since 2013 she has worked at the Department of Social Work, Faculty of Education, Matej Bel University in Banská Bystrica.

Her pedagogical activity focuses, in particular, on the prevention of socio-pathological phenomena, social work with families, social counseling and social work with addicted clients. Within social work she has long been active in the field of substance and non-substance addictions, focusing on clients and their families at all levels of prevention (social work with the family in the complex treatment process of an addicted family member, co-dependence in families with an addicted client, resocialization of addicted clients, position of socio-therapeutic and self-help clubs in aftercare). Her research and publication also focuses on counseling interventions for families with a child suffering from fetal alcohol spectrum disorders and on alcohol misuse among children and adolescents in Slovakia. In recent years, she has also researched the issue of excessive use of the Internet by adolescents in the Slovak Republic and the Czech Republic in cooperation with the Department of Addictology of the First Faculty of Medicine at Charles University in Prague, focusing on socially disadvantaged environments. Michaela has co-authored and published several scientific studies on this topic at the highest international level. She is the author and co-author of several scientific monographs, chapters in university textbooks, scientific papers and research reports published in domestic and foreign journals. In terms of project activities, she has been the lead researcher and co-researcher in several national and international scientific research and educational projects. As part of her continuous studies, she completed several certified trainings and courses in the field of addiction (addiction counseling, motivational interviews, socio-psychological course addressing the method of short-term drug addiction intervention). She has participated in the organization of several international scientific conferences and professional seminars. She has reviewed a number of scientific monographs, university textbooks and scientific studies. At the department, she has been responsible for the implementation of professional trainings in close cooperation with organizations and institutions operating in the field of social work. Since 2012, she has been a member of the Association of Educators in Social Work, where she currently holds the position of secretary (since 2018). She is a member of board of Association of Educators in Social Work at the present time. She is a member of the executive committee of the Center for Education and Research of Seniors at the Faculty of Arts, University of Prešov. Since 2020, she has been a member of the editorial board of the professional journal "Addictology in Preventive and Therapeutic Practice".

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Po dohode je možné konzultovať aj iné dni, poprosím hlásiť sa na konzultácie (mimo konzultačných hodín) e-mailom. Ďakujem.

Kontaktný formulár

=