Kde ma nájdete

PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
Ružová 13
97411 Banská Bystrica
Slovenská republika

Profesijná charakteristika

Absolventka odboru Sociálna práca na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, kde v roku 2012 získala aj PhD. v odbore Sociálna práca. Po ukončení štúdia pôsobila ešte rok na Katedre sociálnej práce PF KU v Ružomberku. Na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2013.

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa dlhodobo venuje sociálnej práci v oblasti látkových a nelátkových závislostí so zameraním na klienta a jeho rodinu, na všetkých úrovniach prevencie závislostí (sociálna práca s rodinou v komplexnom liečebnom procese závislého člena, kodependencia v rodinách s alkoholovo závislým členom, resocializácia závislých, význam socioterapeutických a svojpomocných klubov v doliečovaní). Výskumne a publikačne sa orientuje aj na poradenské intervencie pre rodiny s dieťaťom s poruchami fetálneho alkoholového spektra, ako aj na oblasť nadmerného užívania alkoholu detí a mládeže na Slovensku.

V rámci pedagogickej činnosti sa profiluje najmä na prevenciu sociálno-patologických javov, sociálnu prácu s rodinou, sociálne poradenstvo a sociálnu prácu so závislým klientom.

V oblasti projektovej činnosti aktuálne zastáva pozíciu hlavnej riešiteľky projektu VEGA so zameraním na závislosť od internetu u žiakov a žiačok základných škôl na Slovensku a v Čechách s osobitým dôrazom na sociálne vylúčené lokality. Zastávala tiež pozíciu hlavnej riešiteľky a riešiteľky viacerých medzinárodných projektov.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 11:30
Štvrtok
-
Piatok
-
Po dohode je možné konzultovať aj iné dni, poprosím hlásiť sa na konzultácie (mimo konzultačných hodín) e-mailom. Ďakujem.

Kontaktný formulár

=