Sylaby: Sociálna etika

Význam vzájomného jednotného pôsobenia lingvistickej, paralingvistickej a extralingvistickej roviny komunikácie v interakcii s inými.

Špecifiká jednotlivých zložiek extralingvistickej roviny komunikácie (očný kontakt, mimika, gestikulácia, haptika, proxemika, kinezika, posturológia, produkcia). 

Efektívna komunikácia v pedagogickej praxi a jej špecifiká.

„Ja“ a „Ty“ komunikácia. 

Schopnosť adekvátne vyjadriť myšlienky i city ako dôležitý predpoklad rozvíjania kognitívnej a afektívnej zložky empatie v pedagogickej praxi.

Stimulačné otázky pre rozvoj vyšších kognitívnych schopností žiakov.

Podstata a špecifiká empatických rozhovorov.

Komunikačné zlozvyky, komunikačné stopky a ich eliminácia v medziľudskej interakcii. Komunikácia v záťažových pedagogických situáciách – semafor zvládania agresie, napätia a stresu u žiakov. 

Reflexná činnosť zameraná na  evalváciu a zmenu vlastného komunikačného pôsobenia podľa vzniknutej situácie a veku žiaka.

 

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Ústna skúška v rozsahu obsahovej osnovy predmetu - max. 60 bodov (min. 45 bodov)

Sebareflexia. Písomné zhodnotenie zážitkových foriem učenia - max. 10 bodov

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov.

V priebehu semestra musí študent absolvovať všetky (26) kontaktné hodiny výcviku.

 

Odporúčaná literatúra:

Arrivé, J.: Umění prožívat emoce. Praha: Portál, 2004.

Bischop, A., Bischop, K.: Aktívní sebeřízení. Praha: Grada Publishing, 2003.

Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 2007.

Hartley, M.: Rěč těla v praxi. Praha: Portál, 2004.

Hunterová, M.: Účinné vzučování v kostce. Praha: Portál, 1999.

Keleman, S.: Anatomie emocí. Praha: Portál, 2005.

Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1991.

Mistrík, J.: Pohyb ako reč. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998.

Pláňava, I.: Pruvodce mezilidskou komunikací. Praha: Grada Publishing, 2005.

Rosenberg, M. B.: Nenásilná komunikace. Praha: Portál, 2008.

Škvareninová, O.: Rečová komunikácia. Bratislava: SPN, 1994.

Thiel, E.: Reč ľudského tela. Bratislava: PLASMA SERVICE, 1993.

Vybíral, Z.: Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál, 2003.

Vymětal, J., Rezková, V.: Rogerovský přístup k dospělým a dětem. Praha: Portál, 2001.

Zelinová, M.: Hry pro rozvoj emocí a komunikace. Praha: Portál, 2007.