PaedDr. Jana Stehlikova, PhD.


Profesijná charakteristika

Pôsobí na Katedre psychológie PF UMB v Banskej Bystrici od roku 2006 ako odborná asistentka. V roku 2005 obhájila rigoróznu prácu zameranú na  psychologickú analýzu sociálnych interakcií človeka tretieho veku. Dizertačnú prácu úspešne obhájila v auguste 2013 v odbore Pedagogická, školská a poradenská psychológia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotnictva s názvom „Cielené rozvíjanie empatie v pregraduálnej príprave učiteľov“.

Viedla množstvo bakalárskych, diplomových prác predovšetkým v  študijných odboroch psychológia, učiteľstvo psychológie a predškolská elementárna pedagogika so zameraním na oblasti zážitkového učenia, rozvoja prosociálneho a empatického správania, ale aj rizikového správania u žiakov a učiteľov základných a stredných škôl,  podporu reziliencie v školskom prostredí. Bola členkou komisií pre štátne skúšky v bakalárskom, magisterskom štúdiu v študijných odboroch učiteľstvo psychológie a predškolská a elementárna pedagogika. Zúčastnila sa dvoch stáží v rámci projektu ERAZMUS – na Pedagogickej fakulte UK Praha a Akadémii věd ČR.

V rámci ďalšieho vzdelávania  absolvovala kurzy zamerané na rozvoj komunikačných zručností, prosociálneho a empatického správania, ako aj aplikácie projektívnych metód a viacerých preventivných a intervenčních programov v školskej praxi v práci školského psychológa, napr. Druhý krok, Zippyho kamaráti, Kamaráti Jabĺčka, Komunikačná bedňa, Rodinná doska, Detská kresba a iných.

V r. 2018 ukončila špecializačné štúdium zo školskej psychológie na FFUK Bratislava. V pedagogickej činnosti sa venuje edukačnej a sociálnej psychológii, ako aj facilitovaniu tréningov zameraných na efektívnu komunikáciu a rozvoj asertivity vo viacerých študijných programoch. Dlhodobo sa venuje výskumu empatie a prosociálneho správania u žiakov a učiteľov a overovaniu účinnosti  intervenčných programov zameraných na podporu reziliencie. Je spoluautorkou metodických príručiek pre učiteľov základných škôl zameraných na rozvoj prosociálneho správania. Aktuálne  svoju publikačnú činnosť orientuje na problematiku skúmania mediálnej gramotnosti  u vysokoškolských študentov.

Ako členka riešiteľského tímu sa zapojila do riešenia vedecko-výskumných úloh vo viacerých projektoch: „Kvalita života – ašpirujú súčasní vysokoškoláci na kvalitný život?“ (VEGA č.1/07/65/08); „Emocionálno-sociálne aspekty agresie v mladšom školskom veku v kontexte modernej školy“(VEGA 1/0099/15, zástupca projektu); Dieťa na prahu vzdelávania a jeho svet (VEGA  1/0598/15);  „Didaktické prostriedky uľahčujúce implementáciu vybraných prierezových tém do vyučovania etickej výchovy na druhom stupni ZŠ“ (APPV- 14-0176), „Výskum a rozvoj čitateľstva žiakov mladšieho školského veku“ (VEGA 1/0455/18), „Vplyv elektronických médií na správanie a rozvíjanie prierezových spôsobilostí generácie Z“ (VEGA 1/0396/20

Je katedrová koordinátorka ŠVOUČ, členkou Asociácie školských psychológov, členka odborného tímu poskytujúceho poradenské služby študentom UMB,   vedúca rozvojového programu DofE na UMB BB.

Pôsobí aj ako školská psychologička na Základnej škole, Ulica P. Jilemnického 1813/1, Zvolen (veľký počet žiakov zo sociálneho znevýhodneného prostredia a žiakov s problémami v učení), kde facilituje  rozvoj reziliencie v rámci ranných kruhov u žiakov mladšieho i staršieho školského veku.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 11:00
Štvrtok
10:00 - 11:00
Piatok
-
Konzultáciu vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu.

Kontaktný formulár

=