Projekty 2000-2020 (prehľad zostupne) k 13.04.2021

VEGA 1/0732/19 Postoje učiteľov k diverzite vo vzdelávaní vo vzťahu k vybraným charakteristikám učiteľov. Vedúci riešiteľ: Mgr. M. Cabanová, spoluriešiteľ: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Doba riešenia: 2019-2021

VEGA 1/0455/18 Výskum a rozvoj čitateľstva žiakov mladšieho školského veku. Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD., zástupca riešiteľa: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Doba riešenia 2018-2020

KEGA 006UMB-4/2017 Tvorba modelu doktorandskej školy s akcentom na inovatívne metódy podpory vedecko-výskumných kompetencií.  Vedúci riešiteľ:  Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., spoluriešiteľ: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Doba riešenia: 2017-2019

 VYSEGRAD FUND 2170008 High school teacher competence in change. Comaprison Ukraine-Poland-Czech_Slovak. Vedúci riešiteľ: prof. Olga Melnychenko - University of Borys Grinchenko in Kyiv. Koordinátor: prof. PhDr Bronislava Kasáčová, CSc. Doba riešenia 2017-2018.

VEGA 1/0598/15 Dieťa na prahu vzdelávania a jeho svet. Vedúci riešiteľ – prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Doba riešenia 2015-2017

OPV-2011/1.2/03-SORO ITMS kód projektu: 26110230082 Názov projektu: Mobility - podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB. Aktivita 1.3 Edukácia - výskum – evalvácia; Aktivita 1.4: Príprava budúcich učiteľov primárneho vzdelávania na výučbu anglického jazyka. Operačný program Vzdelávanie. Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy. . Vedúci riešiteľ: doc. PhDr. Dana Hanesová, PhD., zástupca riešiteľa: prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Doba riešenia: 2013-2015

VEGA 1/802/11 Tvorba a overovanie depistážnych, diagnostických a výskumných nástrojov pre učiteľov primárneho vzdelávania. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. M. Cabanová, PhD.zástupca riešiteľa: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Doba riešenia 2011-2014

APVV-0026-07  The Profession of Pre-primary Education Teacher and Primary Education Teacher within Dynamic Concept. Vedúci riešiteľ – doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., Zahraniční partneri: PF OU Ostrava, a  WSP Bydgoszcz. 4 monografie a 2 zborníky Doba riešenia 2008 – 2011

VEGA 1/0593/08 Názov, Profesia učiteľa v elementárnom vzdelávaní. Vedúci riešiteľ: Kasáčová, B. Doba riešenia 2008 – 2011. APVV-0026-07 Názov, Profesia „učiteľ preprimárnej edukácie“ a „učiteľ primárnej edukácie“ v dynamickom poňatí. Vedúci riešiteľ – doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., Zahraniční partneri: PF OU Ostrava, a  WSP Bydgoszcz. 4 monografie a 2 zborníky Doba riešenia 2008 – 2010

GAČR 406/06/1571 Názov – Kognitivní a dynamické aspekty rozvoje herecké osobnosti učitele.  Vedúci riešiteľ prof riešenia. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. spoluriešiteľ – doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Doba 2006 – 2008

KEGA 3/4166/06 Názov – Rozvoj profesijných kompetencií študenta na pedagogickej praxi. Vedúci riešiteľ Doc.PaedDr. Alena Doušková, PhD.)  spoluriešiteľ: Kasáčová, B. Doba riešenia 2006 – 2008

KEGA č. 3/4165/06 Názov – Rozvoj intervenčných spôsobilostí cvičných učiteľov pri vedení študenta na ped. praxi. Vedúci riešiteľ Doc.PaedDr. Alena Doušková, PhD.) spoluriešiteľ: Kasáčová, B.  Doba riešenia 2006 – 2008

Štátna objednávka z uznesenia vlády SR 912/2002 Názov Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systému vzdelávania sociánych a misijných pracovníkov a asistenta učiteľa. Zodpovedný riešiteľ: prof. B.Kosová  Čiastková úloha: Výskum požiadaviek a možností vzdelávania asistentov učiteľa. Overovanie efektivity štúdia. Spoluriešiteľ: Kasáčová, B. Doba riešenia: 2003 – 2006.

VNJH HESP 007 Inovace psychologické pregraduální přípravy učitelů. Názov: Reflexia v príprave učiteľov. Typ výskumu: grantový projekt medzinárodnej spolupráce VHJH ( PedF MU, Brno, Česká republika). Vedúci riešiteľ: Lazarová, B. a kol. Pracovisko PedF MU v Brne a VNJH. Spoluriešiteľ: Kasáčová, B. Doba riešenia: 2000 – 2002.

VEGA, 1/7479-20. Názov: Historia predškolského vzdelávania v regióne Banská Bystrica. Typ výskumu: grantový projekt VEGA. Vedúci riešiteľ: Martuliak, P. – Nagy, P. Pracovisko: FHV UMB Spoluriešiteľ: Kasáčová, B. Doba riešenia 1999 – 2002.

KEGA č. 3/421/06 - Tvorba učebných textov pre študijný program Predškolská a elementárna pedagogika Bc. Vedúci riešiteľ: Kasáčová, B. Doba trvania 2006 – 2008

VNJH CId 114 Spolupráca univerzity a škôl. Výskum cvičných učiteľov PF UMB. Názory a postoje k praxi a študentom. Sebareflexia učiteľov. Typ výskumu: grantový projekt medzinárodnej spolupráce VNJH. Hogeschool Deventer, Holandsko. Vedúci riešiteľ: Kasáčová, B. partner: Hogeschool Helicon, prof. Dr. Harry Meulenkamp Doba trvania: 2000 – 2002.

 

 

 
VEGA 1/0732/19 Teachers' attitudes to diversity in education in relation to selected characteristics of teachers. Leading researcher: Mgr. M. Cabanová, co-researcher: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Solution period: 2019-2021
 
VEGA 1/0455/18 Research and development of reading of younger school age pupils. Responsible researcher: doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD., Deputy researcher: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Solution time 2018-2020
 
KEGA 006UMB-4/2017 Creation of a doctoral school model with an emphasis on innovative methods of supporting scientific research competencies. Leading researcher: Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., Co-researcher: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Solution period: 2017-2019
 
VYSEGRAD FUND 2170008 High school teacher competence in change. Comaprison Ukraine-Poland-Czech_Slovak. Leading researcher: prof. Olga Melnychenko - University of Borys Grinchenko in Kyiv. Coordinator: prof. PhDr Bronislava Kasáčová, CSc. Solution period 2017-2018.
 
VEGA 1/0598/15 A child on the threshold of education and his world. Leading researcher - prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Solution period 2015-2017
 
OPV-2011 / 1.2 / 03-SORO ITMS project code: 26110230082 Project title: Mobility - support of science, research and education at UMB. Activity 1.3 Education - research - evaluation; Activity 1.4: Preparing future primary school teachers for English language teaching. Education Operational Program. Priority Axis 1 - Reform of the education and training system. . Leading researcher: doc. PhDr. Dana Hanesová, PhD., Deputy researcher: prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Solution period: 2013-2015
 
VEGA 1/802/11 Creation and verification of screening, diagnostic and research tools for primary school teachers. Responsible researcher: Mgr. M. Cabanová, PhD. Deputy researcher: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Solution period 2011-2014
 
APVV-0026-07 The Profession of Pre-primary Education Teacher and Primary Education Teacher within Dynamic Concept. Leading researcher - doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., Foreign partners: PF OU Ostrava, and WSP Bydgoszcz. 4 monographs and 2 proceedings Period of solution 2008 - 2011
 
VEGA 1/0593/08 Title, Profession of a teacher in elementary education. Principal investigator: Kasáčová, B. Period of solution 2008 - 2011. APVV-0026-07 Title, Profession "teacher of pre-primary education" and "teacher of primary education" in a dynamic concept. Leading researcher - doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., Foreign partners: PF OU Ostrava, and WSP Bydgoszcz. 4 monographs and 2 proceedings Period of solution 2008 - 2010
 
GAČR 406/06/1571 Title - Cognitive and dynamic aspects of the development of a teacher's acting personality. Leading solver of the prof solution. PhDr. Vlastimil Svec, CSc. co-researcher - doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Period 2006 - 2008
 
KEGA 3/4166/06 Title - Development of professional competencies of students in pedagogical practice. Leading researcher Doc.PaedDr. Alena Doušková, PhD.) Co-researcher: Kasáčová, B. Period of solution 2006 - 2008
 
KEGA no. 3/4165/06 Title - Development of intervention skills of practicing teachers in leading a student to ped. practice. Leading researcher Doc.PaedDr. Alena Doušková, PhD.) Co-researcher: Kasáčová, B. Period of solution 2006 - 2008
 
EQUAL State Order from the Resolution of the Government of the Slovak Republic 912/2002 Title Increasing the level of socialization of the Roma community through the system of education of social and missionary workers and a teacher's assistant. Responsible researcher: prof. B.Kosová Partial task: Research of requirements and possibilities of education of teaching assistants. Verification of study effectiveness. Co-researcher: Kasáčová, B. Duration: 2003 - 2006.
 
VNJH HESP 007 Innovation of psychological undergraduate teacher training. Title: Reflection in teacher training. Type of research: grant project of international cooperation VHJH (PedF MU, Brno, Czech Republic). Principal investigator: Lazarová, B. et al. Department of PedF MU in Brno and VNJH. Co-researcher: Kasáčová, B. Duration: 2000 - 2002.
 
VEGA, 1 / 7479-20. Title: History of preschool education in the Banská Bystrica region. Type of research: VEGA grant project. Principal investigator: Martuliak, P. - Nagy, P. Department: FHV UMB Co - investigator: Kasáčová, B. Period of solution 1999 - 2002.
 
KEGA no. 3/421/06 - Creation of teaching texts for the study program Preschool and elementary pedagogy Bc. Principal investigator: Kasáčová, B. Duration 2006 - 2008
 
VNJH CId 114 Cooperation between universities and schools. Research of training teachers PF UMB. Opinions and attitudes to practice and students. Self-reflection of teachers. Type of research: grant project of international cooperation VNJH. Hogeschool Deventer, The Netherlands. Leading researcher: Kasáčová, B. partner: Hogeschool Helicon, prof. Dr. Harry Meulenkamp Duration: 2000 - 2002.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:00 - 15:00
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Prostredníctvom e-mailovej komunikácie kedykoľvek. Odpoviem podľa aktuálnych možností.

Kontaktný formulár

=