Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty 2000-2020 (prehľad zostupne) k 13.04.2021

VEGA 1/0732/19 Postoje učiteľov k diverzite vo vzdelávaní vo vzťahu k vybraným charakteristikám učiteľov. Vedúci riešiteľ: Mgr. M. Cabanová, spoluriešiteľ: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Doba riešenia: 2019-2021

VEGA 1/0455/18 Výskum a rozvoj čitateľstva žiakov mladšieho školského veku. Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD., zástupca riešiteľa: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Doba riešenia 2018-2020

KEGA 006UMB-4/2017 Tvorba modelu doktorandskej školy s akcentom na inovatívne metódy podpory vedecko-výskumných kompetencií.  Vedúci riešiteľ:  Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., spoluriešiteľ: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Doba riešenia: 2017-2019

 VYSEGRAD FUND 2170008 High school teacher competence in change. Comaprison Ukraine-Poland-Czech_Slovak. Vedúci riešiteľ: prof. Olga Melnychenko - University of Borys Grinchenko in Kyiv. Koordinátor: prof. PhDr Bronislava Kasáčová, CSc. Doba riešenia 2017-2018.

VEGA 1/0598/15 Dieťa na prahu vzdelávania a jeho svet. Vedúci riešiteľ – prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Doba riešenia 2015-2017

OPV-2011/1.2/03-SORO ITMS kód projektu: 26110230082 Názov projektu: Mobility - podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB. Aktivita 1.3 Edukácia - výskum – evalvácia; Aktivita 1.4: Príprava budúcich učiteľov primárneho vzdelávania na výučbu anglického jazyka. Operačný program Vzdelávanie. Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy. . Vedúci riešiteľ: doc. PhDr. Dana Hanesová, PhD., zástupca riešiteľa: prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Doba riešenia: 2013-2015

VEGA 1/802/11 Tvorba a overovanie depistážnych, diagnostických a výskumných nástrojov pre učiteľov primárneho vzdelávania. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. M. Cabanová, PhD.zástupca riešiteľa: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Doba riešenia 2011-2014

APVV-0026-07  The Profession of Pre-primary Education Teacher and Primary Education Teacher within Dynamic Concept. Vedúci riešiteľ – doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., Zahraniční partneri: PF OU Ostrava, a  WSP Bydgoszcz. 4 monografie a 2 zborníky Doba riešenia 2008 – 2011

VEGA 1/0593/08 Názov, Profesia učiteľa v elementárnom vzdelávaní. Vedúci riešiteľ: Kasáčová, B. Doba riešenia 2008 – 2011. APVV-0026-07 Názov, Profesia „učiteľ preprimárnej edukácie“ a „učiteľ primárnej edukácie“ v dynamickom poňatí. Vedúci riešiteľ – doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., Zahraniční partneri: PF OU Ostrava, a  WSP Bydgoszcz. 4 monografie a 2 zborníky Doba riešenia 2008 – 2010

GAČR 406/06/1571 Názov – Kognitivní a dynamické aspekty rozvoje herecké osobnosti učitele.  Vedúci riešiteľ prof riešenia. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. spoluriešiteľ – doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Doba 2006 – 2008

KEGA 3/4166/06 Názov – Rozvoj profesijných kompetencií študenta na pedagogickej praxi. Vedúci riešiteľ Doc.PaedDr. Alena Doušková, PhD.)  spoluriešiteľ: Kasáčová, B. Doba riešenia 2006 – 2008

KEGA č. 3/4165/06 Názov – Rozvoj intervenčných spôsobilostí cvičných učiteľov pri vedení študenta na ped. praxi. Vedúci riešiteľ Doc.PaedDr. Alena Doušková, PhD.) spoluriešiteľ: Kasáčová, B.  Doba riešenia 2006 – 2008

Štátna objednávka z uznesenia vlády SR 912/2002 Názov Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systému vzdelávania sociánych a misijných pracovníkov a asistenta učiteľa. Zodpovedný riešiteľ: prof. B.Kosová  Čiastková úloha: Výskum požiadaviek a možností vzdelávania asistentov učiteľa. Overovanie efektivity štúdia. Spoluriešiteľ: Kasáčová, B. Doba riešenia: 2003 – 2006.

VNJH HESP 007 Inovace psychologické pregraduální přípravy učitelů. Názov: Reflexia v príprave učiteľov. Typ výskumu: grantový projekt medzinárodnej spolupráce VHJH ( PedF MU, Brno, Česká republika). Vedúci riešiteľ: Lazarová, B. a kol. Pracovisko PedF MU v Brne a VNJH. Spoluriešiteľ: Kasáčová, B. Doba riešenia: 2000 – 2002.

VEGA, 1/7479-20. Názov: Historia predškolského vzdelávania v regióne Banská Bystrica. Typ výskumu: grantový projekt VEGA. Vedúci riešiteľ: Martuliak, P. – Nagy, P. Pracovisko: FHV UMB Spoluriešiteľ: Kasáčová, B. Doba riešenia 1999 – 2002.

KEGA č. 3/421/06 - Tvorba učebných textov pre študijný program Predškolská a elementárna pedagogika Bc. Vedúci riešiteľ: Kasáčová, B. Doba trvania 2006 – 2008

VNJH CId 114 Spolupráca univerzity a škôl. Výskum cvičných učiteľov PF UMB. Názory a postoje k praxi a študentom. Sebareflexia učiteľov. Typ výskumu: grantový projekt medzinárodnej spolupráce VNJH. Hogeschool Deventer, Holandsko. Vedúci riešiteľ: Kasáčová, B. partner: Hogeschool Helicon, prof. Dr. Harry Meulenkamp Doba trvania: 2000 – 2002.

 

 

 
VEGA 1/0732/19 Teachers' attitudes to diversity in education in relation to selected characteristics of teachers. Leading researcher: Mgr. M. Cabanová, co-researcher: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Solution period: 2019-2021
 
VEGA 1/0455/18 Research and development of reading of younger school age pupils. Responsible researcher: doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD., Deputy researcher: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Solution time 2018-2020
 
KEGA 006UMB-4/2017 Creation of a doctoral school model with an emphasis on innovative methods of supporting scientific research competencies. Leading researcher: Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., Co-researcher: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Solution period: 2017-2019
 
VYSEGRAD FUND 2170008 High school teacher competence in change. Comaprison Ukraine-Poland-Czech_Slovak. Leading researcher: prof. Olga Melnychenko - University of Borys Grinchenko in Kyiv. Coordinator: prof. PhDr Bronislava Kasáčová, CSc. Solution period 2017-2018.
 
VEGA 1/0598/15 A child on the threshold of education and his world. Leading researcher - prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Solution period 2015-2017
 
OPV-2011 / 1.2 / 03-SORO ITMS project code: 26110230082 Project title: Mobility - support of science, research and education at UMB. Activity 1.3 Education - research - evaluation; Activity 1.4: Preparing future primary school teachers for English language teaching. Education Operational Program. Priority Axis 1 - Reform of the education and training system. . Leading researcher: doc. PhDr. Dana Hanesová, PhD., Deputy researcher: prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Solution period: 2013-2015
 
VEGA 1/802/11 Creation and verification of screening, diagnostic and research tools for primary school teachers. Responsible researcher: Mgr. M. Cabanová, PhD. Deputy researcher: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Solution period 2011-2014
 
APVV-0026-07 The Profession of Pre-primary Education Teacher and Primary Education Teacher within Dynamic Concept. Leading researcher - doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., Foreign partners: PF OU Ostrava, and WSP Bydgoszcz. 4 monographs and 2 proceedings Period of solution 2008 - 2011
 
VEGA 1/0593/08 Title, Profession of a teacher in elementary education. Principal investigator: Kasáčová, B. Period of solution 2008 - 2011. APVV-0026-07 Title, Profession "teacher of pre-primary education" and "teacher of primary education" in a dynamic concept. Leading researcher - doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., Foreign partners: PF OU Ostrava, and WSP Bydgoszcz. 4 monographs and 2 proceedings Period of solution 2008 - 2010
 
GAČR 406/06/1571 Title - Cognitive and dynamic aspects of the development of a teacher's acting personality. Leading solver of the prof solution. PhDr. Vlastimil Svec, CSc. co-researcher - doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Period 2006 - 2008
 
KEGA 3/4166/06 Title - Development of professional competencies of students in pedagogical practice. Leading researcher Doc.PaedDr. Alena Doušková, PhD.) Co-researcher: Kasáčová, B. Period of solution 2006 - 2008
 
KEGA no. 3/4165/06 Title - Development of intervention skills of practicing teachers in leading a student to ped. practice. Leading researcher Doc.PaedDr. Alena Doušková, PhD.) Co-researcher: Kasáčová, B. Period of solution 2006 - 2008
 
EQUAL State Order from the Resolution of the Government of the Slovak Republic 912/2002 Title Increasing the level of socialization of the Roma community through the system of education of social and missionary workers and a teacher's assistant. Responsible researcher: prof. B.Kosová Partial task: Research of requirements and possibilities of education of teaching assistants. Verification of study effectiveness. Co-researcher: Kasáčová, B. Duration: 2003 - 2006.
 
VNJH HESP 007 Innovation of psychological undergraduate teacher training. Title: Reflection in teacher training. Type of research: grant project of international cooperation VHJH (PedF MU, Brno, Czech Republic). Principal investigator: Lazarová, B. et al. Department of PedF MU in Brno and VNJH. Co-researcher: Kasáčová, B. Duration: 2000 - 2002.
 
VEGA, 1 / 7479-20. Title: History of preschool education in the Banská Bystrica region. Type of research: VEGA grant project. Principal investigator: Martuliak, P. - Nagy, P. Department: FHV UMB Co - investigator: Kasáčová, B. Period of solution 1999 - 2002.
 
KEGA no. 3/421/06 - Creation of teaching texts for the study program Preschool and elementary pedagogy Bc. Principal investigator: Kasáčová, B. Duration 2006 - 2008
 
VNJH CId 114 Cooperation between universities and schools. Research of training teachers PF UMB. Opinions and attitudes to practice and students. Self-reflection of teachers. Type of research: grant project of international cooperation VNJH. Hogeschool Deventer, The Netherlands. Leading researcher: Kasáčová, B. partner: Hogeschool Helicon, prof. Dr. Harry Meulenkamp Duration: 2000 - 2002.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:00 - 15:00
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Prostredníctvom e-mailovej komunikácie kedykoľvek. Odpoviem podľa aktuálnych možností.

Kontaktný formulár

=