Projekty 2000-2020 (prehľad zostupne) k 13.04.2021

VEGA 1/0732/19 Postoje učiteľov k diverzite vo vzdelávaní vo vzťahu k vybraným charakteristikám učiteľov. Vedúci riešiteľ: Mgr. M. Cabanová, spoluriešiteľ: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Doba riešenia: 2019-2021

VEGA 1/0455/18 Výskum a rozvoj čitateľstva žiakov mladšieho školského veku. Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD., zástupca riešiteľa: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Doba riešenia 2018-2020

KEGA 006UMB-4/2017 Tvorba modelu doktorandskej školy s akcentom na inovatívne metódy podpory vedecko-výskumných kompetencií.  Vedúci riešiteľ:  Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., spoluriešiteľ: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Doba riešenia: 2017-2019

 VYSEGRAD FUND 2170008 High school teacher competence in change. Comaprison Ukraine-Poland-Czech_Slovak. Vedúci riešiteľ: prof. Olga Melnychenko - University of Borys Grinchenko in Kyiv. Koordinátor: prof. PhDr Bronislava Kasáčová, CSc. Doba riešenia 2017-2018.

VEGA 1/0598/15 Dieťa na prahu vzdelávania a jeho svet. Vedúci riešiteľ – prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Doba riešenia 2015-2017

OPV-2011/1.2/03-SORO ITMS kód projektu: 26110230082 Názov projektu: Mobility - podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB. Aktivita 1.3 Edukácia - výskum – evalvácia; Aktivita 1.4: Príprava budúcich učiteľov primárneho vzdelávania na výučbu anglického jazyka. Operačný program Vzdelávanie. Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy. . Vedúci riešiteľ: doc. PhDr. Dana Hanesová, PhD., zástupca riešiteľa: prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Doba riešenia: 2013-2015

VEGA 1/802/11 Tvorba a overovanie depistážnych, diagnostických a výskumných nástrojov pre učiteľov primárneho vzdelávania. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. M. Cabanová, PhD.zástupca riešiteľa: prof. PhDr. B. Kasáčová, CSc. Doba riešenia 2011-2014

VEGA 1/0593/08 Názov, Profesia učiteľa v elementárnom vzdelávaní. Vedúci riešiteľ: Kasáčová, B. Doba riešenia 2008 – 2011. APVV-0026-07 Názov, Profesia „učiteľ preprimárnej edukácie“ a „učiteľ primárnej edukácie“ v dynamickom poňatí. Vedúci riešiteľ – doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., Zahraniční partneri: PF OU Ostrava, a  WSP Bydgoszcz. 4 monografie a 2 zborníky Doba riešenia 2008 – 2010

GAČR 406/06/1571 Názov – Kognitivní a dynamické aspekty rozvoje herecké osobnosti učitele.  Vedúci riešiteľ prof riešenia. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. spoluriešiteľ – doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. Doba 2006 – 2008

KEGA 3/4166/06 Názov – Rozvoj profesijných kompetencií študenta na pedagogickej praxi. Vedúci riešiteľ Doc.PaedDr. Alena Doušková, PhD.)  spoluriešiteľ: Kasáčová, B. Doba riešenia 2006 – 2008

KEGA č. 3/4165/06 Názov – Rozvoj intervenčných spôsobilostí cvičných učiteľov pri vedení študenta na ped. praxi. Vedúci riešiteľ Doc.PaedDr. Alena Doušková, PhD.) spoluriešiteľ: Kasáčová, B.  Doba riešenia 2006 – 2008

Štátna objednávka z uznesenia vlády SR 912/2002 Názov Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systému vzdelávania sociánych a misijných pracovníkov a asistenta učiteľa. Zodpovedný riešiteľ: prof. B.Kosová  Čiastková úloha: Výskum požiadaviek a možností vzdelávania asistentov učiteľa. Overovanie efektivity štúdia. Spoluriešiteľ: Kasáčová, B. Doba riešenia: 2003 – 2006.

VNJH HESP 007 Inovace psychologické pregraduální přípravy učitelů. Názov: Reflexia v príprave učiteľov. Typ výskumu: grantový projekt medzinárodnej spolupráce VHJH ( PedF MU, Brno, Česká republika). Vedúci riešiteľ: Lazarová, B. a kol. Pracovisko PedF MU v Brne a VNJH. Spoluriešiteľ: Kasáčová, B. Doba riešenia: 2000 – 2002.

VEGA, 1/7479-20. Názov: Historia predškolského vzdelávania v regióne Banská Bystrica. Typ výskumu: grantový projekt VEGA. Vedúci riešiteľ: Martuliak, P. – Nagy, P. Pracovisko: FHV UMB Spoluriešiteľ: Kasáčová, B. Doba riešenia 1999 – 2002.

KEGA č. 3/421/06 - Tvorba učebných textov pre študijný program Predškolská a elementárna pedagogika Bc. Vedúci riešiteľ: Kasáčová, B. Doba trvania 2006 – 2008

VNJH CId 114 Spolupráca univerzity a škôl. Výskum cvičných učiteľov PF UMB. Názory a postoje k praxi a študentom. Sebareflexia učiteľov. Typ výskumu: grantový projekt medzinárodnej spolupráce VNJH. Hogeschool Deventer, Holandsko. Vedúci riešiteľ: Kasáčová, B. partner: Hogeschool Helicon, prof. Dr. Harry Meulenkamp Doba trvania: 2000 – 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:00 - 15:00
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Prostredníctvom e-mailovej komunikácie kedykoľvek. Odpoviem podľa aktuálnych možností.

Kontaktný formulár

=