Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Profesijná charakteristika

Doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. pôsobí na Univerzite Mateja Bela od roku 2000 (vrátane doktorandského štúdia v odbore Pedagogická psychológia). Ako odborná asistenka bola členkou Katedry psychológie a andragogiky na Fakulte humanitných vied UMB a od roku 2008 Katedry psychológie na Pedagogickej fakulte UMB. Spoluzabezpečuje študijný odbor psychológia a učiteľstvo psychológie, ale participuje aj na iných študijných programoch, napr. predprimárna a primárna edukácia a výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých, sociálna práca. V súčasnosti je členkou Asociácie školskej psychológie a tiež Rady pre vnútorný systém kvality PF UMB. Vo svojej pedagogickej činnosti sa okrem základných psychologických vied, všeobecnej a vývinovej psychológie, orientuje na aplikované disciplíny, psychológiu rodiny a psychológiu manažmentu. V roku 2013 absolvovala učiteľskú mobilitu v rámci programu Erazmus na Pedagogickej fakulte UK v Prahe. Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti okrem iného dlhodobo sleduje problematiku self-konceptu dospievajúcich, jeho zdrojov a osobnostných súvislostí. V minulosti bola spoluriešiteľkou 3 úspešných projektov VEGA, jedného projektu KEGA a aktuálne je členkou riešiteľského tímu APVV a zodpovednou riešiteľkou projektu VEGA (pozri Projekty). Je spoluautorkou 3 vedeckých monografií, 5 vysokoškolských učebníc a učebných textov a 44 vedeckých štúdií publikovaných v zahraničných a domácich časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch. Na tieto eviduje 75 ohlasov, z toho 17 registrovaných v citačných indexoch.

Vzdelanie:

1994-1999  Filozofická fakulta UKF v Nitre (psychológia - slovenský jazyk a literatúra, téma diplomovej práce : Aplikačné možnosti terapie zameranej na klienta (P-C-E) do vyučovania)

1999-2002  Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici (doktorandské štúdium v odbore: pedagogická psychológia, téma dizertačnej práce: Sebaobraz v motivačnej štruktúre vysokoškolského študenta)

2020-2021  Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach (habilitačné konanie v odbore sociálna psychológia a psychológia práce; téma habilitačnej práce: Multidimenzionálny self-koncept adolescentnej populácie a jeho zdroje; téma habilitačnej prednášky: Reálna sociálna začlenenosť a online začlenenosť adolescentov vo vzťahu k ich self-konceptu)

V rámci ďalšieho vzdelávania absolvovala:
Tanečná terapia I., II. (marec 2001, september 2001)         
Letná škola Adlerovskej psychológie na FF UK v Bratislave (júl 2002)
Štatistické metódy pre prírodné vedy (CPP UMB B. Bystrica - 2013)
English for Academic Staff - Writing Skills (CPP UMB B. Bystrica - 2013)
Vysokoškolská pedagogika v rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov (CCV UMB B. Bystrica - 2013)
Mediátor (MKC Sova - 2014)
Psychológia zážitkom (SAUP & PdF UK Bratislava – 2014)
Psychológia interaktívne (Katedra psychológie a patopsychológie PdF UK BA - 2015)
Projektívna hra a scénické techniky v psychodiagnostike detí raného a školského veku (PdF UMB, jún 2017)
Klinický symptóm ako zrozumiteľná symbolická projekcia vývinového diania a adaptívneho vzťahového správania detí (PdF UMB, 2018)
Individuálna hrová terapia detí (PdF UMB, 2019)

 

VUPCH_vedecko-umelecká a pedagogická charakteristika

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 11:30
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
09:00 - 10:30
Piatok
-

Registračný formulár

=