doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Profesijná charakteristika

Doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. pôsobí na Univerzite Mateja Bela od roku 2000 (vrátane doktorandského štúdia v odbore Pedagogická psychológia). Ako odborná asistenka bola členkou Katedry psychológie a andragogiky na Fakulte humanitných vied UMB a od roku 2008 Katedry psychológie na Pedagogickej fakulte UMB. Spoluzabezpečuje študijný odbor psychológia a učiteľstvo psychológie, ale participuje aj na iných študijných programoch, napr. predprimárna a primárna edukácia a výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých. V súčasnosti je členkou Asociácie školskej psychológie a tiež Rady pre vnútorný systém kvality PF UMB. Vo svojej pedagogickej činnosti sa okrem základných psychologických vied, všeobecnej a vývinovej psychológie, orientuje na aplikované disciplíny, psychológiu rodiny a psychológiu manažmentu. V roku 2013 absolvovala učiteľskú mobilitu v rámci programu Erazmus na Pedagogickej fakulte UK v Prahe. Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti okrem iného dlhodobo sleduje problematiku self-konceptu dospievajúcich, jeho zdrojov a osobnostných súvislostí. V minulosti bola spoluriešiteľkou 3 úspešných projektov VEGA, jedného projektu KEGA a aktuálne je členkou riešiteľského tímu APVV a zodpovednou riešiteľkou projektu VEGA (pozri Projekty). Je spoluautorkou 2 vedeckých monografií, 5 vysokoškolských učebníc a učebných textov a 34 vedeckých štúdií publikovaných v zahraničných a domácich časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch. Na tieto eviduje 67 ohlasov, z toho 15 registrovaných v citačných indexoch.

Vzdelanie:

1994-1999  Filozofická fakulta UKF v Nitre (psychológia - slovenský jazyk a literatúra, téma diplomovej práce : Aplikačné možnosti terapie zameranej na klienta (P-C-E) do vyučovania)

1999-2002  Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici (doktorandské štúdium v odbore: pedagogická psychológia, téma dizertačnej práce: Sebaobraz v motivačnej štruktúre vysokoškolského študenta)

2020-2021  Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach (habilitačné konanie v odbore sociálna psychológia a psychológia práce; téma habilitačnej práce: Multidimenzionálny self-koncept adolescentnej populácie a jeho zdroje; téma habilitačnej prednášky: Reálna sociálna začlenenosť a online začlenenosť adolescentov vo vzťahu k ich self-konceptu)

V rámci ďalšieho vzdelávania absolvovala:
Tanečná terapia I., II. (marec 2001, september 2001)         
Letná škola Adlerovskej psychológie na FF UK v Bratislave (júl 2002)
Štatistické metódy pre prírodné vedy (CPP UMB B. Bystrica - 2013)
English for Academic Staff - Writing Skills (CPP UMB B. Bystrica - 2013)
Vysokoškolská pedagogika v rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov (CCV UMB B. Bystrica - 2013)
Mediátor (MKC Sova - 2014)
Psychológia zážitkom (SAUP & PdF UK Bratislava – 2014)
Psychológia interaktívne (Katedra psychológie a patopsychológie PdF UK BA - 2015)
Projektívna hra a scénické techniky v psychodiagnostike detí raného a školského veku (PdF UMB, jún 2017)
Klinický symptóm ako zrozumiteľná symbolická projekcia vývinového diania a adaptívneho vzťahového správania detí (PdF UMB, 2018)
Individuálna hrová terapia detí (PdF UMB, 2019)

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
13:00 - 14:00
Streda
-
Štvrtok
13:00 - 14:00
Piatok
-

Kontaktný formulár

=