Sylaby: Psychológia zážitkového učenia

 

Charakteristika zážitkového učenia, metódy zážitkového učenia.

 

Štruktúrovaná hra ako základ zážitkového učenia, jej kritériá a spôsoby realizácie.

 

Základné princípy humanistickej psychológie a jej vzťah k zážitkovému učeniu.

 

Vrcholové zážitky, koncept „flow“.

 

Kolbov cyklus zážitkového učenia a jeho aplikácia v práci s dospelými.

 

Osobnostný rast na základe zážitku a skúsenosti, vzťah ku kvalite života.

Psychosociálne učenie v skupine.

Psychosociálne zručnosti andragóga pri aplikovaní metód ZU.

Riziká a kritické situácie v skupine pri aplikovaní ZU, ich prevencia a riešenie.

Sebareflexia a reflexia v zážitkovom učení.

 

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Vypracovanie 3 čiastkových úloh zadaných vyučujúcim v priebehu semestra (15 bodov).

Seminárna práca (25 bodov) odovzdaná na záver ukončenia predmetu.

Spolu 40 bodov (minimálne 25 bodov).

 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v najmenej 37 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 33 bodov, na hodnotenie C najmenej 30 bodov, na hodnotenie D najmenej 27 bodov a na hodnotenie E najmenej 25 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej časti získa menej ako 5 bodov.

Literatúra:

BEDNAŘÍK, A. a kol. 1998. Tréning hrou. Bratislava : Centrum prevencie a riešenia konfliktov, PDCS, 1998. (dostupné na internete: www.pdcs.sk/publikacie)

HERMOCHOVÁ, S. 2006. Teambuilding. Praha : Grada, 2006.

KIRCHNER, J. 2009. Psychologie prožitku a dobrodružství pro pedagogiku a psychoterapii.

Brno : Computer Press, 2009.

KYRIACOU, CH. 1996. Klíčové dovednosti učitele. Praha : Portál, 1996.

ORAVCOVÁ, J. – KARIKOVÁ, S. 2011. Psychológia v edukácií. Banská Bystrica : PF UMB, 2011.

PELÁNEK, R. 2008. Příručka instruktora zážitkových akcií. Praha : Portál, 2008.

STEWART, J. – COUPER, D. 2008. Vyřešeno! 40 aktivity prozvládání obtížných situácí. Brno : Computer Press, 2008.