Sylaby: Psychológia prosociálnosti

 

1. Globálne problémy výchovy k prosociálnosti v 21. storočí.

2. Sociálne správanie, druhy sociálneho správania, vplyv sociálneho prostredia na sociálne správanie.

3.  Pozitívna psychológia, jej vznik a význam, vzťah k prosociálnosti.

4.  Vymedzenie prosociálneho správania. Druhy a formy prosociálneho správania.

5.  Osobnostné  faktory prosociálneho správania.

6.  Situačné faktory prosociálneho správania.

7.  Altruizmus ako najvyššia forma prosociálneho správania.

8.  Empatia ako základný predpoklad prosociálneho správania.

9.  Kooperácia a súperenie. Budovanie a rozvíjanie efektívnych interaktívnych vzťahov.

10. Fenomén odpúšťania. Modely procesu odpúšťania.

11. Riziká zneužitia prosociálneho správania. Syndróm pomocníka.

12. Prehľad akčných výskumov v oblasti prosociálneho správania.

13. Programy rozvoja prosociálneho správania.

 

Podmienky na absolvovanie predmetu:

2 kredity (0/2) Priebežné hodnotenie - 40 bodov

Dosahovanie výsledkov vzdelávania v rámci disciplíny bude priebežne hodnotené (PH) na základe seminárov. Na seminári môže študent získať maximálne 40 bodov za tieto konkrétne úlohy:

1. Tvorba vlastného portfólia.  (20 bodov). Súbor aktivít zameraných na stimuláciu  rozvoja prosociálneho, empatického správania u žiakov v školskej praxi. Aktivity musia byť v súlade s vývinovými špecifikami jednotlivých vývinových období žiakov.

2. Skupinový návrh konkrétnych aktivít zameraných na prosociálnu pomoc ľuďom z rôznych rizikových skupín (20 bodov).

Pre udelenie kreditov za hodnotenie predmetu je taktiež nutné, aby študent neabsentoval na seminároch. Dosiahnutý počet bodov na seminári tvorí nasledovné celkové hodnotenie predmetu: na hodnotenie A je potrebné získať najmenej 38 bodov, na hodnotenie B je potrebné získať najmenej 35 bodov, na hodnotenie C je potrebné získať najmenej 32 bodov, na hodnotenie D je potrebné získať najmenej 29 bodov, na hodnotenie E je potrebné získať najmenej 26 bodov (65%).

 

Odporúčaná literatúra:

Valihorová, M., Szalaiová, G.:  Prosociálnosť a osobnosť žiaka strednej školy. Banská Bystrica, PF UMB, 2011.

Mlčák, Z.: Prosociální chování v kontextu dispozičních aspektu osobnosti. Ostrava: FF, 2010.

Výrost, J., Slaměník, I.:  Aplikovaná sociálna psychológia, Praha, 1997.

Křivohlavý, J.: Pozitívni psychologie. Praha, 2004.

Křivohlavý, J.: Mít pro co žit. Praha, 1994.

Goleman, D.: Emoční inteligence. Praha, 1997.

Schmidbauer, W.: Psychická úskalí pomáhajícich profesií. Praha, 2000.

Kollárik, T.: Sociálna psychológia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004.

Goleman, D.: Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1997.

Goleman, D. Práce s emoční  inteligencí. Praha: Columbus, 1999.

Shapiro, L., E.: Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Praha: Portál, 1998.

Stehlíková, J.: Vybrané aspekty prosociálneho správania I. Banská Bystrica: Občianske združenie Pedagóg, 2015.

Stehlíková, J.: Rozvíjanie empatie v pomáhajúcich profesiách. Banská Bystrica, 2016.