PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.
Ružová 13
97411 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

 

 

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.pracuje na Katedre psychológie PF UMB od roku 2004 ako odborná asistentka. Od roku 2014 plní funkciu kreditovej koordinátorky Ais v rámci Katedry psychológie. Je členkou Akademického senátu Pedagogickej fakulty.

Na katedre zabezpečuje povinné, povinne voliteľné a výberové predmety v odbore psychológia, v odbore učiteľstvo psychológie, predškolská pedagogika, sociálna práca a andragogika. V súčasnosti prednáša a vedie semináre z predmetov Sociálna psychológia, Psychológia nadania,

Psychobiológia a Základy anatómie a Psychológiu reklamy. Okrem toho vedie sociálno-psychologické tréningy v odbore: učiteľstvo psychológie a v odbore: Predškolská pedagogika v bakalárskom aj magisterskom stupni.

 

V rámci svojej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti participovala v rámci riešiteľského tímu na projekte VEGA č. 1/2507/05 „Hodnotová orientácia mládeže v kontexte transformácie spoločnosti" (zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. V. Salbot, CSc.). Bola zodpovednou riešiteľkou v grantovej úlohe UGA (Univerzitná grantová agentúra UMB) "Perfekcionizmus vo vzťahu k vybraným osobnostným premenným" (2010-2012). Bola členkou riešiteľského tímu v projekte VEGA 1/0760/16 s názvom: Vzťah agresivity a vybraných osobnostných charakteristík športovcov v súvislosti k športovému zameraniu, výkonnosti a veku. V súčasnosti participuje ako členka riešiteľského tímu v projekte APVV-17-0557 Psychologický prístup k tvorbe, implementácii a overovaniu kompetenčného modelu rozvoja lídrov v edukácii a v projekte VEGA

1/0491/20 Pohybová aktivita a indikátory zdravia u detí mladšieho školského veku pod vedením doc. Albertyho.

Vlastnú vedecko-výskumnú činnosť orientuje hlavne na problematiku perfekcionizmu, ku ktorej publikovala v roku 2018 monografiu. Posledné roky sa výskumne zameriava na problematiku osamelosti u mladých ľudí.

Doteraz publikovala 3 kapitoly vo vedeckých monografiách, 2 vysokoškolské učebnice (1 z toho v spoluautorstve), 2 skriptá (1 z toho v spoluautorstve), 1 príspevok v karentovanom časopise, 4 príspevky evidované v databázach Scopus alebo WOS.

 

Absolvovala množstvo workshopov a kurzov zameraných na expresívne terapie. V súčasnosti je účastníčkou psychoterapeutického výcviku tanečno-pohybovej terapie v Prahe. Získané poznatky a skúsenosti ďalej využíva pri vyučovaní zážitkových predmetov pre odbor: Psychológia, ale aj učiteľské kombinácie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 11:00
Streda
10:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Streda: konzultačné hodiny pre Ais Štvrtok: konzultácie pre záverečné a seminárne práce

Kontaktný formulár

=