Odovzdávanie dekrétov, 31. januára 2005

Dňa 31. januára 2005 sa na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela uskutočnilo odovzdávanie dekrétov rektorom UMB doc. Ing. Milanom Murgašom, CSc. pre nové vedenie PF s platnosťou od 1. februára 2005.

Zloženie nového vedenia fakulty:

Dekanka: prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. bkosova@pdf.umb.sk
Prodekanka pre štúdium: doc. PaedDr. Naďa Vladovičová, PhD. nvladovicova@pdf.umb.sk
Prodekanka pre vedu a výskum: doc. PhDr. Marta Flešková, CSc. mfleskova@pdf.umb.sk
Prodekan pre rozvoj fakulty: PaedDr. Štefan Porubský sporubsky@pdf.umb.sk

Vedeniu fakulty želáme v tomto volebnom období veľa pracovných úspechov.